Ljudje z ovirami: teorije in metode socialnega dela


Stopnja: 1
Letnik: 2
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Darja Zaviršek
Sodelavci: Sara Pistotnik

30101000751255


Cilji:

Cilj predmeta je zgodovinsko razumevanje. spoznavanje osnovnih teoretičnih konceptov. primerjalnih študij iz različnih delov sveta in učenje izbranih praktičnih metod dela ter postopkov socialnega dela na področju ljudi z ovirami. Psihosocialna perspektiva za delo z ljudmi z gibalnimi. senzornimi in intelektualnimi ovirami je ključna za socialno delo.

Kompetence: teoretično razumevanje. samorefleksivnost. razumevanje osnovnih etičnih dilem. kontekstualnost in znanje temeljnih metod. postopkov. procesov in pravnih vidikov. ki se tičejo navedenih področij. sposobnost empatije in uporabniške perspektive.


Vsebina predmeta:

Zgodovinski pregled:

 • Ljudje z ovirami, splošni pregled;
 • Družbene konstrukcije hendikepa: ljudje z ovirami v kontekstu družbenih vrednot in tradicij;
 • Institucionalizacija in deinstitucionalizacija hendikepiranih v mednarodni perspektivi s poudarkom na vzhodni Evropi;

Teoretični koncepti:

 • vključevanje/izključevanje; inkluzija in asistenca;
 • medikalizacija, evgenika in socialni darvinizem;
 • prostorska segregacija in patologizacija;
 • naturalizacija in biologizacija hendikepa, norosti, odvisnosti in starosti;
 • normalnost, normativnost in norma;
 • etnizacija in rasizacija ljudi z ovirami;

  Psihosocialni koncepti:
 • deinstitucionalizacija, normalizacija, samostojno življenje;
 • soočanje s krizo, izgubo in oblike podpore;
 • koncepti samoodločbe;
 • mednarodni dokumenti CRPD;
 • nacionalna zakonodaja na področju ljudi z ovirami;
 • primerjave socialnih politik vezanih na specifična področja;
 • otroci s posebnimi potrebami in delo socialnih delavk;
 • ljudje z intelektualnimi ovirami in njihovi svojci;
 • socialna delavka v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
 • socialno delo v varstveno delovnih centrih;
 • vpliv uporabniških gibanj in perspektive uporabnikov;
 • medijske reprezentacije ljudi z ovirami in njihovi učinki;
 • perspektiva spola, nasilje in spolne zlorabe oviranih ljudi;
 • podpora svojcev/ svojci kot podpora.

Temeljna literatura:

TEMELJNA LITERATURA

Tematska številka Socialnega dela (2014), »Študije hendikepa v vzhodni Evropi in Jugovzhodni Aziji«. Urednici:  Darja Zaviršek in Jelka Zorn. Socialno delo, letnik 53, št.3-5.  

Zaviršek, Darja (2000), Hendikep kot kulturna travma, Založba cf*, Ljubljana.

Zaviršek, Darja in drugi (2015), Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji. YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.  Ljubljana.

http://www.za-mdi.si/files/aktivnosti/Analiza%20final.pdf

 

Zaviršek, Darja (2013), Nasilje nad ženskami z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi ovirami: patologizirana resničnost. V: Leskošek, Vesna, Antić, Milica , Selišnik, Irena, Filipčič, Katja, Urek, Mojca, Matko, Katja, Zaviršek, Darja, Sedmak, Mateja, Kralj, Ana, Proučevanje nasilja v Sloveniji. Aristej, Maribor. 

Zaviršek, Zorn, Videmšek: Inovativne metode v socialnem delu; Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Študentks založba, Ljubljana, 2002.

Tematska številka Socialnega dela: (2005), »Tako lepa pa invalid!' SD proti diskriminaciji hendikepiranih žensk«, letnik 44, št.1-2 Urednica Darja Zaviršek.

ZAVIRŠEK, Darja. Hendikepirane matere - hendikepirani otroci : antropološka perspektiva pri razumevanju družbenih ovir mater in otrok v socialnem varstvu in socialnem delu. Soc. delo, 2005, let. 44, št. 1-2, str. 3-15.

Shula Ramon (2003), Osrednja vloga dezinstitucionalizacije v socialnem delu in izobraževanju za socialno delo. Socialno delo,  št.4-5.

Pauline Restoux (2010), Življenje z drugačnim otrokom. Didakta.

Zaviršek, Darja (2013), Folikli, transferji, zamrznjenčki : reproduktivne izbire in nove etične dileme. Annales, Series historia et sociologia, št. 2, 2013, str. 377-388. http://www.zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n23-2/annales23-2.pdf.

Zaviršek, Darja (2012), Starejše ženske in duševno zdravje : moč stereotipov v današnjih sistemih pomoči. V: SKELA-SAVIČ, Brigita et al. (ur.). Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice:  Visoka šola za zdravstveno nego. str. 45-52.

Zaviršek, Darja (2014), Those who do not work shall not eat! : a comparative perspective on the ideology of work within Eastern European disability discourses. V: Rasell, Michael,  Iarskaia-Smirnova, Elena (ur.). Disability in Eastern Europe and the former Soviet Union : history, policy and everyday life, London; New York: Routledge, str. 184-203.

Dodano bo gradivo glede na aktualne obravnavane teme.  


DODATNA LITERATURA:

Foucault. Michel (1998). Zgodovina norosti v času klasicizma.Založba cf* . Ljubljana.

Kobal Grum. Darja. Barbara Kobal. ur. (2006). Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Ljubljana: DEMS.

OSI/EU Monitoring and Advocacy Program (2005). Pravice oseb z intelektualnimi ovirami. Dostopnost izobraževanja in zaposlovanja – Slovenija (Zaviršek. D./Urh. Š.). OSI. Budimpešta.

Miller. William Ian (2006). Anatomija gnusa. Studia Humanitatis. Ljubljana.

Zaviršek. Darja (1994). Ženske in duševno zdravje. Ljubljana. /izbrana pogl./

Zaviršek. Darja (ur.) (1996). Spolno nasilje. Feministične študije za socialno delo. VŠSD. Ljubljana /izbrana pogl./.

Zaviršek, Darja (2012). Notranje in meddržavne posvojitve : od osebnih izkušenj do dobre prakse : razvijanje novih strokovnih kompetenc v socialnem varstvu, (Zbirka Socialno vključevanje in pravičnost). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2012.

Dodano bo gradivo glede na aktualne obravnavane teme. 


Pogoji za vključitev v delo:

Ocena bo sestavljena iz ocene individualne naloge, skupinske naloge in kolokvija oziroma izpita.


Metode ocenjevanja:

opravljanje domačih nalog in sodelovanje pri predavanjih in vajah 30%

pisni ali ustni izpit 70%

 


Delež v %:opravljanje domačih nalog in sodelovanje pri predavanjih in vajah 30% pisni ali ustni izpit 70%