Subvencioniranje študentske prehrane


Izkoristite predvpis in se izognite gneči!

Na nekaterih točkah SŠP bo od septembra dalje že možen predvpis v sistem za koriščenje
subvencionirane študentske prehrane (SŠP) za študijsko leto 2021/2022. Če že imate urejen vpis
na izobraževalni ustanovi, je priporočljivo, da to izkoristite in se v sistem vpišete čim prej, še preden
nastane gneča na vpisnih mestih. Poleg tega bodo v času predvpisa točke SŠP tudi na nekaterih
študentskih klubih po vsej Sloveniji in ne le v univerzitetnih mestih. Podatke o odpiralnem času
točk SŠP najdete na spletni strani www.studentska-prehrana.si pod zavihkom točke SŠP.

S 1. 10. 2021 bo vsem študentom, ki ne bodo izkazovali upravičenosti do subvencij za naslednje
obdobje, onemogočeno koriščenje subvencije, dokler ne bodo ponovno potrdili statusa študenta.

1. Za bodoče študente in druge študente, ki se prvič
vpisujejo v sistem SŠP, je postopek
prijave opisan na spletni strani www.studentska-prehrana.si, pod zavihkom pogosta
vprašanja.
2. Za študente, ki so že v sistemu subvencionirane študentske prehrane, je omogočeno, da v
svojem osebnem profilu z vpisom uporabniškega imena in gesla označijo, da želijo
pravico do študentske prehrane za študijsko leto 2021/2022, ko že prejmejo potrdilo
o vpisu za prihodnje študijsko leto. To pomeni, da obisk točke SŠP ni več
potreben.
Da bi se izognili gneči in nepotrebnemu čakanju, vam še enkrat priporočamo, da se v sistem za
novo študijsko leto vpišete čim prej.

Študentska organizacija Slovenije

Študentska organizacija Slovenije | Davčna št.: 62792601 | Matična št.: 1411004

T: 01/28 06 800 | F: 01/28 06 807 | W: www.studentska-org.si | E: info@studentska-org.si


Enroll Early in Order to Avoid Lines and Crowds!

Some Subsidized Student Meals offices will allow early enrollment in the Subsidized Student Meals
system for the academic year 2021/2022 as early as September. If you are already enrolled at an
educational institution, it is advisable to use the opportunity and enroll in the system as soon as
possible before the lines and crowds form in front of the offices. Furthermore, early enrollment will
be possible at selected student clubs across Slovenia and not just in university towns. Additional
information about opening hours of the Subsidized Student Meals offices is available at
www.studentska-prehrana.si under the SŠP Points tab.

From October 1, 2021, all students who cannot prove their eligibility to subsidized student meals
for the following period will be blocked from the system until they renew their enrollment at an
educational institution.

1. For prospective students and other students enrolling in the Subsidized Student Meals
system for the first time, the application procedure is presented at www.studentskaprehrana.
si, where frequently asked questions are available.
2. For students who are already in the Subsidized Student Meals system, it is possible to
mark down in their personal profile by entering their username and password that
they want to use the right to student meals for the academic year 2021/2022. Students
may do this step when they receive a certificate of enrollment for the future academic
year. This means that a visit to the Subsidized Student Meals offices is no longer
necessary.
In order to avoid unnecessary queues and crowds we encourage you to enroll in the system for
the new academic year as soon as possible.

Slovenian Student Union

Študentska organizacija Slovenije | Davčna št.: 62792601 | Matična št.: 1411004

T: 01/28 06 800 | F: 01/28 06 807 | W: www.studentska-org.si | E: info@studentska-org.si

več novic