Proučevanje hendikepa in spola v socialnem delu: samostojno življenje in podpora


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Ana Marija Sobočan
Sodelavci: Sara Pistotnik

20201000751255


Cilji:

Cilj predmeta je poglabljanje teoretičnega znanja na področju hendikepa in spola s poudarkom na psihosocialni perspektivi in metodah socialnega dela. Proučevanje pravičnosti in vključevanja se fokusira na ljudi. ki so gibalno. senzorno in intelektualno ovirani in imajo težave z duševnim zdravjem. Mnogi imajo izkušnje z dolgotrajnejšo institucionalno prakso. Predmet izhaja iz predpostavke. da sta hendikep in spol družbeno konstruirana in da sta obenem odvisna od osebne izkušnje in samo-konstrukcije. Kot takšna vplivata na oblikovanje idetitetnih formacij. Predmet bo analiziral njuno součinkovanje in vpliv na vsakdanje življenje ljudi. Predmet bo prikazal proces premika od azilarno medicinskega modela skrbi za osebe z gibalnimi. senzornimi in intelektualnimi ovirami do socialno skupnostnega modela. Poudarek bo učenje prepoznavanja nasilja nad ljudmi z ovirami in metode dela z žrtvami zlorab in povzročitelji. Predmet uporablja zgodovinsko historizacijo omenjenega procesa in uči spretnosti za strokovno podporo ljudem z ovirami in njihovim svojcem. Posebna pozornost je namenjena novim oblikam podpore. ki so se uveljavile v socialnem delu po svetu: neodvisno življenje. osebna asistenca. individualizirno načrtovanje. podpora na področju šolanja in zaposlovanja. zagovorništvo. delo s svojci. učenje novih oblik skrbništva in na druge temeljne metode socialnega dela. ki izhajajo iz opolnomočenja in senzibiliziranja na perspektivo uporabnikov.

Kompetence: teoretično razumevanje. samorefleksivnost. razumevanje osnovnih etičnih dilem. kontekstualnost. in poznavanje in znanje temeljnih metod. postopkov. procesov in pravnih vidikov. ki se tičejo navedenih področij. sposobnost empatije in uporabniške perspektive


Vsebina predmeta:

Teoretično razumevanje in zgodovinska perspektiva:
inovacije na področju hendikepa;

 • vpliv spola na hendikep;
 • prepoznavanje nasilja in delo z žrtvami in storilci.Praktične metode:

 • pogovarjanje, dekonstrukcija pogovorov in podpora (razumevanje osebne izkušnje in individualna perspektiva);
 • razumevanje moči in nasilja;
 • pozitivna diskriminacija/afirmarivna akcija;
 • opolnomočenje in krepitev moči za samozagovorništvo, zagovorništvo, asertivnost, etnografija;
 • ugotavljanje potreb uporabnikov in njihove pravice (delo, revščina, druženje, stigma, bivanje, mobilnost);
 • oblike dela v različnih okoljih;
 • učenje socialnih veščin;
 • delo in zaposlitev za osebe z intelektualnimi ovirami;
 • samostojno življenje v skupnosti, vračanje v skupnost;
 • akcijsko socialno delo: »anti nimby« ali delo s skupnostjo;
 • podpora svojcev/bližnjih oseb;
 • podpora svojcem/bližnjim osebam;
 • osebna asistenca in družinski pomočnik;
 • zaposlitvena rehabilitacija in plačana zaposlitev;
 • razumevanje pravnih postopkov (zakonodaja s področja družine, skrbništva, postopkov usmerjanja, zaposlovanja);
 • izgube in žalovanje;
 • psihosocialna podpora za ljudi z intelektualnimi ovirami;
 • političnost socialnega dela: vpliv na specifične socialne politike
 • postopki socialnega dela na področju javnih služb, zavodov, NVO, zasebnih organizacij.

Temeljna literatura:
 • Globalni standardi in etična načela v socialnem delu (2005). (uredila in prevedla J. Zorn). FSD. Ljubljana.
 • Konvencija ZN o pravicah ljudi z ovirami  (invalidov) UN Convention of the Rights of People with Disabilities (2006, 2008.).
 • Zaviršek. Darja (2000). Hendikep kot kulturna travma. Založba *cf. Ljubljana.
 • Zaviršek. Darja (ur.) (2005). »Tako lepa pa invalid! Socialno delo proti diuskriminaciji hendikepiranih žensk«. Socialno delo 1-2. Ljubljana.
 • Zaviršek, Darja, Zorn, Jelka (ur.)(2014), Tematska številka Socialnega dela: Študij hendikepa v državah postsocializma in jugovzhodni Aziji, Socialno delo, 53, 3-5.
 • Zaviršek, Darja. Social work with adults with disabilities : an international perspective. The British journal of social work, ISSN 0045-3102, 2009, vol. 39, no. 7, str. 1393-1405
 • Zaviršek, Darja (2014), Nasilje nad ženskami z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi ovirami: patologizirana resničnost. V: Leskošek, Vesna, Antić, Milica , Selišnik, Irena, Filipčič, Katja, Urek, Mojca, Matko, Katja, Zaviršek, Darja, Sedmak, Mateja, Kralj, Ana, Proučevanje nasilja v Sloveniji. Aristej, Maribor.
 • Za pripravo na predavanja: izbrana poglavja iz knjige: Watson, N., Roulstone, A., Thomas, C. (ur), Routledge Handbook of Disability Studies. Routledge, 2012

 • Dodatna literatura:
 • Zaviršek. Darja. Jelka Zorn. Petra Videmšek (2002). Inovativne metode v socialnem delu: opolnomočenje ljudi. ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Študentska založba. Ljubljana.
 • Lamovec. Tanja (1998). Pomoč v psihosocialni stiski. FSD. Ljubljana.
 • Lamovec. Tanja (2006). Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup. FSD. Ljubljana.
 • Urek. Mojca (2005). Zgodbe na delu. Založba *cf. Ljubljana.
 • Zaviršek. Darja. Gorenc. Katarina (2007). Šolanje in zaposlovanje za ljudi. ki se težko učijo. Lahko branje. MODRA. YHD. Ljubljana.
 • Zaviršek, Darja. The ideology of work and the limits of its emancipatory potentional in the lives of people with disabilities in Eastern European : a comparative perspective. Socijalna politika, ISSN 0038-0091, 2013, god. 48, br. 1, str. 79-100.
 • Pauline Restoux, Življenje z drugačnim otrokom.  Didakta, 2010. / Pogl: 1.Da bomo vedeli; 2. Da bomo razumeli; 3. Da bomo kaj koristnega storili (priporočljivo).
 • Krstulović, Gašper: Družbena konstrukcija starševstva in skrb za otroke z ovirami, članek v reviji Socialno delo, leto 2012, št. 6. 

Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Seminarska naloga (40%) Kolokvij (40%) Sodelovanje (20%)


Delež v %:Seminarska naloga (40%) Kolokvij (40%) Sodelovanje (20%)