Dialoški pristop k soustvarjanju podpore in pomoči


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Lea Šugman Bohinc
Sodelavci: Ana Jagrič

3002000751255


Cilji:

Cilji:
študent poglablja in nadgrajuje že osvojene osnovne spretnosti delovnega pogovora; koncept različnih epistemologij pristopov k podpori in pomoči preizkuša v konkretnih kontekstih (vaje, terensko delo na praksi, morebitni projekti) neposrednega dialoga z različnimi akterji; utrjuje in poglablja kompetenco udejanjati stališče in etiko udeleženosti v konkretnih delovnih projektih podpore in pomoči v SD.
Predmetno specifične kompetence:
Poznavanje in sposobnost dosledne uporabe jezika SD
Sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na konkretnem področju SD
Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na konkretnem področju SD (svetovalni pogovor, osebna pomoč posamezniku, paru, družini, skupini)
Zmožnost argumentiranega razpravljanja in soustvarjanja želenih razpletov (npr. rešitev problemov) na konkretnem področju SD (svetovalni pogovor, osebna pomoč posamezniku, paru, družini, skupini)
Znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa na konkretnem področju SD (svetovalni pogovor, osebna pomoč posamezniku, paru, družini, skupini)
Znanje in sposobnost delovnega pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja), vodenja pogovora v smeri želenih razpletov na konkretnem področju SD (svetovalni pogovor, osebna pomoč posamezniku, paru, družini, skupini)
Znanje in sposobnost beleženja in dokumentiranja na konkretnem področju SD (svetovalni pogovor, osebna pomoč posamezniku, paru, družini, skupini)   

Sposobnost etične refleksije praktičnega dela z uporabniki in drugimi akterji na konkretnem področju SD

 


Vsebina predmeta:

1. sprememba in stabilnost 2. dejavniki uspešne psihosocialne podpore in pomoči 3.  dialoška praksa socialnega dela v projektu podpore in pomoči 4. postmoderni pristopi k podpori in pomoči:  pripovedovanje zgodbe 5. postmoderni pristopi k podpori in pomoči: odprti dialogi 6. hipnoza, na stanje vezani spomin, vedenje & učenje, placebo v kontekstu pomoči

 


Temeljna literatura:

1. Čačinovič Vogrinčič, G., Šugman Bohinc, L. (2000). Učinkovitost (uspešnost) razgovora v socialnem delu z družino. Socialno delo, 39, 3: 175-189.

2. Jacobsen, R. K., Sørgård, J., Karlsson, B. E., Seikkula, J., & Kim, H. S. (2018). “Open Dialogue behind locked doors” – exploring patients’, family members’, and professionals’ experiences with network meetings in a locked psychiatric hospital unit: A qualitative study. Scandinavian Psychologist, 5, e5. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.5.e5

3. Možina, M. (2005). Prispevek sistemske psihoterapije k sodobnim tokovom v psihoterapiji. V: J. Bohak, M. Možina (ur.). Četrti študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Rogla. Zbornik prispevkov. 8-24.

4. Seikkula, J. (2011). Becoming Dialogical: Psychotherapy or a Way of Life? The Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. 32, 3: 179-193.

5. Šugman Bohinc, L. (1992). Psihobiologija psihofizične povezanosti in zdravljenja. Anthropos 24, 1-2: 235-251.

6. - (2000). Kibernetika spremembe in stabilnosti. Socialno delo, 39, 2: 93-108.

7. - (2003) Pripovedovanje zgodb v socialnem svetovanju in psihoterapiji. Socialno delo, 42, 6: 377-383.

8. - (2003). Od nezmožnosti ne komunicirati k uspešnemu komuniciranju. Emzin XIII, 3-4: 81-85.

9. - (2003). Kibernetika konverzacije - o spreminjanju razumevanja sebe in drugega skozi razgovor. V: J. Bohak, M. Možina (ur.). Drugi študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Rogla 2002. Zbornik prispevkov. 2003, 35-44.

10. - (2005). Kibernetika psihoterapije – razvijanje učinkovite postmoderne dialoške prakse. V: J. Bohak, M. Možina (ur.). Četrti študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Rogla. Zbornik prispevkov. 156-163.

11. – (2010). Od objektivizma h konstruktivizmu in socialnemu konstrukcionizmu v sistemski psihoterapiji (2010). Kairos. Slovenska revija za psihoterapijo. 4: 1-2. 51-65.

12. Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007). Življenjski svet uporabnika. Raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov. Zbirka Katalog socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

13. Urek, M. (2001). Življenjske zgodbe in njihov pomen. Socialno delo, 40, 2-4: 119-150.

14. - (2005). Zgodbe na delu : pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu. Ljubljana: Založba *cf.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

izpit: 50 %; seminarska naloga 40%; refleksija vaj 10%


Delež v %:izpit: 50 %; seminarska naloga 40%; refleksija vaj 10%