Gejevske in lezbične študije za socialno delo


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Mojca Urek
Sodelavci: Jelka Zorn

20200010501004


Cilji:
  • Študentke in študentje se bodo pri predmetu spoznali z vplivi diskriminacij na razvoj psihosocialnih stisk pri pripadnikih seksualnih manjšin (lezbijkah, gejih, biseksualcih, transseksualcih, queer) ter s principi nediskriminatorne prakse socialnega dela na tem področju;
  • Samostojno raziskovanje;
  • Refleksija lastnega razumevanja in izkušenj;
  • Uporaba domače in tuje literature in drugih virov ter kritična analiza virov.
  • Zmožnost kritičnega vrednotenja implikacij problemov kulture, spola in spolne usmeritve za SD.
  • Znanje in razumevanje zgodovine razvoja strokovnih pojmov in praks na konkretnem področju SD.
  • Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na konkretnem področju SD.
  • Poznavanje in soustvarjanje inovacij in inovativnih strokovnih pristopov na konkretnem področju SD.
  • Sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na konkretnem področju SD.

Vsebina predmeta:

Družbena konstrukcija seksualnosti. Homoseksualnost v zgodovinski perspektivi. Spol in oblikovanje spolne identitete: antropološki, sociološki in psihosocialni vidiki. Zgodovina GLBTQ gibanja in raznolikost znotraj gibanja. Vsakdanje življenje lezbijk in gejev in drugih identitet onstran heteronormativne matrice. Istospolna partnerstva in mavrične družine. Diskriminacije: zakonski, institucionalni in psihološki vidiki. Heteroseksizem, razkritje, homofobija in nasilje. Vplivi homofobije na duševno zdravje pripadnic in pripadnikov GLBTQ.  Vloga socialne delavke kot zagovornice pravic GLBTQ.


Temeljna literatura:

Boswell, John (2005), Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost. Ljubljana: ŠKUC Lambda.

 

Helen Cosis Brown, Christine Cocker (2011), Social work with lesbians and gay men. London: Sage.

 

Butler Judith (2001), Težave s spolom, feminizem in subverzija identitete. Ljubljana: ŠKUC Lambda.

Greif Tatjana, Velikonja Nataša (2012), Lezbična sekcija LL - Kronologija 1987–2012 s predzgodovino. ŠKUC Vizibilija, Ljubljana.

 

Fish, Julie (2012), Social work and lesbian, gay, bisexual and trans people : Making a difference. Bristol: The Policy Press.

 

Foucault, Michel (2010), Zgodovina seksualnosti. Ljubljana: Založba ŠKUC.

 

Kuhar, Roman (2001). Mi. drugi - oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete. Ljubljana: ŠKUC Lambda.

Kuhar, Roman, Kogovšek Šalamon, Neža, Humer, Živa, Maljevac, Simon (2011), Obrazi homofobije. Ljubljana: Mirovni inštitut.

 

Kuhar, Roman. Intimno državljanstvo, (Zbirka Lambda, 87) (2010), Ljubljana: Škuc.

 

Kuhar, Roman. Homofobija: kultura strahu pred homoseksualnostjo. Teor. praksa, maj./avg. 2006, letn. 43, št. 3/4, str. 540-556, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20063-4_Kuhar.pdf.

 

Plant Richard (1991), Rožnati trikotnik : nacistična vojna proti homoseksualcem /; [uvod [napisal in] prevedel Bogdan Lešnik]. Ljubljana : Krt.

 

Sobočan, Ana Marija (2011), Enostranske posvojitve v istospolnih družinah v praksi socialnega dela. Socialno delo, letnik 50 (2011), št. 6.

 

Škorjanc, Tomaž (2011), Trojna diskriminacija, nevidnost in izključenost starih istospolno usmerjenih ljudi v Sloveniji. Socialno delo, let. 50, št. 5 (okt. 2011), str. 339-343.

 

Škorjanc, Tomaž (2010), Mavrična svetovalnica. Socialno delo, let. 49, št. 5/6 (2010), str. 397-404.

 

Šolinc Miran (1999), Svetovanje o infekciji z virusom HIV in o bolezni AIDS. Socialno delo, let. 38, št. 2 (1999), str. 73-105.

 

Švab. A. in Kuhar. R. (2005), Neznosno udobje zasebnosti: Vsakdanje življenje lezbijk in gejev. Ljubljana: Mirovni inštitut.

 

Švab, A. in Urek, M. (2005). Nove partnerske in družinske oblike – primer istospolnih partnerskih zvez in družin v Sloveniji. V: Rener, T., Sedmak, M., Švab, A., Urek, M., Družine in družinsko življenje v Sloveniji. Koper: ANNALES.

 

Tematska številka revije Socialno delo »Socialno starševstvo«, Soc. delo, feb.-jun. 2009, letn. 48, št. 1-3.

 

Tematska številka revije Socialno delo »Istospolna partnerstva in družine«, Socialno delo, letnik 49 (2010), št. 5-6.

 

Tratnik, Suzana (2013) Lezbični aktivizem po korakih. Ljubljana: Založba *cf.

 

Urek, Mojca (2002), Vodič za preživetje skozi socialno-varstvene službe ter službe duševnega zdravja za lezbijke in geje«. Socialno delo letn. 41, št. 2 (apr. 2002), str. 113-118.

 

Weeks, J.: ‘The Construction of Homosexuality’. V: Seidman, S. (ur.): Queer Theory / Sociology. Oxford: Blackwell, 1996, str. 41-63.

 

Wormer. K.; Wells. J.. Boes. M. (2000). Social Work With Lesbians. Gays and Bisexuals. A Strength Perspective. Boston: Allyn and Bacon.

 

Zaviršek, Darja (2012), Od krvi do skrbi : socialno starševstvo v globalnem svetu, (Zbirka Dialogi, letn. 13). 1. izd. Maribor: Aristej.

 

Zaviršek, Darja (ur.), SOBOČAN, Ana Marija (ur.) (2012), Mavrične družine grejo v šolo: perspektive otrok, staršev in učiteljic, (Zbirka Socialno vključevanje in pravičnost). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija oz. status študenta.


Metode ocenjevanja:

Projektna ali raziskovalna naloga s predstavitvijo.

Refleksija knjige in filma.

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:100%