Psihologija za socialno delo


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Alenka Gril
Sodelavci: Mojca Šeme

2502500751255


Cilji:

Študent/ka razume socialneimplikacije psihološkihraziskovanj inprepoznava psihološkeprobleme vpraksi socialnegadela. Povežeznanja zrazličnih znanstvenihpodročij. Razvija socialne spretnosti.


Vsebina predmeta:

Posameznik in socialno okolje: socialno-psihološki procesi vedenja oseb v socialnih interakcijah in razvojno-psihološki izidi medosebnih odnosov v različnih družbeno-kulturnih kontekstih na otroke in mladostnike ter odrasle; bio-psiho-socialni dejavniki razvoja posameznika v različnih življenjskih obdobjih; razvojno-psihološke in socialno-psihološke teorije.  

Predmetna polja, obravnavana v razvojno-psihološki perspektivi: čustva in socialno vedenje – agresivnost, prosocialnost; temperament in osebnost; socialno zaznavanje in socialna kognicija: razumevanje sebe, drugega, skupine,  vzročne atribucije, socialna identiteta, predsodki, rasizem; razvojni konteksti - družina (navezanost, slogi starševstva), vrstniki (prijateljstva, vrstniške skupine, konformiranje, socialno vplivanje), družba (kulturne norme, ideologija, medskupinsko vedenje, psihologija množic).

Razmerje med psihologijo in socialnim delom. Izbrane teme iz socialne in družinske psihologije: spoznavanje sebe in drugega, komunikacija, življenjski svet, predsodki in stigmatizacija, domišljija, družinski odnosni vzorci.


Temeljna literatura:

Čačinovič Vogrinčič, G. (1998), Psihologija družine. Ljubljana: ZPS.

Gril, A. (2007). Družbene predstave organizirane mladine (izbrana poglavja: Razvoj socialnih spoznanj (str. 7–38); Razvoj razumevanja družbenih odnosov (str. 39–68). Ljubljana: Pedagoški inštitut

Gril, A., Videčnik, A. (2011). Oblikovanje državljanske identitete mladih v šoli (izbrana poglavja: Razvoj narodnostne identitete, Značilnosti medskupinskega vedenja, Teorije razvoja narodnostnih stališč in narodnostne identitete, str. 21–41). Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-078-2

Lally, M. & Valentine-French, S. (2019). Lifespan development, A psychological perspective, 2nd ed.OER textbook. Dostopno na: http://dept.clcillinois.edu/psy/LifespanDevelopment.pdf

Marjanovič Umek, L. in Zupančič, M. (ur) (2020). Razvojna psihologija, 1., 2. in 3. zvezek (izbrana poglavja). Ljubljana: ZIFF.

Rener, T., Sedmak, M., Švab, A., Urek, M. (2006), Družine in družinsko življenje v Sloveniji. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.

Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007), Življenjski svet uporabnika: raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Ljubljana: FSD UL.

Ule, M. (2009), Socialna psihologija, Analitični pristop k življenju v družbi. Ljubljana: Založba FDV UL.

 

Spletni viri:

http://allpsych.com/onlinetexts.html

https://nobaproject.com/textbooks/paul-curran-introduction-to-psychology-the-full-noba-collection

* OPOMBA: Seznam temeljne literature se v vsakem študijskem letu posodablja in dopolnjuje z različnimi viri in literaturo.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik.


Metode ocenjevanja:

Kolokvij 30%

Pisni izpit 70%


Delež v %:Kolokvij 30%. Pisni izpit 70%.