Etika v socialnem delu


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Ana Marija Sobočan
3020000751255


Cilji:

TEMELJNI CILJI PRI PREDMETU:

- razumevanje narave in ciljev socialnega dela, predvsem vrednot, načel in idej, ki oblikujejo poklic socialnega dela

- spoznavanje zgodovine idej oz. za socialno delo relevantnih filozofskih tradicij in tradicij v socialnem delu

- razumevanje pojmov in konceptov: etika, strokovno delo, odgovornost, pravičnost, skrb

- analiziranje poklicno-strokovnih situacij skozi perspektivo etike

- spoznavanje in razumevanje kompleksnosti v praksi socialnega dela in razvijanje sposobnosti za kritično in reflektirano mišljenje

- spoznavanje in razumevanje vloge različnih normativnih sistemov v socialnem delu in ravnanje z njimi

- razumevanje in sposobnost ravnanja z etičnimi dimenzijami situacij v socialnem delu

- razumevanje etičnega in vrednotnega ozadja delovanja v socialnem delu in kritična samo-analiza delovanja

- razumevanje in sposobnost uporabe etičnih načel v praksi socialnega dela

-spoznavanje in uporaba modelov za etično odločanje v praksi socialnega dela

 

TEMELJNE KOMPETENCE

- teoretično razumevanje

- samorefleksivnost

- ravnanje 's sabo': zmožnost razumevanja in graditve lastnega 'strokovnega jaza'

- razumevanje etičnih načel, dimenzij in dilem v praksi socialnega dela

- razumevanje kategorij pravičnost, odgovornost, skrb

- sposobnost ravnanja s kompleksnostjo situacij v socialnem delu

- sposobnost argumentiranja in zagovarjanja strokovnih odločitev in vrednot

- sposobnost prepoznavanja etičnih dimenzij situacij v socialnem delu, zmožnost le-te reflektirati in ubesediti (ustno in pisno)


Vsebina predmeta:

Etika v socialnem delu je predmet modula Socialna pravičnost in vključevanje. Predmet je osredinjen na etiko v socialnem delu: na etična vprašanja, dileme in vrednote v socialnem delu. Predmet je namenjen temu, da študentke in študenti osvojijo kritično razmišljanje in spretnosti za identifikacijo in ravnanje z etičnimi dilemami v socialnodelovni praksi. Študentke in študenti bodo osvojili orodja in spretnosti potrebne za etično odločanje v socialnodelovnih situacijah in za razumevanje kompleksnosti socialnodelovne prakse na podlagi različnih tematizacij (kot npr. hendikep, spol, etničnost itd.). Študentke in študenti se bodo spoprijeli s svojimi lastnimi vrednotami, zakonodajnimi danostmi, organizacijskimi kulturami itd.


Temeljna literatura:

Globalni standardi in etična načela v socialnem delu (2005), (uredila in prevedla J. Zorn), FSD, Ljubljana. 

Globalni standardi in etična načela v socialnem delu (2005), (uredila in prevedla J. Zorn), FSD, Ljubljana. 

Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu

Splošna deklaracija človekovih pravic (ZN 1948)

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Svet Evrope 1994)

Dragoš, S. (2003). Metaetika v socialnem delu. Socialno delo, letn. 42, št. 4/5, 283-291.

Staub Bernasconi, S. (2011): Od poklicnega dvojnega do profesionalnega trojnega mandata. Znanost in človekove pravice kot temelj stroke socialnega dela. Socialno delo, let. 50, št. 3

Banks, S. (2011): Od strokovne etike do etike v strokovnem delu: refleksije učenja in poučevanja v socialnem delu. Socialno delo, let. 50, št. 3

Sobočan, Ana M. (2011): Etika v socialnem delu: etična praksa in avtonomija socialnega dela. Socialno delo, let. 50, št. 3.

Banks, S. (2004). Ethics, accountability and the social professions. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hugman, Richard (2013). Culture, Values and Ethics in Social Work. New York: Routledge.

Gray, M., Webb A. S. (2010). Ethics and value perspectives in social work. New York: Palgrave Macmillan.

Zaviršek, D., Rommelspacher, B., Staub-Bernasconi, S. (2010). Ethical dilemmas in social work. Ljubljana: FSD.

Dodatna literatura:

Pri delu na primerih v okviru posameznih tematskih sklopov, npr. hendikep, spol, etničnost itd. bomo uporabljali dela različnih relevantnih avtorjev (npr. Zaviršek, itd.). / In the framework of specific thematizations (such as disability, gender, ethnicity etc.) we will use the writings of different relevant authors.


Pogoji za vključitev v delo:

Študentke in študenti morajo biti vpisani v tekoče študijsko leto.


Metode ocenjevanja:

Seminar / zaključna naloga (30%), dva eseja (45%), sodelovanje pri predmetu (25%)


Delež v %:Seminar / zaključna naloga (30%), dva eseja (45%), sodelovanje pri predmetu (25%)
Gradiva: