Načrtovanje podpore v skupnosti


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Petra Videmšek
3020000751255


Cilji:

Poznavanje dela v skupnosti in prevzemanje konceptov skupnostnega socialnega dela. ki temeljijo tako na individualizaciji posameznikovih potreb kot na vključevanju in povezovanju s skupnostjo iz katere posameznik izhaja. Individualizirana podpore tako ni usmerjena samo k zadovoljitvi posameznikovih potreb. temveč je strategija v procesu uresničevanja podpore in iskanje lokalnih virov pomoči.
Koncept dela je usmerjen v krepitev moči posameznika in skupnosti. spoštovanje posameznikove izbire in dostojanstva in povezovanje z različnih profili strokovnjakov. ki v lokalni skupnosti zagotavljajo aktivnosti za posamezne skupine ljudi (hendikepirane. Rome. starejše.… ).
Načrtovanje podpore v skupnosti presega tradicionalen institucionalni način obravnave in posameznikom omogoča. izvajanje celovite (po meri posameznika) podpore z namen. da se jim omogoči čim kakovostnejše in samostojnejše življenje v domačem okolju. jasno je. da samo vključitev v skupnost ni dovolj. Posamezniki morajo postati njeni aktivni člani. kar pa pomeni. daje načrtovanje spreminjajoč in ne enkraten proces.


Vsebina predmeta:

Konceptualna izhodišča za skupnostno usmeritev v socialnem delu.

Razvoj skupnostnih služb in razvoje metod dela, ki so omogočila posameznikom prevzemanje vpliva nad vsakdanjimi odločitvami.

Razvoj uporabniških gibanj, ki so bistveno vplivali na spreminjanje konceptov socialnega dela.
 

Teoretsko znanje o skupnosti, vzpostavitev delovnega odnosa, ki zagotavljajo koncept krepitve moči uporabnikov.

Razvijanje in iskanje strategij vključevanja uporabnikov v procese odločanja.
 

Od skrbi do podpore. Pomen perspektive etike skrbi za socialno politiko.

Pridobivanje praktičnih izkušenj pri delu v skupnosti in načrtovanju podpore- kritična refleksija obstoječih služb.

 
Vzpostavitev sodelovanja, načela timskega dela.

Vzajemno učenje: sodelovanje strokovnjakov, raziskovalcev in uporabnikov.


Temeljna literatura:

Videmšek, P. (2013), Iz institucij v skupnost : stanovanjske skupine nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo.

Zaviršek. Darja. Zorn. Jelka. Videmšek. Petra (2002). Inovativne metode v socialnem delu. Opolnomočenje ljudi. ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Skripta. Ljubljana

Zaviršek. Darja (2000). Hendikep kot kulturna travma: historizacija podob. teles in vsakdanjih praks prizadetih ljudi. Ljubljana: Založba /*cf.

Lamovec, T. (1995), Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup. Ljubljana: Lumi. (ponatis 2006. Ljubljana: FSD). 

Zaviršek, D. (2005), "Ti jih boš naučila nekaj, ostalo  bo naredil socializem", Zgodovina socialnega dela med leti 1945 in 1961. V: Zaviršek, D. (ur.),  Z diplomo mi je bilo lažje delat! : znanstveni zbornik ob 50-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Sevenhujsen, S., Švab, A. (ur)(2003), Labirint skrbi. Pomen perspektive etike skrbi za socialno politiko. Ljubljana. Mirovni inštitut.

Zorn, J. (2006), Socialno skrbstvo po drugi svetovni vojni. Nova ideologija in stare vrednote. V: Zaviršek, D. Leskošek, V. (ur.), Zgodovina socialnega dela v Sloveniji: Med družbenimi gibanji in političnimi sistemi. Ljubljana: FSD: 60-82.

VIDEMŠEK, Petra. Prehodnost stanovanjskih skupin - kje se izgublja proces dezinstitucionalizacije?. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2012, letn. 39 [i. e. 40], št. 250, str. 74-85, 293, 301. [COBISS.SI-ID 3936357]

VIDEMŠEK, Petra. Vloga uporabniških gibanj pri spreminjanju vpliva uporabnikov. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2012, letn. 39 [i. e. 40], št. 250, str. 106-115, 294, 302. [COBISS.SI-ID 3936613]

VIDEMŠEK, Petra. Krepitev moči kot temeljno orodje socialnega dela. Socialno delo, ISSN 0352-7956, 2008, let. 47, št. 3/6, str. 209-217. [COBISS.SI-ID 2972517]

VIDEMŠEK, Petra. Večdimenzionalna izključenost kot dejavnik vpliva na duševno zdravje Romov iz perspektive socialnega dela. V: HUMLJAN URH, Špela (ur.). Država želi, da ostanemo cigani! : teoretske refleksije in prakse izključevanja/vključevanja Romov v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2012, str. 121-140, ilustr. [COBISS.SI-ID 3861093]

VIDEMŠEK, Petra, SOBOČAN, Ana Marija. Segregated identities, multidimensional exclusion and mental health : the case of Roma. V: SCHECK, Hanna. Changing Identities in South Eastern Europe : between europeanisation, globalisation, and nationalism. Vienna: Centre for Social Innovation (ZSI): Austrian Science and Research Office Ljubljana (ASO Ljubljana), str. 118-135

Zaviršek, D., Krstulović, G., Leskošek, V., Videmšek, P., Bohinec, M.,, Pečarič, E., Jeseničnik, N., Poropat, K. (2015), Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji. YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Begunje : Cicero.

 

 

 

  


Pogoji za vključitev v delo:

vpis v letnik


Metode ocenjevanja:

Izpit 100%


Delež v %:Izpit 100%