Teorije družbene deviantnosti


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vito Flaker
Sodelavci: Jože Ramovš

3020000751255


Cilji:

Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks. Znanje in razumevanje zgodovine razvoja strokovnih pojmov in praks. Kritično branje strokovnih govoric (diskurzivna ali epistemološka analiza) in njihovih učinkov. Sposobnost strokovne refleksije lastne prakse. Zmožnost kritičnega vrednotenja implikacij problemov kulture, rase, spola in seksualnosti.


Vsebina predmeta:

Zgodovinske in epistemološke razsežnosti (pojmovanja) deviantnosti. Odklon kot nasprotje povprečja, norme, reda. Pravno, moralno in interakcijsko področje in definicije deviantnosti. Deviantnost in sankcija. Nasprotje normalno/deviantno in družbena reprodukcija. Naturalistična, funkcionalistična, interakcionistična in strukturalistična perspektiva. Deviantne prakse in deviantni subjekti. Fenomenologija deviantnosti. Stigma. »Socialna patologija«. Moderna deviantnost in nacionalna država. Korektivne prakse. Deviantnost in družbeni antagonizmi. Dinamika izključevanja in ustvarjanje vključevanja. Vsa vsebina je obdelana skoz primere, ki jih izberejo študentje, in diskusijo o njih.


Temeljna literatura:

Brake, M. (1984), Sociologija mladinske kulture in mladinskih subkultur. Ljubljana: KRT.

Deleuze, G., Guattari, F. (2017), Anti-Ojdip: Kapitalizem in shizofrenija. Ljubljana: Krtina.

Durkheim, E. (2002), Samomor. Prepoved incesta in njeni izviri. Ljubljana: SH.

Flaker, V. (1988), Erving Goffman: Azili (povzetek). V: Flaker, V. in Urek, M. (ur.): Hrastovški anali za leto 1987. Ljubljana: RK ZSMS (73-137).

Flaker, V. (1998) Odpiranje norosti: Vzpon in padec totalnih ustanov, * /cf, Ljubljana.

Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., & Urek, M. (2008). Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V. @Boj za (2012), Direktno socialno delo. Ljubljana: Založba /*cf.

Foucault, M. (1984), Nadzorovanje in kaznovanje. Ljubljana: Delavska enotnost.

Foucault, Michel (1998): Zgodovina norosti v času klasicizma, Založba /cf*, Ljubljana

Foucault, M., Derrida, J. (1990), Dvom in norost. Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo.

Goffman, E. (2008), Stigma. Zapiski o upravljanju poškodovane identitete. Dialogi, letnik 9. Maribor: Založba Aristej

Mali, J., Mešl, N., Rihter, J. (2011) Socialno delo z osebami z demenco: Raziskovanje potreb oseb z demenco in odgovorov nanje, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana.

Rafaelič, A. (ur.), Flaker, V. (ur.) (2012), Iz-hod iz totalnih ustanov med ljudi. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, XXXIX,  250.

Janković, I., Pešić, V. (1981), Društvene deviacije- Kritika socijalne patologije. VŠSR, Beograd, (ali kakšno drugo pregledno delo za področje odklonskosti )

Urh, Š. (ur.) (2012), Država želi, da ostanemo cigani: Teoretske refleksije in prakse izključevanja / vključevanja Romov v Sloveniji , Fakulteta za socialno delo, Ljubljana.

Zaviršek, D. (2000), Hendikep kot kulturna travma. Ljubljana: Založba /*cf.

- (ur.) (1996), Spolno nasilje: Feministične raziskave za socialno delo. Ljubljana: VŠSD.

- (2012) Od krvi do skrbi: Socialno starševstvo v globalnem svetu, Aristej, Ljubljana.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev: vpis v tekoči letnik. Pogoj za opravljanje izpita: seminarska naloga.


Metode ocenjevanja:

Pogoj za pristop k izpitu je dejavnost v spletni učilnici.

Seminarska naloga 75%

Zagovor seminarske naloge 25%


Delež v %:Pogoj za pristop k izpitu je dejavnost v spletni učilnici. Seminarska naloga 75% Zagovor seminarske naloge 25%
Gradiva:

Kontrolni spisek za seminarsko nalogo deviantnosti