Socialna antropologija


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Darja Zaviršek
Sodelavci: Sara Pistotnik

3002000751255


Cilji:

Študentka in študent razvijata predvsem teoretična znanja. poudarek je na razumevanju temeljnih antropoloških besedil in njihove analize. ki so relevantne za socialno delo. Predmet razvija kompetence razumevanja kulturnih razlik, deantropocentrizma, socialnih neenakosti v globalnem kontekstu. Študent in študentka se bosta naučila uporabljati izbrane antropološke raziskovalne metode v slovenskem kontekstu.


Vsebina predmeta:

Antropologija v socialno delo vpeljuje teoretične koncepte in primerjalne analize globalnega razumevanja kulturnih razlik med etnijami, ljudstvi in človeškimi skupinami. Predmet obsega zgodovino antropologije in specializacij; vprašanja medsebojne povezanosti socialnih znanosti in pomen antropologije v socialnem delu. V predmetu bodo izpostavljeni socialni, ekonomski in simbolnimi vidiki kulturnega kot so: socialna in ekonomska organizacija gospodinjstev v medkulturni perspektivi; vprašanje mrež in simbolnih sistemov; razmerja med močjo, lastnino in spolom; vidiki globalnih neenakosti; etničnost in multikulturalizem; rasizem; življenjski dogodki; socialna mreža; kulturno zagovorništvo; darovanje in obredi prehoda; kontaminacije in rituali. Poseben del bo tvorila antropologija zdravja, ki se specializira predvsem na vprašanja družbenih konstrukcij zdravja, bolezni, norosti, bolečine, telesa, telesnih organov in njegovih komodifikacij, hendikepa in institucij zdravja in zdraviteljev/zdravnikov v različnih kulturnih kontekstih. Pomemben del je terensko raziskovanje (koncept emsko/etsko), intervju, etične dileme; domorodska perspektiva; vprašanja angažiranosti antropologije. Sledijo tematike kot so ekološka antropologija, pomen antropoloških študij na deantropocentrizem in antropologija vojne in miru. 


Temeljna literatura:

Obvezna:

Izbrani  članki za predmet Socialna antropologija. /Interno gradivo/ uredili: Darja Zaviršek. Jelka Zorn. /vsebina se spreminja vsako leto;

Malinowski, Bronislaw. 2017. Argonavti zahodnega Pacifika. Maribor: Aristej.

Eriksen, Thomas Hylland (2012), Majhni kraji, velike teme. Maribor: Aristej

Zaviršek. Darja (1994): Psihiatrični oddelek med boleznijo in njeno kulturno manifestacijo. Študija primera ( I.. II.. III.. IV. V). Socialno delo 33. številke: 1. 2. 3. 4. 5.

Zaviršek. Darja (1995): Če vidiš duhove. povej ljudem. Socialno delo 34. 2. Ljubljana.

Dominelli, Lena (2012), Green Social Work. Polity Press, Cambridge.

Hessle, Sven (2014), Environmental Change and Sustainable Social Development. Ashgate, Farnham, Burlington.

Boddice, Rob (ur.) (2011), Anthropocentrism. Humans, Animals, Environments. Brill, Leiden, Boston.

Sussman, Robert W., Cloninger, Robert C. (ured.) (2011), Origins of Altruism and Cooperation. Springer, New York, London. 


 DODATNA LITERATURA

Geertz. Clifford (1996): Z domorodskega zornega kota. O naravi antropološkega razumevanja. V: Časopis za kritiko znanosti 23. 179: 91-105.

Levi Strauss. Claude (1994): Rasa in Zgodovina. Totemizem danes. Studia Humanitatis. Ljubljana.

Mauss. Marcel (1996): Esej o daru in drugi spisi. Studia Humanitatis. Ljubljana.

Evans-Pritchard. Edvard (1993). Ljudstvo Nuer. SH. Ljubljana.
 

Zaviršek. Darja (1999): O predmetih telesih. živalih in vedenjih. v: Mary Douglas. Miselni slogi: kritični eseji o dobrem okusu. Ljubljana: *cf.

Canals. Joseph (1995), Mesto antropologije v teoretskem ozadju socialnega dela. Socialno delo 34. 2: 97 - 109. 

Moore. Henrietta (1993): Feminism and Anthropology. Polity Press. Cambridge. 


Pogoji za vključitev v delo:

vpis v letnik


Metode ocenjevanja:

opravljanje domačih nalog in sodelovanje pri predavanjih in vajah 30%

pisni ali ustni izpit 70%


Delež v %:opravljanje domačih nalog in sodelovanje pri predavanjih in vajah 30% pisni ali ustni izpit 70%