Supervizija v socialnem delu


Stopnja: 1
Letnik: 2
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Petra Videmšek
Sodelavci: Klavdija Kustec

3002500701255


Cilji:
  • razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju socialnega dela
  • znanja in spretnosti za uporabo supervizije na konkretnem področju socialnega dela.
  • spretnosti prepoznavanja in obvladovanja lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase.
  • sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije socialnega dela v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo.
  • znanja in spretnosti za skupno analizo potreb in načrtovanje ter soustvarjanje ustreznih storitev na konkretnem področju socialnega dela.
  • znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja pogovora v smeri želenih razpletov na konkretnem področju socialnega dela.
  • sposobnost soustvarjanja pristopov in metod dela glede na individualne potrebe uporabnikov.
  • sposobnost strokovne refleksije lastne prakse na konkretnem področju socialnega dela.
  • sposobnost raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti sodelujočega v postopke socialnega dela

Vsebina predmeta:

1. supervizija v socialnem delu -– opredelitev

2. razvoj supervizije v poklicih pomočisocialnem delu

3. cilji & funkcije supervizije

4. posebnosti supervizije v socialnem delu

5. teorije, načela & modeli supervizije

6. refleksija in refleksiva praksa; 5

7. metode & tehnike supervizije

8. supervizijski proces in faze posameznega supervizijskega srečanja;

9. komunikacijske spretnosti supervizorja supervizorke 7. supervizijski proces:fazni modeli procesa

10. skrb zase – sočutna izčrpanost

11. etika v superviziji

12. evalvacija v superviziji

 


Temeljna literatura:

1. Videmšek, P (2021). Supervizija v socialnem delu.  Učenje na podlagi dobrih izkušenj.  Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

2. Videmšek, P. (2020). Razvoj supervizije na področju socialnega varstva in uvajanje izobraževanja za supervizorke. Socialno delo. Socialno delo, 59:4 (235-253).

3. Videmšek, P (2020). Umeščanje refleksije o strokovnih izkušnjah s pozitivnimi izidi v supervizijski proces. Socialno delo, 59, 2/3 (177-195).

4. Miloševič, Arnold, V., Vodeb - Bonač, M., Erzar, D., Možina, M. (1999). Supervizija - znanje za ravnanje. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije. Zbirka Socialni izziv. (izbrana poglavja)

5. Kobolt, A. (ur.)(2004). Metode in tehnike supervizije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.

6. Kobolt, A., Žorga, S. (2006). Supervizija : proces razvoja in učenja v poklicu. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. (izbrana poglavja)

7. Žorga, S. (ur.)(2002). Modeli in oblike supervizije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. (izbrana poglavja)

8. Cajvert, L., Ajduković, M. (ur.) (2004). Supervizija u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.

9. Hawkins, P., Shohet, R. (2006). Supervision in the helping professions. Philadelphia: Open University Press (pdf).

10. Kadushin, A., Harkness, D. ( 2002). Supervision in Social Work. New York: Columbia University Press (pdf).

 

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Izpit 90%

udeležba na intervizijskih skupinah in zapis intervizijskih skupin 10%


Delež v %:Izpit 90%; udeležba na intervizijskih skupinah in zapis intervizijskih skupin 10%