Dolgotrajne stiske - vrnitev odpisanih


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vera Grebenc
Sodelavci: Vito Flaker, Andrej Kastelic, Juš Škraban

20151500751255


Cilji:

CILJI:

 • Kritična refleksija vloge duševnega bolnika
 • spoznati se z življenjskim svetom ljudi z dolgotrajnimi stiskami.
 • naučiti se metod oskrbe ljudi z dolgotrajnimi stiskami.
 • usposobiti se za načrtovanje in izvajanje odgovorov na dolgotrajne duševne stiske.
 • Seznaniti se s spolnimi, etničnimi in kulturnimi razsežnostmi duševnih stisk.
 • Naučiti se metod načrtovanja in evalvacije občutljivosti služb za diskriminacije.

PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE:

 • Poznavanje teorij vloge duševnega bolnika (Scheff, Goffman), stigme in kariere.
 • Sposobnost sinteze socialno političnih opredelitev potreb in situacij kot jih spoznamo v življenjskem svetu uporabnikov.
 • Seznanitev s tipičnimi situacijami v življenjskem svetu uporabnikov z dolgotrajnimi duševnimi stiskami. Seznanitev s postopki in metodami preseljevanja ljudi iz zavodov v skupnost.
 • Uporaba metode osebnega načrtovanja in izvajanja storitev.
 • Seznanitev z metodami koordiniranja osebnih storitev.
 • Kritična refleksija vloge in dosledna uporaba etike udeleženosti.
 • Dosledna uporaba krepitve moči.
 • Zmožnost etičnega ravnanja .
 • Sposobnost inovativnih rešitev dolgotrajnih duševnih stisk in preoblikovanja potreb v rešitve.
 • Zmožnost kritičnega vrednotenja implikacij problemov kulture, etničnosti, spola, spolne usmeritve za socialno delo

Vsebina predmeta:

Vloga duševnega bolnika. Kariera. Stigma. Rezidualna deviantnost. Potrebe. Življenjski svet ljudi z dolgotrajnimi stiskami. Hospitalizacija in institucionalizacija. Stanovanje. Delo in zaposlitev. Interakcijski prekrški. Institucionalna kariera. Vsakdanje življenje in opravki. Družabnost. Pripadnost in neumeščenost. Spolno določene življenjske situacije. Načrtovanje odgovorov na dolgotrajne stiske. Transformacija potreb in situacij v rešitve stisk. Preseljevanje ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami iz zavodov v skupnost. Osebno načrtovanje in izvajanje storitev na področju duševnega zdravja. Metoda nežnega učenja. Prevrednotenje vlog in normalizacija. Pogodbena moč. Krepitev moči.. Opora svojcem in bližnjim. Področja diskriminacij v duševnem zdravju: revščina, spol, etničnost, izobraževanje, zaposlovanje, samostojno življenje. Strukturne neenakosti in izključevanja v zdravju in potrebe po zagovorništvu. Intersekcionalnost. Dinamika in taktike izključevanja v vsakdanjem življenju. Vpliv fizičnega in spolnega nasilja na razvoj duševnih stisk in delo z ljudmi, ki preživljajo nasilje. Vplivi homofobije na duševno zdravje. Revščina in duševno zdravje. Migracije kot vir duševnih stisk. Brezdomstvo. Dvojne diagnoze. Ovire pri participaciji ljudi z intelektualnimi ovirami in duševnimi stiskami v postopkih, kjer se sprejemajo odločitve o njihovem življenju. Občutljivost za situacije, ki zahtevajo prilagojeno sporazumevanje (ljudje z gluhoslepoto, slepoto, ljudje, ki slišijo glasove, ljudje z demenco idr). Izhodi iz diskriminacij: institucionalni, kolektivni, osebne strategije.


Temeljna literatura:

Brandon. David in Althea Brandon (1992): Praktični priročnik za osebje v službah za ljudi s posebnimi potrebami. Visoka šola za socialno delo. PF. Ljubljana

Cizelj. M.. Ferlež. Z.. Flaker. V.. Lukač. J.. Pogačar. M.. Švab. V. (2004): Vizija posebnih socialnih zavodov (delovno gradivo). Ljubljana: Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Fakulteta za socialno delo.

Flaker. V. (1993). Advocatus diaboli?. Socialno delo 32. 3-4: 5-10.

Flaker. V. (1993). Kdor je z majhnim zadovoljen. ne zasluži velikega (teze k normalizaciji). V: Dekleva. B. (ur.). Življenje v zavodu in potrebe otrok - Normalizacija. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (42-48).

Flaker. V. (1998). Odpiranje norosti – vzpon in padec totalnih ustanov. Ljubljana: *cf.

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S. (2013) Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Videmšek, P., Cigoj, N., Grebenc, V., Kodele, T., Kranjc, B., Pirnat, T., Smole, A., Urek, M., Žnidarec Demšar, S. (2007), Krepitev moči v teoriji in praksi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Rafaelič, A. (ur.), Flaker, V. (ur.) (2012), Iz-hod iz totalnih ustanov med ljudi. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, XXXIX, 250.

Rafaelič, A., Flaker, V. (2021), Dezinstitucionalizacija I: neskončna. Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani.

Urek, M., Ramon S. (2008), Uveljavljanje načela enakopravnosti etničnosti in spolov v duševnem zdravju. Socialno delo, letnik 47 (2008), št. 3-6.

Urek, Mojca (2005), Zgodbe na delu : pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf.. 319 str.

 Urek, Mojca (2021). The right to "Have a say" in the deinstitutionalisation of mental health in Slovenia. Social inclusion, ISSN 2183-2803, avg. 2021, vol. 9, iss. 3, str. 190-200. https://www.cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/4328, doi: 10.17645/si.v9i3.4328.

Priporočena literatura za esejsko delo:

Dekleva, Bojan in Juš, Škraban (2019), Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav in Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice.

Felc, J., Toresini, L. (2010) Kletka strahu in smrti: medicinski in pravni vidik zblojenosti.

 Celje. Mohorjeva založba.Flaker. V.. in sod. (1999). Oblike bivanja za odrasle ljudi. ki potrebujejo organizirano skrb in podporo: analiza in predlog ukrepov. Raziskovalno poročilo. Ljubljana: VŠSD .

Grebenc. V. (2006). Needs assessment in community: what communities can tell us? In: Flaker. V. and Schmid. T. (eds.) (2006). Von der Idee zur Forschungsarbeit : Forschen in Sozialarbeit und Sozialwissenschaft. Böhlau Studienbücher BSB). Wien: Böhlau Verlag: 167-189.

Lamovec. T. (1996). Duševno zdravje v skupnosti skozi oči uporabnikov. Socialno delo. 36. 3: 197–216.

Lamovec. T. (1998) Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.

Lamovec. T. (1998). Uporabniško gibanje kot rekonstrukcija skupnosti. Socialno delo. 37. 2.

Lemert. E. (1962). Paranoia and the Dynamics of Exclusion. Sociometry. 25. No. 1 (March 1962) . 1–20

MALI, Jana, FLAKER, Vito, UREK, Mojca, RAFAELIČ, Andreja (2018), Inovacije v dolgotrajni oskrbi : primer domov za stare ljudi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Rafaelič, A. (ur.), Flaker, V. (ur.) (2012), Iz-hod iz totalnih ustanov med ljudi. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, XXXIX, 250.

Urek, M. (2012) (ur.) Socialno delo, letnik 51 (2012), št. 1-3 (tematska številka o socialnem delu na področju zdravja).

Urek, Mojca (2017), Unheard voices : researching participation in social work. European journal of social work : the forum for the social professions, ISSN 1369-1457, 2017, vol. 20, no. 6, str. 823-833. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13691457.2016.1278525?needAccess=true, doi: 10.1080/13691457.2016.1278525.

Urek, Mojca (2019), Pravica do neodvisnega življenja v skupnosti : implementacija 19. člena Konvencije OZN o pravicah invalidov v Sloveniji. V: ŠELIH, Alenka (ur.), et al. Pravni in družbeni položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju, (Razprave, 37). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2019, str. 89-117


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit 50%. Praktični nalogi 50%.


Delež v %:Pisni izpit 50%. Praktični nalogi 50%.