Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Tip projekta: Temeljni raziskovalni projekt

Koda: P5-0183

Datum začetka: 01.01.2017

Datum konca: 31.12.2021

Financer: ARRS

Sodelujoče organizacije:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Vesna Leskošek (za FSD)

Sodelavke/ci:

mag. Mirjam ten Veen (Teh)

Ključne besede:

Vsakdanje življenje, študije zdravja, življenjski poteki, mladi, stari ljudje, nove kulture intimnosti, študije družine, neenakosti

Povzetek:

Raziskovalni program se osredotoča na individualne izkušnje in odgovore na družbene omejitve, izključitvene prakse in marginalizacijo, ki so posledica političnih in sistemskih mehanizmov, ki reproducirajo družbene neenakosti, negotovosti in tveganja. Program se osredotoča na individualne prilagoditve in strategije spopadanja z neenakostmi, negotovostjo in tveganji v vsakdanjem življenju. Ti dejavniki so analizirani in interpretirani skozi sociološko, socialno-psihološko in interdisciplinarno (npr. sociologija medicine) perspektivo, z osredotočenjem na preplet mikro in makro politik vsakdanjega življenja. Prvi vsebinski sklop programa zajema študije zdravja, pri čemer se osredotočamo na analizo izvora in posledic neenakosti v zdravju in družbi v povezavi z zdravstvenimi politikami. Skupina je pomembno prispevala k razvoju zdravstvenih politik v Sloveniji kot tudi k oblikovanju na dokazih utemeljenih vedenjskih modelov in strategij za razvoj intervencij za doseganje vedenjskih in družbenih sprememb. Drugi sklop programa se osredotoča na področje življenjskih potekov s poudarkom na dveh družbenih skupinah - mladih in starostnikih. V povezavi z mladimi se ukvarjamo predvsem z obdobji prehoda in negotovostmi povezanimi s prehodi (od izobraževanja, do vključitve na trg dela). Osredotoča se tudi na raziskovanje družbenih neenakosti (brezposelnost, prekerne zaposlitve). V povezavi s starostniki se osredotočamo predvsem na revščino in spolno determinirane neenakosti pri prejemanju pokojnin. Tretji sklop programa se osredotoča na mladino, ki jo proučujemo predvsem z vidika seksualnosti in novih kultur intimnosti (študije nenormativnih seksualnih in spolnih identitet), kot tudi skozi perspektivo študij družin. Četrti sklop programa temelji na študijah družine, ki jo razumemo kot družbeno konstituirano institucijo, ki je odgovorna za varnost in socializacijo mladih za to, da lahko prevzemajo individualno odgovornost za družbene probleme. V petem sklopu programa preučujemo družbene manjšine (migranti, begunci, prosilci za azil), pri čemer se osredotočamo na raziskovanje družbenih procesov drugačenja in simbolne ter družbenorealne posledice, ki iz tega izhajajo. V šestem sklopu se ukvarjamo s prehransko varnostjo, neenakostmi, ki izhajajo iz sistema hrane ter povezave tega sistema s socioekonomskimi neenakostmi. V sedmem vsebinskem sklopu programa stremimo k raziskovanju praks odpora zoper identificirane problematične sisteme in njihove prakse ter težimo k artikulaciji alternativ.

Drugo:

Logo FSDLogo ARRS