Raziskovalni seminar


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Liljana Rihter
1545000651255


Cilji:

Splošne kompetence:
Prepoznavanje. razumevanje in odzivanje na raznolikosti
Sposobnost analize in sinteze
Uporaba znanj. postopkov in metod

Cilji:
Dopolnitev in utrditev znanja metodologije ter statistike, pridobljenega v predhodnih letnikih skozi lastno izkušnjo in priprava na diplomsko delo.

Predmetno specifične kompetence:
Uporaba raziskovalnih postopkov in metod za izvajanje raziskav
Kritična in samokritična presoja ter vrednotenje izvedenih raziskav
Sposobnost strokovne refleksije lastne prakse
Sposobnost pridobivanja novih informacij. analize podatkov in zmožnost interpretacije rezultatov
Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji. institucijami in javnostjo
Znanja in spretnosti za skupno analizo potreb in načrtovanje ter soustvarjanje ustreznih storitev


Vsebina predmeta:

1. Izvedba raziskave in njena predstavitev. Seminarska naloga je lahko:

 • poročilo o empirični raziskavi, ki jo je izvedla študentka (lahko raziskava v pripravi na diplomsko delo, lahko del raziskave),
 • poročilo o analizi študentkinega lastnega praktičnega dela,
 • načrt empirične raziskave, ki jo študentka namerava izvesti v diplomskem delu,
 • predstavitev empirične raziskave po literaturi s kritično analizo (predstavitev objavljenega raziskovalnega poročila),
 • predstavitev posebne raziskovalne metode ali tehnike,
 • problemska razprava o kakšni metodi, metodološkem problemu ali področju,
 • predstavitev statistične metode ali tehnike (njene logike, računanja in aplikacije).

2. Kritična obravnava seminarskih nalog drugih študentk, dnevnik, ki vsebuje:

 • Temeljne bibliografske podatke o predstavljeni seminarski nalogi (avtor, naslov, datum predstavitve)
 • Kratka predstavitev vsebine (do 1/2 strani)
 • Dobre strani metodologije: kaj od predstavljene metodologije bo (bi bilo) uporabno v lastni temi (kako in zakaj)
 • Slabe strani metodologije: kaj od predstavljene metodologije bi lahko naredili drugače kako in zakaj)

Temeljna literatura:
 • Mesec. B. (s sodel.). Navodilo za diplomsko nalogo. Visoka šola za socialno. delo. Ljubljana 1992. 57 strani
 • Mesec Bl.. Metodologija raziskovanja v socialnem delu 1. Visoka šola za socialno delo. Ljubljana 1997 (skripta): 233 strani
 • Toš. N.. Hafner-Fink M: Metode družboslovnega raziskovanja. Ljubljana: DZS. 1997: 217 strani
 • Mesec Bl.. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Visoka šola za socialno delo. Ljubljana 1998: 134 strani (od 17 do 151)
 • Mesec. Bl.. Akcijsko raziskovanje med socialnim inženirstvom in revolucionarnim aktivizmom. Socialno delo. . 32. (1993). 1-2. str. 61-.90.
 • Petz B. Osnovne statističke metode za nematematičare. 4. izdaja. Naklada Slap. Jastrebarsko. 2003: 382 strani

Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je opravljen izpit iz Opisne statistike in statističnega sklepanja in Metodologije raziskovanja v socialnem delu II.


Metode ocenjevanja:

Seminarska naloga:

 • aktualnost teme za SD
 • primernost izbranih metodoloških postopkov
 • kakovost predstavitve
 • popolnost in kakovost dnevnika

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6 zadostno 7 dobro, 8, 9 prav dobro 10 odlično


Delež v %:Seminarska naloga 100%