Migracije in zdravstvo - posvet

 

 

Vabimo vas na znanstveni posvet

Migracije in zdravstvo

v torek, 17. 11. 2015, od 9h do 14h, na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani

Posvet soorganizirata Zdravstvena fakulteta in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete.

Sodobne migracije niso začasen pojav, na katerega bi morali reagirati z izrednimi ukrepi. Kljub temu pa se je od začetka 90. let v Sloveniji na migracije gledalo kot na prehoden, začasen fenomen. Zato se danes,  ko je med nami na tisoče beguncev, soočamo z nepripravljenimi strokovnimi službami, pomanjkanjem znanja in izkušenj ter odsotnostjo strategij o sprejemu in vključevanju beguncev v družbo.

Tako kot druge strokovne službe tudi zdravstvene službe v Sloveniji niso bile deležne usposabljanja o ustrezni zdravstveni obravnavi beguncev, migrantov in etničnih manjšin, ki živijo v Sloveniji. Prav tako v zdravstvenih ustanovah ni sistemsko poskrbljeno za tolmačenje in medkulturno mediatorstvo, ki bi bilo v podporo zdravstvenim delavcem pri obravnavi oseb iz drugih kulturnih okolij. 

Posledično raziskave na tem področju kažejo, da so zdravstveni delavci o prisotnosti kulturnih in socialnih razlik premalo informirani, obenem pa ne poznajo uspešnih načinov, kako bi jih premoščali. Posledica so mnogi jezikovni in kulturni nesporazumi, ki pomenijo veliko oviro za kakovostno zdravstveno obravnavo. To prispeva k slabši dostopnosti do zdravstvenih storitev za migrante in begunce. Tudi v primerih, ko tem osebam uspe vstopiti v zdravstveno ustanovo, raziskave kažejo, da je njihova oskrba običajno manj kakovostna v primerjavi z ostalimi  uporabniki.

Sedanja situacija zahteva, da oblikovalci zdravstvenih politik ter zdravstveni delavci prisotnost večjega števila oseb iz drugih kulturnih okolij ne jemljejo kot začasno, izredno stanje. Nasprotno, najti morajo načine, da se bodo na te spremembe v družbi odzvali z ustreznimi in premišljenimi ukrepi, med katere sodijo zagotovitev enakega dostopa do zdravstvenih storitev za migrante in begunce, vpeljava medkulturnih mediatorjev in tolmačev v zdravstvene ustanove ter usposabljanje za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev.   

Na znanstvenem posvetu Migracije in zdravstvo želimo odpreti prostor za izmenjavo znanj in izkušenj na področju zdravstvene obravnave beguncev in migrantov v Sloveniji, predstaviti nekatere dobre prakse na tem področju ter iskati rešitve in oblikovati strategije za bolj kakovostno zdravstveno obravnavo teh skupin prebivalstva.

 

Strokovni odbor posveta: doc. dr. Jerneja Farkaš Laiščak dr. med., spec. javnega zdravja (NIJZ),, doc. dr. Uršula Lipovec Čebron (FF UL), pred. mag. Marija Milavec Kapun (ZF UL), Sara Pistotnik, dipl. etnol. in kult. antropologinja (FF UL/IMR)

Organizacijski odbor posveta: doc. dr. Uršula Lipovec Čebron (FF UL) , pred. mag. Marija Milavec Kapun (ZF UL), Robert Sotler, dipl. zdravstvenik (ZF UL)

 PROGRAM