Begunci, priseljenci in etnične manjšine


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Jelka Zorn
Sodelavci: Sara Pistotnik

20201000751255


Cilji:

Prepoznavanje, razumevanje in odzivanje na raznolikosti in uporaba znanja v službah socialnega dela. Zmanjševanje družbene razdalje do priseljenih.
Prepoznavanje in razumevanje človekovih stisk in kriz, vezanih na družbeno in osebno pogojene okoliščine.
Kritična in etična (samo)refleksija mišljenja in ravnanja.
Sposobnost analize družbenega konteksta.
Razumevanje izkušenj migriranja iz perspektive beguncev in drugih priseljencev.
Razumevanje vladnih ukrepov pri konstrukciji slovenstva.


Vsebina predmeta:

Študentka in študent se bosta seznanila s konkretnimi podatki tega področja (kdo so begunci. priseljenci. pripadniki etničnih manjšin. relevantne institucije. zakoni. trendi v svetu (oboroženi konflikti) in v Sloveniji. statistika itd.). V teoretskem delu bo podana konceptualizacija migracij (globalne neenakosti. nadzor nad priseljevanjem, avtonomija migracij, strategije mobilnosti). , vojne, travme, etničnosti (etnične meje, etnični konflikt), nacionalizma, rasizma (kolonializem, antiislamizem, antisemitizem ), socialne memorije (tudi praktično raziskovanje družinskih spominov) . .  Predmet bo obravnaval azilni postopek, življenje v azilnem domu in naloge socialnega dela v begunskih taboriščih, načela integracije, podpora otrokbeguncev brez spremstva odrasle osebe, prisilne poroke, pravice žensk.  Predmet bo obravnaval tudi  trans-generacijsko diskriminacijo  romskih skupnosti ter vprašanje izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. izkušnje izbrisanih in pomen njihovega gibanja kot primer kolektivnega samozagovorništva. Ključni vsebini za socialno delo so zmanjševanje socialne distance do priseljenih, načela krepitve moči  in možnosti de-patriarhalizacije.


Temeljna literatura:

Ahmetaj, Jasmina in Gregorčič, Marta (2013) Dekle z bonboni, Frekvenca in Založba cf*, Maribor, Ljubljana (roman) Anderson, B. et. al. (2012) »We are all foreigners«. No Borders as a practical political project. V: Nyers, P. in Rygiel, K. (ur..), Citizenship, Migrant Activism and the Politics of Movement, London: Routledge, 73-91. Bercht, Silke (2005) Od kod družbeno zavračanje prosilcev za azil, Socialno delo, 44, 4-5, 287-302.  BOFULIN, Martina. Daleč doma: migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo, (Zbirka Migracije, 25). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2016. Izbrana poglavja. . Geda, Fabio (2012) V morju so krokodili. Mladinska knjiga, Ljubljana (roman). Davis, Angela (1981) Rape, Racism and the Myth of the Black Rapist, v: Women, Race and Class. New York: Random House, str.: 172-201.  Humphries, Beth (2005): Kako podpreti prosilce in prosilke za azil: praksa in etična vprašanja za strokovnjakinje v socialnem varstvu in zdravstvu v Evropi, Socialno delo, 44, 4-5, str.: 277-286.Reece Jones (2017) Nasilne meje. Begunci in pravica do gibanja. Ljubljana:Založba *cf. Izbrana poglavja. Kalc, Aleksej (2016): Nadzor migracijskih gibanj in migrantov: pogled v zgodovino. Dve domovini. Spletna revija. Kralj, Ana (2009) Nepovabljeni: globalizacija, nacionalizem in migracije. Univerza na Primorskem, Koper.  Pistotnik, Sara (2010) Izbris kot poligon evropskih migracijskih politik ali »oprostite mi, prosim, ampak vaši predpisi so izbrisali moj status«, v: Kogovšek et al. Brazgotine izbrisa, Mirovni inštitut, str.: 53-78. Program za otroke brez spremstva v Evropi, Načela dobre prakse, UNHCR, 2004. Urh, Špela (2007) Preseganje institucionalnega, kulturnega in osebnega rasizma v socialnem delu. Socialno delo, let. 46, št. 4-5, str. 233-237. Urh, Špela (2011) Izključenost romskih otrok iz izobraževanja. Vzgoja izob., letn. 42, št. 1/2, str. 17-23. Zgodbe izbrisanih prebivalcev (2011) uredili Uršula Lipovec Čebron in Jelka Zorn, Založba Sanje, Ljubljana. LIPOVEC ČEBRON, Uršula, ZORN, Jelka. Avtonomija in nadzor migracij v evropskih "tamponskih conah". Dve domovini, 2016, [Št.] 43, str. 61-75. Sedmak, Mateja et al. (ur.) (2015). A Journey to the Unknown. The Rights of Unaccompanied Migrant Children: Between Therory and Practice. Koper: Univerzitetna založba Annales, izbrana poglavja. Šumi, Irena. Etnično razlikovanje v Sloveniji : izbrane problematizacije. Razprave in gradivo, 2004, št. 45, str. 14-47. Šumi, Irena. Naloge za znanost: preučevanje Judov v Sloveniji. V: Slovenski Judje. Zgodovina in holokavst. Pregled raziskovalnih tematik. Maribor 2012: Sinagoga. Šumi, Irena. Kultura, etničnost, mejnost: konstrukcije različnosti v antropološki presoji. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000. Poglavje: Mejnost.  Zgodba izbrisanega (2010) Proti sistemu ne moreš sam, v: Kogovšek et al. Brazgotine izbrisa, 47-52. Zgodba izbrisanega (2010) Kot da bi šel na Mount Everest, v: Kogovšek et al. Brazgotine izbrisa, str.: 79-82. Zgodba izbrisane (2010) Imela sem srečo, v: Kogovšek et al. Brazgotine izbrisa, str.: 143-8.  Zorn, Jelka (2013) Pravica do gibanja, Socialno delo 52, št. 2-3.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v letnik


Metode ocenjevanja:

4 seminarske naloge (na podlagi ogleda filma, preštudirane literature in lastnega razmišljanja), ki jih študent/študentka prineseta sproti na vaje. Ustni izpit. Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja. 1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:10 % seminarske naloge, 90 % ustni izpit