Metode socialnega dela: integrativni seminar


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vito Flaker
Sodelavci: Jože Ramovš, Juš Škraban

15201500751255


Cilji:
 • Integracija metod socialnega dela. ki jih je slušatelj ali slušateljica spoznala med študijem.

 

 • Kritična analiza lastnega stila dela. spretnosti in povezava s koncepti socialnega dela;

 

 • Refleksija temeljnih etičnih vprašanjPredmetno specifične kompetence:
Poznavanje modelov teorij in metod socialnega dela.
Sposobnost sinteze med različnimi ravnmi socialnega dela. med različnimi pristopi.
Uporaba metod socialnega dela. Razvijanje lastnega stila.
Kritična refleksija metod in dosledna uporaba etike socialnega dela.
Sposobnost kritične refleksije lastnega stila. postopkov in strokovnih ravnanj.
Zmožnost ravnanja po kodeksu etike socialnega dela in reševanja zapletenih etičnih problemov.
Sposobnost učinkovitih in situacijsko ustreznih strokovnih odgovorov.
Sposobnost inovativnih rešitev osebnih stisk in potrebe po opori.


Vsebina predmeta:

Pregled metod socialnega dela.
Spretnosti, postopki, metode. Stili dela.
Osnovna etična vprašanja socialnega dela. Strokovnjaštvo in strokovnost.
Načela socialnega dela. Dialog. Transverzalnost. Pragmatika. Humor. Zagovorništvo in skrbništvo. Verjetnost. Eksperimentalnost. Reflektivnost in refleksivnost.
Etično estetska paradigma. Osnovne operacije socialnega dela in modusi delovanja.
Organizacijske in institucionalne determinante socialnega dela. Taksonomija socialnega dela in socialnega varstva.
Mandat v socialnem delu.
Interakcije med metodami socialnega dela, upravnimi, pravnimi, zdravstvenimi in pedagoškimi pristopi.


Temeljna literatura:
 1. Čačinovič Vogrinčič. G.. Kobal. L.. Mešl. N.. Možina. M. (2005). Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 2. Čačinovič Vogrinčič. G. (2006). Socialno delo z družino. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 3. Čačinovič Vogrinčič, G., Miloševič Arnold, V., Poštrak, M., Stefanoski, P., Urek, M. (2008), Zapisovati socialno delo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 4. Dragoš, S., Leskošek, V., Petrovič Erlah, P., Škerjanc, J., Urh, Š., Žnidarec Demšar, S. (2005), Krepitev moči. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 5. Flaker, V. (1994), Analiza tveganja. Socialno delo 33, 3: 189-196.
 6. Flaker, V. (1997), Timi kot način interdisciplinarnega sodelovanja. Socialno delo 36, 1: 3-13.
 7. Flaker. Vito. "Intervju kot umetnost spoznavanja: etnometodološke beležke o tem. kako strokovnjaki spoznavajo uporabnike". Socialno delo 40/2001. 2-4. str. 77-103.
 8. Flaker V. (2003). Oris metod socialnega dela: Uvod v katalog nalog centrov za socialno delo. Ljubljana: FSD. Skupnost CSD Slovenije.
 9. Flaker, V., Grebenc, V. (interno gradivo) Analiza tveganja – kratek priročnik. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 10. Flaker, V., Nagode, M., Rafaelič, A., Udovič, N. (2011), Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi, eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 11. Flaker, V. @Boj za (2012), Direktno socialno delo. Ljubljana: Založba /*cf.
 12. Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S. (2013) Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. (pred izidom)
 13. Flaker, V. (2015), Prispevki k taksonomiji socialnega dela in varstva, 1. del. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 14. Miloševič Arnold, V., Urh, Š. (ur.), (2009), Terensko delo: Institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 15. Šugman Bohinc. L. (2006). Socialno delo z neprostovoljnimi uporabniki. Socialno delo 45. 6: 345-355.
 16. Šugman Bohinc, L., Rapoša Tajnšek, P., Škerjanc, J. (2007), Življenjski svet uporabnika: raziskovanje, ocenjevanje in načrtovanje uporabe virov za doseganje želenih razpletov (Zbirka Katalog socialnega dela). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.
 17. Zaviršek. D.. Zorn. J.. Videmšek. P. (2002). Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi. ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana: Študentska založba (Scripta).

 

 N.B. Nekateri naslovi so na spisku, ker gre za revizijo že obdelane literature.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Pogoj za pristop k izpitu je dejavnost v spletni učilnici.  Izpitni esej 75%  Zagovor eseja 25%
Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Pogoj za pristop k izpitu je dejavnost v spletni učilnici. Izpitni esej 75% Zagovor eseja 25%