Teorije duševnega zdravja v skupnosti


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vito Flaker
Sodelavci: Bogdan Lešnik, Juš Škraban

10202000751255


Cilji:

Študent/ka razume povezanost duševnega zdravja s procesi, ki potekajo v skupnosti in družbi. Razume vlogo in pomen multidisciplinarnosti na področju duševnega zdravja. Z analizo lastne izkušnje poveže prakso s teorijo. 


Vsebina predmeta:

Pogledi na duševno zdravje od antike. Pretekli in vzporedni modeli obravnavanja duševnih stisk in motečega vedenja v skupnosti. Dosežki in kritike psihiatričnega modela. Stigma. Fenomenologija duševnega zdravja in motenj. Osebne izkušnje. Izbrani koncepti skupnostne skrbi: deinstitucionalizacija, normalizacija, socialna krepitev, protidiskriminacijska praksa, tveganje.


Temeljna literatura:

Castel, R. (2021). Psihiatrični red. Zlata doba alienizma (Karel Bleiweis, Blaznice (norišnice), kakoršne morajo biti in kaj je njih namen (1878)). Ljubljana: *cf.

Flaker, V. (1998), Odpiranje norosti: vzpon in padec totalnih ustanov. Ljubljana: Založba /*cf.

Foucault, M. (1998), Zgodovina norosti v času klasicizma. Ljubljana: Založba /*cf.

Goffman, E. (2008), Stigma. Maribor: Aristej.

Lamovec, T. (1998), Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: VŠSD UL.

– (1999), Kako misliti drugačnost. Ljubljana: VŠSD UL.

– (2006), Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup: nove oblike skrbi za osebe v duševni krizi. Ljubljana: FSD UL.

Rafaelič, A., Flaker, V. (2021), Dezinstitucionalizacija I: neskončna. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik.


Metode ocenjevanja:

Kolokvij 30%. Esej 70%.

Ocenjevalna lestvica po pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja:

1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Kolokvij 30%. Esej 70%.