Socialna omrežja


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Srečo Dragoš
Sodelavci: Anamarija Kejžar

20102000751255


Cilji:

Cilji: razumevanje osnovnih pojmov in različnih teoretskih podlag; sposobnost aplikacije znanj na konkretne primere v socialnem delu; spretnost uporabe omrežij v kontekstu obravnavanega problema; razlikovanje med posamičnimi omrežji in družbeno strukturo.
Predmetno specifične kompetence: Sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na konkretnem področju SD.
 


Vsebina predmeta:

Pojem socialne mreže, osnovni poudarki. Interakcijske dimenzije omrežij: različnost vezi, vsebina transakcij, a/simetričnost, pogostost, trajnost, ne/predvidljivost. Strukturne dimenzije omrežij: velikost, gostota, stopnja povezanosti, centralnost/perifernost, snopovitost. Tipični mrežni akterji (odvisnosti, posredništva, vodstvo, kariere, koalicije, klike, frakcije). Resursi 1. in II. stopnje, aktiviranje, dostopnost. Starejši in sodobnejši teoretski pogledi na omrežja. Modeli: model opore kot zaščite; model percipirane in realizirane opore; model socialne opore kot interakcijskega procesa; model socialne integriranosti. Merjenje socialnih omrežij. Primer Slovenije. Vloga sorodnikov in prijateljev. Omrežja različnih tipov družin. Omrežja in starostniki. Omrežja oseb z gibalnimi težavami. Omrežja in revščina. Omrežja kot izvor socialnega kapitala. Pomen omrežij za socialno delo.


Temeljna literatura:

M. Novak (et. al.) (2004). Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo.
I. Bahovec (2005). Skupnosti: teorije. oblike. pomeni. Ljubljana: Sophia (str. 102-248).
 


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija oz. status študenta.
Pogoj za pristop k testu znanja je opravljen seminar.
 


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno
 


Delež v %:Izpit (100%)