1. stopnja

mobijpg 1st  

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIALNO DELO

 • vrsta študijskega programa: prva stopnja: univerzitetni
 • trajanje študijskega programa: 4 leta
 • število ECTS: 240 ECTS
 • navedba smeri: program nima smeri
 • navedba modulov: Socialno delo z mladimi, Socialno delo s starimi ljudmi, Psihosocialna podpora in pomoč, Socialna pravičnost in vključevanje, Duševno zdravje v skupnosti, Socialno delo v delovnem okolju.

Na prvo stopnjo univerzitetnega  študijskega programa Socialno delo  na Fakulteti za socialno delo se lahko vpiše kdor izpolnjuje vpisne pogoje.

V študijskem letu 2015/16 je možen vpis samo v redni način študija.

V skladu z Merili za prehode med študijskimi programi je na fakulteti možen prehod med novimi in starimi programi, kot tudi prehod v program fakultete z druge fakultete ali univerze. Študent/ka mora izpolnjevati vpisne vstopne pogoje. Število prehodov je omejeno s številom razpisnih mest za vpis v prvi letnik rednega študija. V primeru preseganja želja imajo prednost študenti/ke z boljšim učnim uspehom skladno s kriteriji, ki jih sprejme senat fakultete.

 

Temeljni cilji programa so:

 • Zagotavljanje kakovosti izobraževanja za poklic socialnega dela.
 • Pospeševanje mobilnosti študentov/študentk, akademskega in administrativnega osebja.
 • Aktivna udeležba visokošolskega zavoda, učiteljev/učiteljic in študentov/študentk v bolonjskem procesu in sodelovanje študentov/študentk v procesu izobraževanja.
 • Pospeševanje evropske dimenzije v visokem šolstvu.


Kompetence, ki se pridobijo s programom

Diplomanti/diplomantke prve stopnje bodo usposobljeni, da v praksi prepoznajo, kritično analizirajo in povežejo, raziskujejo, ocenijo in načrtovano uporabijo vire različnih (uporabniških in strokovnih) sistemov; v partnerskem, etično in profesionalno odgovornem sodelovanju z njimi soustvarijo potrebne rešitve oziroma želene razplete, mrežijo, razvijajo inovativne pristope v podpori in pomoči pri reševanju socialnih stisk in psihosocialnih problemov ljudi na poseben, socialno delovni način, ki se razlikuje od pristopa drugih poklicnih disciplin na področju socialnega varstva.

 

Mednarodno sodelovanje visokošolskega zavoda

Na fakulteti poteka živahno mednarodno sodelovanje z visokošolskimi ustanovami in fakultetami po svetu. Vključena je v najpomembnejše evropske programe, ki spodbujajo med-univerzitetno izobraževanje in raziskovanje, kot sta programa Socrates in Tempus. Je članica uglednih mednarodnih organizacij, kot je Mednarodno združenje šol za socialno delo (IASSW). Gostujoče študentke in študenti lahko izbirajo v bogatem naboru predmetov prve, druge in tretje stopnje. Imajo možnost konzultacij z uveljavljenimi učitelji/cami – strokovnjaki/njami na različnih področjih socialnega dela in predavanj tujih gostujočih učiteljev/učiteljic. Fakulteta sodeluje pri izvedbi mednarodnih intenzivnih programov in poletnih šol. Je koordinatorka mednarodnega doktorskega študija socialnega dela INDOSOW.

Več: http://www.fsd.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje/.

 

Pogoji za napredovanje po programu

Študent/ka se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil/a vse obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik.

Pogoji za prehod v višje letnike študija socialnega dela so vsi opravljeni izpiti predhodnega letnika.

 

Pogoji za dokončanje študija 

 • opravljeni vsi izpiti študijskega programa (180 KT)
 • opravljeno praktično usposabljanje (50 KT)
 • opravljena diplomsko delo z uspešnim zagovorom (10 KT)

 

Strokovni naslov tvorjen v skladu z zakonom

 • Diplomirana socialna delavka (UN), dipl.soc.del.
 • Diplomirani socialni delavec (UN), dipl.soc.del.

 

Predstavitveni zbornik za študijsko leto 2015/16.