Tretji prijavni rok

Še nekaj prostih mest v tretjem prijavnem roku.
1.l. izredni UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM SOCIALNO DELO - (5 mest)
3.l. izredni UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM SOCIALNO DELO - (14 mest)

Še nekaj prostih mest v tretjem prijavnem roku.
1.l. izredni UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM SOCIALNO DELO - (5 mest)
3.l. izredni UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM SOCIALNO DELO - (14 mest)

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM SOCIALNO DELO
1. letnik - izredno
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Socialno delo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem
srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta
angleščina ali nemščina; če je kandidat navedeni predmet že
opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz maturitetnega predmeta
zgodovina,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski
program.


NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
VPIS V 3. LETNIK UNIVERZITETNEGA PROGRAMA- IZREDNI ŠTUDIJ

Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v
študijskem letu 2008/2009 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za
nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto
za socialno delo najkasneje do 8. marca 2008.
Vpisni pogoji
Vpišejo se lahko kandidati, ki so diplomirali na drugih družboslovnih ali
zdravstvenih visokošolskih strokovnih ali univerzitetnih programih, če
izpolnjujejo pogoje iz 6. točke Meril za prehode med študijskimi programi.
Diplomanti visokošolskih strokovnih programov, ki so se vpisali brez mature, se lahko vključijo v 3. letnik univerzitetnega programa, če so visokošolski
strokovni študij končali s povprečno oceno najmanj 8,0. Kandidati morajo opraviti diferencialne izpite iz petih predmetov 1. in 2. letnika.

Iz Razpisa
Tretji prijavni rok
Tretji prijavni rok traja od 1. do 4. oktobra 2008.
Visokošolski zavodi, na katerih bodo ostala še prosta vpisna mesta tudi po
izteku drugega roka, lahko v tretjem roku še sprejemajo prijave kandidatov,
ki izpolnjujejo vpisne pogoje.
Kandidati visokošolskemu zavodu (fakulteti, akademiji ali visoki
strokovni šoli) pošljejo pisno prošnjo, v kateri napišejo en študijski
program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prošnji priložijo
overjene kopije spričeval in drugih dokazil.

Več informacij: referat za dodiplomski študij