Socialno delo z družino


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Nina Mešl
Sodelavci: Tadeja Kodele

3002000751255


Cilji:

Cilj je, da se študent/-ka nauči vzpostaviti delovni odnos soustvarjanja in izvirni delovno projekt pomoči, ki zagotavlja soustvarjanje rešitev za kompleksne psihosocialne probleme družine in njenih družinskih članov. Študent/-ka se nauči v delovnem odnosu vzporedno voditi dva procesa, z družino in njenimi družinskimi člani delati na dveh ravneh: pomembno je, da študentk/-ka spozna, da je socialno delo z družino kompleksno delo, ki zajame tako proces raziskovanja rešitev kot odnose v družini in spremembe v procesu soustvarjanja rešitev. Študent/-ka spozna različna področja socialnega dela z družino.

Predmetno specifične kompetence:
poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika socialnega dela;

znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa na področju socialnega dela z družino;

sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na področju socialnega dela z družino;
razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na področju socialnega dela z družino;
znanje in razumevanje zgodovine razvoja strokovnih pojmov in praks na področju socialnega dela z družino;
znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na področju socialnega dela z družino;
poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za socialno delo pomembnih drugih strok (psihološka, sociološka znanja o družini in znanja s področja družinske terapije);
sposobnost analize družbenega konteksta in spretnosti varovanja virov. podpore integrativnim procesom ter soustvarjanja sprememb v skupnosti v sodelovanju s skupnostjo;


Vsebina predmeta:

Definicija socialnega dela z družino; kompleksnost socialnega dela z družino: delo na dveh ravneh, časovna in prostorska dimenzija, družbeni in kulturni kontekst družine.

Opredelitev pojma družine (od tradicionalnih pojmovanj k samodefiniranju).

Socialno delo z družino in delo s posameznikom: skupna izhodišča in razlikovanja.  

Zgodovina socialnega dela z družino.

Socialno delo z družino in družinske terapije: razmejitev in povezovanje.

Koncepti pomoči v socialnem delu z družino: koncept delovnega odnosa in izvirnega delovnega projekta pomoči (G. Čačinovič Vogrinčič), koncept udeleženih v rešitvi (P. Lüssi), socialno delo s perspektive moči (D. Saleeby), h grajenju rešitev usmerjeno socialno delo (konstruktivno socialno delo (N. Parton, P. O`Byrne), kratka, v rešitev usmerjena družinska terapija (S. de Shazer, I. Kim Berg)).

Sociološka znanja o družinah: postmoderne značilnosti družinskega življenja.

Psihološka znanja o družinah: družina kot mala in delovna skupina; potrebe posameznika in družine; teorija navezanosti (poznavanje in kritična refleksija); vloge v družinah; meje in razmejevanje v družini; moč in hierarhija; komunikacija v družini; ravnanje s konflikti. 

Pogovor z družino. Pogovor z otrokom. Družine v skupnosti: razvijanje socialne mreže.

Področja socialnega dela z družino: delo z družino ob procesih spreminjanja po razvez(vloga socialnega dela (uporaba družinske mediacije); rejništvo in posvojitve; družina in star človek; socialno delo z družino s kronično bolnim otrokom; socialno delo z otroki, mladostniki in njihovimi starši ob izstopajočem vedenju mladih; socialno delo z družinami s številnimi izzivi. 


Temeljna literatura:
  • Čačinovič Vogrinčič, G. in Mešl, N. (2019). Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.
  • Čačinovič Vogrinčič, G. (1998). Psihologija družine: prispevek k razvidnosti družinske skupine. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. Mešl, N.& Kodele, T. (2016). Udejanjanje sodobne doktrine socialnega dela. Od obravnavanja strank k sodelovanju z ljudmi. Socialno delo, 55 (3), 39-54.
  • Kodele, T., Mešl, N. (ur.) (2016). Družine s številnimi izzivi: soustvarjanje pomoči v skupnosti (izbrana poglavja). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
  • Bouwkamp, R., Bouwkamp, S. (2014). Blizu doma: Priročnik za delo z družinami (izbrana poglavja). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Inštitut za družinsko terapijo.
  • Rener T., et al. (2006). Družine in družinsko življenje v Sloveniji. Koper: Univerza na Primorskem, Univerzitetna založba Annales.
  • Juul, J. (2010). Družine s kronično bolnimi otroki. Ljubljana: Inštitut za sodobno družino Manami.
  • Parton, N. in O´Byrne (2000). Constructive Social Work: towards a new practice. New York: Palgrave. 
  • Lüssi. P. (1990): Sistemski nauk v socialnem delu; Socialno delo. 29. št. 1-3: str. 81-94.
  • Constable. R.. Lee. D. B.. (2004). Social Work with Families: content and process. Chicago. Illinois: Lyceum Books. Inc.

 


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.

 


Metode ocenjevanja:

Ocena opravljenih vaj    20,00 %

Pisni ali ustni izpit            80,00 %

 


Delež v %:Ocena opravljenih vaj 20,00 % Pisni ali ustni izpit 80,00 %