Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Nina Mešl
Sodelavci: Tadeja Kodele

2003000751255


Cilji:

Cilj je, da se študent/-ka nauči vzpostaviti in vzdrževati delovni odnos v socialnem delu, ki zagotovi soustvarjanje dobrih izidov v procesih pomoči. Cilj je tudi, da študent/-ka usvoji jezik socialnega dela, ki ga zna v pogovoru - v osrednjem prostoru, v katerem se dogaja proces pomoči v socialnem delu - z gotovostjo uporabiti.

Predmetno specifične kompetence:
poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika socialnega dela;
znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa;
sposobnost soustvarjanja izvirnih delovnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na področju socialnega dela;
znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na področju socialnega dela;
znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja) in vodenja pogovora v smeri želenih razpletov na področju socialnega dela;
znanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja;
sposobnost raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti v postopke socialnega dela;
sposobnost udejanjati stališče in etiko udeleženosti v izvirnih delovnih projektih podpore in pomoči v socialnem delu;
sposobnost analize družbenega konteksta in spretnosti varovanja virov, podpore integrativnim procesom ter soustvarjanja sprememb v skupnosti v sodelovanju s skupnostjo.


Vsebina predmeta:

Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika je temeljni koncept ravnanja v socialnem delu. Gre za konceptualno metodični predmet temeljnih znanj in izkušenj za procese soustvarjanja pomoči v socialnem delu. Tematski sklopi so:
jezik socialnega dela; zgodovina spreminjanja koncepta pomoči; uporabnik kot strokovnjak iz izkušenj; koncept delovnega odnosa soustvarjanja; vzpostavljanje in vzdrževanje izvirnega delovnega projekta pomoči; spoštovanje otroštva, otrokov glas v procesu podpore in pomoči; uporaba Lüssijevih konceptov v delovnem odnosu in izvirnem delovnem projektu pomoči; vzpostavljanje osebnega stika; razreševanje motenj v delovnem odnosu; pogovor v delovnem odnosu; zapisovanje procesa in dogovorov o želenih izidih v jeziku socialnega dela.


Temeljna literatura:

1. Čačinovič Vogrinčič, G. Kobal, L., Mešl, N.,  Možina, M. (2011). Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

2. Čačinovič Vogrinčič, G. (2010). Soustvarjanje pomoči v jeziku socialnega dela. Socialno delo, 94, 4: 239-246

3. Mešl, N. (2008). Razvijanje in uporaba znanja v socialnem delu z družino (Procesi soustvarjanja teoretskega znanja v praksi) (izbrana poglavja). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

4. Kodele, T., Mešl, N. (ur.) (2016). Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje pomoči v skupnosti (izbrana poglavja). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

5. Kodele, T., Mešl, N. (ur.) (2013). Otrokov glas v procesu učenja in pomoči: priročnik za vrtce, šole in starše (izbrana poglavja). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

6. Šugman Bohinc , L. (ur.) (2011). Učenci z učnimi težavami. Izvirni delovni projekt pomoči (izbrana poglavja) . Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani. 

7. Pennac, D. (2010). Šolske bridkosti. Ljubljana: Modrijan.

8. Saleebey. D. (ed.). (1997). The Strenght Perspective in Social Work Practice; Longman. New York.

9. Lüssi. P. (1990). Sistemski nauk v socialnem delu; Socialno delo. 29. št. 1-3: str. 81-94.

10. Stern, D.N. (2004). The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life. New York: Norton.


 


Pogoji za vključitev v delo:

pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija


Metode ocenjevanja:

Ocena opravljenih vaj: 30%.

Pisni zpit: 70%.


Delež v %:Ocena opravljenih vaj: 30%. Pisni zpit: 70%.
Gradiva: