Delovno pravo


Stopnja: 1
Letnik: 2
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Barbara Kresal
3030000651255


Cilji:

Poznavanje in razumevanje nastanka in razvoja delovnega prava. njegovih funkcij. namena in vsebine ter njegovega vpliva na delovne in življenjske razmere posameznika. Poznavanje in razumevanje posameznih pravic in obveznosti na področju dela ter instrumentov za njihovo učinkovito uveljavljanje in varstvo.

 • Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih strok (pravo. sociologija. psihologija. antropologija. pedagogika idr.)
 • Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju SD
 • Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji. institucijami in javnostjo

Vsebina predmeta:

Uvod: Opredelitev temeljnih pojmov. Izvor in razvoj delovnega prava. Sistematika. Pravni viri. Načela delovnega prava. Človekove pravice na področju dela.

Individualno delovno pravo: Delovno razmerje. Delavec in delodajalec. Pogodba o zaposlitvi. Temeljne značilnosti. Opredelitev pojmov 'delavec', 'delovno razmerje',  'pogodba o zaposlitvi' v razmerju do drugih pravnoformalnih oblik, v okviru katerih se opravlja delo za drugega, in vprašanje dometa delovnega prava (za koga velja delovno pravo). Prikrita delovna razmerja in 'beg' iz delovnega prava. Razmerje med statusom zaposlenih in statusom samozaposlenih. Navidezni samozaposleni. Kriteriji ugotavljanja obstoja delovnega razmerja.
Prepoved diskriminacije v delovnih razmerjih. Neposredna in posredna diskriminacija, nadlegovanje, povračilni ukrepi, trpinčenje na delovnem mestu. Odškodninske in druge sankcije v primeru diskriminacije. Pozitivni ukrepi. Večkratna, intersekcijska diskriminacija. Zagotavljanje vključujočega delovnega okolja, načelo enakih možnosti in enakega obravnavanja.
Sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Pogoji. Varstvo kandidata v postopku izbire. Oblika. Vsebina. Obveznosti pogodbenih strank (delavec: opravljanje dela, obveznost obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja, varovanje poslovne skrivnosti, prepoved konkurence; delodajalec: zagotavljanje dela, obveznost plačila, zagotavljanje varnih in zdravih delovnih razmer, varovanje delavčeve osebnosti, zasebnosti in dostojanstva pri delu).
Vrste pogodb o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas in »nestandardne« oblike zaposlitve (pogodba o zaposlitvi za določen čas, s krajšim delovnim časom, za delo na domu, agencijsko delo, itd.). Prekarne oblike dela. 
Sprememba pogodbe. Suspenz pogodbe. Sprememba delodajalca.
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Različni načini prenehanja: potek časa, smrt delavca, smrt delodajalca – fizične osebe, na podlagi sporazuma strank, odpoved pogodbe o zaposlitvi, na podlagi sodbe sodišča, po samem zakonu, v drugih primerih. Odpoved pogodbe o zaposlitvi: redna in izredna odpoved; odpoved s strani delavca in odpoved s strani delodajalca; odpovedni razlogi; postopek pred odpovedjo; vloga sindikata; oblika in vsebina odpovedi; odpoved s ponudbo nove pogodbe; odpovedni roki; odpravnina; posebnosti: odpoved večjemu številu delavcev, odpoved v primeru stečaja, prisilne poravnave, likvidacije delodajalca in v drugih primerih prenehanja delodajalca; posebno varstvo pred odpovedjo za določene skupine delavcev.
Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja: pripravništvo, poskusno delo, plačilo za delo, delovni čas, nočno delo, odmori, počitki, letni dopust, druge odsotnosti z dela, izobraževanje, disciplinska in odškodninska odgovornost.
Varstvo določenih skupin delavcev (varstvo žensk, varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstvo mlajših delavcev, varstvo oseb s statusom invalida, varstvo starejših delavcev).
Varnost in zdravje pri delu.
Inšpekcija dela. Uveljavljanje in varstvo pravic. 

Kolektivno delovno pravo: Pojem. Združenja delavcev in delodajalcev. Sindikalna svoboda. Pogoji za organiziranje in delovanje sindikatov. Kolektivno pogajanje in kolektivne pogodbe. Stavka in druge sindikalne akcije. Participacija delavcev.


Temeljna literatura:
 • Več avtorjev (2019), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem, Ljubljana: GV Založba.
 • Kresal, B. (2017), Osnove delovnega prava : skripta za predmet Delovno pravo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 • Kresal, B. (2019), Ustanovitev Mednarodne organizacije dela leta 1919 : sto let organiziranega urejanja delavskih pravic na mednarodni ravni, Socialno delo, letn. 58, št. 3/4, str. 207-217.
 • Kresal Šoltes, K. (2020), Prepoved nadomeščanja stalnih zaposlitev z zunanjimi delavci – primer začasnega agencijskega dela, Delavci in delodajalci, št. 2-3/2020, str. 275-292.
 • Senčur Peček, D. (2019), Delovni čas in letni dopust z vidika standardov MOD, MESL in novejše sodne prakse Sodišča EU, Delavci in delodajalci, št. 2-3/2019, str. 407-440.
 • Šetinc Tekavc, M. (2018), Pregled sodne prakse s področja varovanja osebnih podatkov, zaupnosti, poslovne skrivnosti, Delavci in delodajalci, št. 2-3/2018, str. 285-307.
 • Debelak, M. (2018), Problematika izvajanja zakona o stavki, Delavci in delodajalci, št. 2-3/2018, str. 351-367.
 • Kresal, B., (2015), Minimalna plača v stališčih Evropskega odbora za socialne pravice in nadzornih teles Mednarodne organizacije dela. Delavci in delodajalci, št. 2-3/2015, str. 187-208.
 • Kresal, B. (2014), Prikrita delovna razmerja : nevarno izigravanje zakonodaje. Delavci in delodajalci, letn. 14, št. 2/3, str. 177-199.
 • Kresal Šoltes, K. Kresal, B., Senčur Peček, D. (2014): Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja, Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
 • drugi aktualni članki v revijah Delavci in delodajalci, Podjetje in delo, Pravna praksa in Pravnik, ki se nanašajo na obravnavane teme.
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Ur. l. RS, št. 21/2013 in nasl.
 • Prassl, J. (2019), Humans as a Service:The Promise and Perils of Work in the Gig Economy, Oxford: OUP.
 • Hendrickx, F., De Stefano, V. (ur.) (2018), Game Changers in Labour Law: Shaping the Future of Work, Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • Dorssement, F., Lörcher, K., Clauwaert, S., Schmitt, M. (ur.) (2019), The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Employment Relation, Oxford: Hart Publishing.
 • Davidov, G. (2016), A Purposive Approach to Labour Law, Oxford: OUP.
 • Rigaux, M., Buelens, J., Latinne, A. (ur.) (2014), From Labour Law to Social Competition Law?, Cambridge – Antwerp – Portland: Intersentia.

Pogoji za vključitev v delo:

 vpis v tekoči letnik študija


Metode ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit 100%


Delež v %:Pisni ali ustni izpit 100%