Spol in nasilje


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vesna Leskošek
Sodelavci: Špela Veselič

3002500701255


Cilji:

Cilji:
Pridobiti znanje in razumevanje o vzrokih in posledicah neenakosti na področju spola. Pridobiti znanje o vzrokih in dinamiki ter posledicah nasilja ter pridobiti orodja za ukrepanje in zaščito v primerih nasilja

Kompetence:
Sposobnost analitičnega razumevanja spola in nasilja
Razumevanje vzrokov in posledic nasilja
Uporaba različnih metod reševanja problemov v zvezi z nasiljem
Uporaba teorij za razlago spolnih neenakosti v vsakdanji praksi socialnega dela
Sposobnost uporabe spola kot analitične kategorije za analizo praks socialnega dela


Vsebina predmeta:

Vsebina se osredotoča na prepoznavanje procesov in mehanizmov, ki vplivajo na konstrukcijo in razumevanje spola v različnih kulturnih okoljih s poudarkom na Zahodnem svetu. Osrednja tema je nasilje v vseh pojavnih oblikah, posledice, izhodi, strategije preživetja in vloge ter naloge socialnih služb. Posamezne teme:
Spolne neenakosti in socialno delo
Spol med biologijo in družbeno konstrukcijo
Moškost, ženskost
Spolne identitete
Neenakost med spoloma v Sloveniji
Družine, razveze, enostarševske družine
Prostitucija, trgovanje z ženskami
Nasilje, vrste, dinamika, krog nasilja, okrevanje
Spolno nadlegovanje, posilstva
Spolne zlorabe otrok
Motnje hranjenja
Ženske in socialna politika – vloga socialnih služb


Temeljna literatura:

Bass E.. Davis L. (1999), Pogum za okrevanje. Ljubljana: VŠSD. Liberalna akademija: str. 73-190.
Brownimiller Susan: Proti svoji volji. Moški, ženske in posilstvo. Ljubljana: Krt, 1988.

Butler J. (2001), Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete. Ljubljana: Založba ŠKUC. str. 13-37.
Haralambos M.. Holborn M. (1995), Sociologija. Teme in pogledi. Ljubljana: DZS. 10. poglavje: Spol in družba.
Leskošek V. (2003), Zavrnjena tradicija. Ljubljana: Založba *cf. str. 27-138
Vesna Leskošek, Milica Antić Gaber, Irena Selišnik, Katja Filipčič, Mojca Urek, Katja Matko, Darja Zaviršek, Mateja Sedmak, Ana Kralj (2013), Nasilje nad ženskami v Sloveniji. Maribor: Aristej.
Oakley Ann: Gospodinja. Založba *cf., 2001 (str. 169-258)

Spolno nadlegovanje. PIC, Ljubljana.

Švab Alenka: Družine, od modernosti k postmodernosti. Znanstveno in publicistično središče, 2001.

Veselič, Š., Horvat, D., Plaz, M. (2014), Priročnik za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja. Ljubljana: Društvo SOS. Zaviršek D. (ur.) (1996). Spolno nasilje. Feministične raziskave za socialno delo. Ljubljana: VŠSD. str. 33-177.
Rener T.. Sedmak M.. Švab A.. Urek M. (2006). Družine in družinsko življenje v Sloveniji. Koper: Annales. str. 13-27. 63-151


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik, izdelan načrt varnosti in skupinski projekt.


Metode ocenjevanja:

Ustni izpit.
Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno

 


Delež v %:Ustni izpit 100%