Diplomsko delo


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Sodelavci: Tamara Rape Žiberna

004000851255


Cilji:

Cilj je spodbuditi znanstveno raziskovalno delo študentov in pisanje strokovnih in znanstvenih besedil.

Kompetence:

Razumevanje znanstvenih besedil

Uporaba spletnih orodij in platform

Poznavanje oblike znanstvenega besedila in znanstvene argumentacije


Vsebina predmeta:

Delavnice so namenjene podpori pisanju diplomskega dela in dopolnjujejo individualno delo z mentorico. Vsebine delavnic:

- struktura znanstvenega besedila

- predstavitev spletnih orodij in platform za iskanje znanstvenih publikacij

- akademsko branje in pisanje

 


Temeljna literatura:

Priročnik FSD Kako uredimo diplomsko delo. Dostopno na: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/dokumenti/pravila_pravilniki/urejanje_studijskih_besedil/   (7. 11. 2016)

Študijsko literaturo študent in študentka izbereta skladno s temo diplomske naloge 


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Zagovor diplomskega dela pred komisijo.

Diplomsko delo se ocenjuje z ocenami od 6-10 Pozitivno

1-5 Negativno