Navodila za postopno sproščanje omejitvenih ukrepov in izvajanje študijskega procesa


Navodila za postopno sproščanje omejitvenih ukrepov in izvajanje študijskega procesa na  FAKULTETI  ZA SOCIALNO DELO po 18. 5. 2020

 

 

 

 

I.              Izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje okužbe in prenosa - splošne zahteve in vzdrževanje higiene

 

Študenti so dolžni izven študijskega procesa upoštevati ukrepe, ki jih predpisujejo državni organi in so namenjeni omejevanju možnosti širjenja korona virusa oz. zatiranju epidemije korona virusa (spoštovanje ukrepov socialne distance, uporaba zaščitne opreme, dosledno spoštovanje in izvajanje higienskih ukrepov, razkuževanje itd.). Upoštevati morajo splošne higienske ukrepe za zmanjšanje tveganja za okužbo. Ti ukrepi so:

 

  • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
  • Dezinfekcija rok (dezinfekcijska sredstva bodo pripravljena pred predavalnicami in na hodnikih).
  • Skrb za higieno kašlja - preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava. Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami. Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
  • Upoštevanje pravila socialnega distanciranja, kar pomeni, da se brez potrebe ne družimo z osebami, pazimo na razdaljo 1,5 m. Posebna pozornost je potrebna pri srečevanju na stopniščih.
  • Izogibanje stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Uporaba zaščitnih mask je med študijskim procesom (kar vključuje tudi opravljanje izpitov) obvezna. Študent med pisanjem izpita lahko sname masko. Sname jo lahko takrat, ko je zagotovljena razdalja do druge osebe najmanj 1,5 m. Če se študentu med izpitom približa profesor, jo naj ponovno nadene.  Potrebno je pravilno nameščanje in odstranjevanje maske, kar je prikazano na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
  • Opozorili bi še, da se pri nameščanju in snemanju naj dotikajo le vrvic in ne drugih delov maske.

 

 

 

II.            Prihod na fakulteto

 

•     Prihod na fakulteto: Spodbuja se peš hoja, kolesarjenje ali individualni prevoz. Pri uporabi javnega prevoza veljajo pravila ravnanja, ki jih je za čas epidemije COVID- 19 določil NIJZ (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19)

•     Študenti naj se izogibajo zbiranju v skupine ob prihodu na fakulteto.

•     V prostorih fakultete morajo nositi zaščitno masko in ohranjati zadostno medosebno razdaljo. Vsak študent zase mora vzdrževati pralno masko skladno s higienskimi zahtevami za maske. Na vsakem vhodu so podajalniki za razkužila, s katerimi si vstopajoči obvezno razkužijo roke.

•     Študenti bodo v manjših skupinah in priporočeni medosebni razdalji v predavalnicah. Uporabljajo svoje učne pripomočke.

•     Študenti vstopajo posamično na priporočljivi medosebni razdalji (na sredini).

•     Na fakulteto lahko vstopajo le študenti, ki ne kažejo znakov okužbe. Vstop na fakulteto je možen le po predhodnem dogovoru z učiteljico, knjižničarko ali v primeru prijave na izpit. Na fakulteto lahko vstopajo le zdravi študenti, brez znakov okužbe. V primeru, da so bili v stiku z okuženo osebo, na fakulteto ne vstopajo in o tem obvestijo učitelja.

 

 

 

III.           Izvedba pouka

 

 

1)    Vsa predavanja, seminarji in seminarske vaje se še naprej izvajajo na spletni način.

 

Študentje, ki opravljajo prakso, upoštevajo splošna navodila NIJZ in navodila delodajalca, pri katerem opravljajo prakso

 

 

 

 

 

2) Pisna preverjanja znanja na fakulteti

 

Preverjanja znanj in veščin se v čim večji meri izvaja preko spleta, izvedba izpitov s fizično prisotnostjo pa je dovoljena, če drugače ni mogoče izvesti preverjanja znanja, pri čemer pa morajo biti izpolnjeni pogoji, navedeni v nadaljevanju.

Pisna preverjanja znanja s fizično izvedbo se izvajajo tako, da se prijavljene študente razdeli v manjše skupine, ki pišejo kolokvije ali izpite v več predavalnicah. Upoštevati je treba, da bo za izvedbo posameznega preverjanja znanja potrebno angažirati več sodelavcev.

 

Predavalnice smejo biti napolnjene do največ 20-25 % kapacitete. Število prisotnih oseb v prostoru je omejeno na 50, pod pogojem, da je mogoče zagotoviti fizično distanco 1,5 m.

 

Študenti morajo v predavalnicah sedeti na označenih mestih tako, da je med njimi v vseh smereh pribl. 1,5 m razdalje do naslednje osebe. S tem namenom so v navedenih predavalnicah ustrezno označeni sedeži (izmenično po vrstah), na katerih lahko študenti sedijo, kar je potrebno NUJNO upoštevati, saj se bo te sedeže po odhodu študentov razkužilo.

 

Vstop in izstop študentov v in iz predavalnice mora potekati posamično in v razdalji 1,5 m. Študenti pridejo vsaj 10 min prej in počakajo pred vhodom na fakulteto, kjer se izvaja izpit, v vrsti na razdalji 1,5 m.  Učitelj (oz. drug izvajalec izpita) jih pride iskat pred vhod 5 min pred začetkom preverjanja znanja in jih ob upoštevanju protokola gibanja po stavbi odpelje do predavalnice. Študenti si morajo pred prihodom v prostor, kjer se izpit izvaja, razkužiti roke. Študenti nato pod nadzorom učitelja posamično vstopijo v predavalnico in se usedejo na označene sedeže. Študente s podaljšanim časom pisanja učitelj razporedi na take sedeže, da ne bodo ovirali drugih študentov pri zapuščanju prostora.

 

Učitelj pisne izpite razdeli na mize/pulte k označenim sedežem, še preden gre iskat študente pred stavbo. Po preverjanju prisotnosti in identifikaciji študentov učitelj začne izpit. Študenti obrnejo izpitne pole šele po najavi, da lahko pričnejo s pisanjem izpita. Ko študenti končajo s pisanjem, posamično prinesejo izpitno polo in jo odložijo v škatlo, ki jo je pripravil učitelj. Izpitne pole  ocenjevalec izpita lahko pregleda takoj, pri čemer si po zaključku pregledovanja umije oz. razkuži roke.

 

Nosilka oz. nosilec bo študente obvestila o točnem terminu in prostoru (predavalnici) izvajanja izpita najkasneje en dan pred izpitom. Če tisti dan ne bo na voljo dovolj predavalnic, se lahko izvedba izpita prestavi na drug možen termin (rok izpita pa ostane nespremenjen).

 

 

 

3) Pisna preverjanja znanja on line

 

Študenti bodo  pravočasno obveščeni, kako bo pisni izpit potekal, zlasti pa:

- v katero skupino so uvrščeni in kdo bo njihov nadzornik;

- študenti se morajo identificirati z osebnim dokumentom, ki ga pokažejo preko kamere;

študenti morajo zagotoviti ustrezen prostor za pisanje, kjer jih ne bodo motili drugi člani gospodinjstva;

- študentom med pisanjem izpita ni dovoljena uporaba virtualnih ozadij (kar omogočajo nekatere videokonferenčne aplikacije), saj se tako ne vidi, kaj se dogaja okrog njih; če jih moti, da bi se npr. videla njihova soba, naj ustrezno namestijo mizo;

- kaj še morajo pred začetkom izpita pripraviti: računalnik s kamero ali pametni telefon; internetno povezavo; ustrezna pisala; kalkulator; papir; ravnilo ipd.

- kako bo izpit potekal in kaj ne bo dovoljeno: pogovarjanje po telefonu, pogovarjanje z drugimi osebami v prostoru, odhajanje izpred kamere, brskanje po spletu ipd.

- študent naj na računalniku/telefonu v času pisanja izpita zapre/izključi vse ostale aplikacije;

- kako in kam bo potekalo pošiljanje rešenega izpita;

- izpitni režim bo STROŽJI kot pri običajnem pisanju izpita, zato lahko nadzornik izpit prekine ob vsakem sumu na goljufanje in o tem obvesti nosilca. Nosilec za študenta vpiše oceno «neocenjen»; ob zelo očitnih kršitvah ali prerekanju z nadzornikom lahko sproži disciplinski postopek zoper študenta.

 

4) Ustna preverjanja znanja on line

 

Kjer je to izvedbeno možno (npr. manjša skupina študentov pri predmetu), se izpite izvede ustno preko spletnega orodja. Izpit se ne snema. Pri tem naj bi ustni izpiti potekali posamično (en študent naenkrat) ali izjemoma v manjši skupini (do 4 študentje). Študent se mora predhodno identificirati (npr. preko kamere pokaže identifikacijski dokument). Izpraševalec naj preveri vsaj osnovne zahteve za veljavnost izpita, kot npr. da je študent sam v prostoru, da nima slušalk v ušesih, da ves čas ustnega izpita gleda v kamero ipd. Od študenta lahko tudi zahtevate, da na papir kaj napiše/nariše  in vam to pokaže s pomočjo kamere. Če med izvedbo izpita pride do tehničnih težav (prekinitve slike, zvoka), lahko izpit prekinete in se dogovorite za drugi termin. Če bo učitelj med izvedbo izpita sumil, da študent bere iz nekega gradiva in to ni dovoljeno (zapiski, učbenik, splet), lahko izpit prekine in vpišete oceno «neocenjen».

 

 

5) Ustna preverjanja znanja na fakulteti

 

Če je le možno, se ustnim preverjanjem znanja na fakulteti izognemo in jih izvedemo preko spletnih aplikacij. V primeru, da se odločimo za izvedbo na fakulteti, je potrebno upoštevati izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje okužbe in prenosa (naročati študente na uro in preprečiti čakanje večjega števila študentov pred učilnico ali kabinetom, prezračiti prostor po vsakem zagovoru, ga razkužiti, obvezna uporaba mask itd.).

 

 

 

 

6) Zagovori zaključnih del

 

Oddaja zaključnih del poteka elektronsko. Zagovori do nadaljnjega potekajo preko aplikacije Zoom, na daljavo.

 

 

 

4) Knjižnica

 

Knjižnica omogoča izposojo fizičnega gradiva. Študenti se morajo za prihod najaviti po e-pošti in dogovoriti za uro. Za knjižnice veljajo splošna pravila za knjižnice, ki jih je uveljavil NIJZ.

 

Omogočena je izposoja predhodno naročenega gradiva in vračanje fizičnega gradiva. Samostojno iskanje gradiva po policah, uporaba čitalnice in delo na računalnikih do nadaljnjega niso mogoči. Ostale storitve na daljavo in informacije o urniku so objavljene na spletni strani: https://www.fsd.uni-lj.si/knjiznica/. Za knjižnice veljajo priporočila delovanja v obdobju koronavirusa, objavljena na spletni strani: https://www.uni-lj.si/ul_in_koronavirus/

 

Higienski ukrepi v knjižnicah za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/knjiznice.pdf

 

5) Ostalo

           

Študentom ni dovoljeno zadrževanje v prostorih Fakultete za socialno delo. Ko končajo z vajami ali pisnim izpitom, morajo takoj zapustiti stavbo. Izjema je uporaba toaletnih prostorov.

 

Študent, ki ne bo upošteval navodil za postopno sproščanje omejitvenih ukrepov in izvajanje študijskega procesa na  fakulteti  za socialno delo, bo moral zapustiti prostor.

Navodila veljajo za čas od 25.5.2020 in veljajo do preklica.

 

 

 

 

 

 

doc. dr. Liljana Rihter,

   dekanja

 

 

 več novic