Uvod v skupinsko delo


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Bojana Mesec
Sodelavci: Tamara Rape Žiberna, Mojca Šeme

2502500751255


Cilji:

Znanje in razumevanje zgodovine razvoja strokovnih pojmov in praks na konkretnem področju SD (skupinsko in timsko delo).


Vsebina predmeta:
  • Opredelitev pojma skupine. Pomen druženja v skupine za ohranitev človeštva in za razvoj družbe.
  • Zgodovina skupinskega dela v procesu psihosocialne pomoči.
  • Razvojne faze skupine.
  • Vpliv družbenih norm na oblikovanje vlog v skupini.
  • Skupina kot prostor človeških srečanj in spreminjanja norm za regulacijo medčloveških  odnosov.
  • Različni stili vodenja skupin.
  • Skupina kot prostor za medosebno učenje in samopomoč.
  • Opazovanje osnovnih procesov v razvoju

Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na konkretnem področju SD (skupinsko in timsko delo).

Znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja razgovora v smeri želenih razpletov na konkretnem področju SD (skupinsko in timsko delo).

Sposobnost soustvarjanja pristopov in metod (skupinskega in timskega) dela glede na individualne potrebe uporabnikov.

Sposobnost raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti (pri delu s skupino) sodelujoče-ga v postopke SD.


Temeljna literatura:

Za sklop skupinsko delo:

Edding, C. Schottenhofer, K. (2009). Handbuch, Alles über Gruppen, Beltz Verl, Weinheim und Basel.

Galimberti, U. (2011). Miti našega časa, Modrijan, Ljubljana.

Malekoff, A. (2004). Group Work with Adolescents. The Guilford Press, New York, London.

Praper, P- (2008). Skupinska psihoterapija. Filozofska fakulteta, Ljubljana. Rosemary Rendall, R., Southgate, J. (1988). Skupinska dinamiika v skupnosti. Višja šola za socialno delo, Ljubljana.

Garvin, C. D., Gutiérrez, L. M., & Galinsky, M. J. (ur.) (2017). Handbook of Social Work with Groups. New York: The Guilford Press. Dostopno na: https://www.amazon.com/Handbook-Social-Work-Groups-Second/dp/ 1462530583/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=Social+Work+with+Groups&qid=1632389946&sr=8-4

 

Za sklop timsko delo:

Flaker, V. (1997). Timi kot način interdisciplinarnega sodelovanja, Socialno delo, 36, 1: 3–13.

Interdisciplinary Association of Mental Health Workers & CCETSW (1992). Multidisciplinary Teamwork: Models of Good Practice. Pridobljeno 23. 9. 2021 s https://www.yumpu.com/en/document/read/27997073/multidisciplinary-teamwork-models-of-good-practice-caipe

Marič, M., Lambić, A., & Vukovič, G. (2020). Oblikovanje, razvoj in vodenje timov, Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, Maribor.

Mesec, B., & Stritih, B. (2015). Razumevanje timskega dela v socialnem varstvu. Socialno delo, 54, 5: 295-305.

Martin, R. (2013). Teamworking Skills for Social Workers. Berkshire, Open University Press.

Rape Žiberna, T. (2019). Konceptualizacija timskega dela v socialnem delu v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, UL, str. 41-47, 86-103, 150-173 in 273-278.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik.


Metode ocenjevanja:

Zaključno poročilo o izkustvenih vajah 50%. Pisni izpit 50%


Delež v %:Zaključno poročilo o izkustvenih vajah 50%. Pisni izpit 50%.