Družbeni izvori neenakosti mladih


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vesna Leskošek
3030000651255


Cilji:

Poznavanje in razumevanje makrostrukturnih in mikrosocialnih dejavnikov prehodov v odraslost v primerjalni perspektivi. Poznavanje in razumevanje dejavnikov družbene neenakosti in socialne izključenosti mladih. Podrobno poznavanje različnih fenomenov, povezanih z neenakostjo: šolski osip, dolgotrajna brezposelnost mladih, revščina mladih, kriminal mladih, mladi s posebnimi potrebami. Usposobljenost za antidiskriminatorno in kritično refleksivno prakso socialnega dela z mladimi. Usposobljenost za opolnomočenje mladih z manj priložnostmi in ustvarjanje sprememb v skupnosti v smeri večje enakosti.


Vsebina predmeta:

Razlike med različnimi skupinami mladih in njihovih prehodih v odraslost v Sloveniji in Evropi. Trendi prehodov in dejavniki neenakosti v izobraževanju, zaposlovanju, stanovanjski in družinski emancipaciji. Makro- in mikrostrukturni dejavniki prehodov in neenakosti. Blaginjski sistemi. Mladi z manj priložnostmi. Vpliv socialne izključenosti na življenjske poteke. Podporni konteksti in viri (neformalni, formalni vladni in nevladni). (Osebna) resilientnost in njeni dejavniki.


Temeljna literatura:

Dekleva, B. (2010). Mladinsko prestopništvo v Sloveniji v mednarodni primerjavi. Socialna pedagogika, 14, 4, 383-404.

Furlong, A. (ur.). Handbook of Youth and Young Adulthood. Abingdon: Routledge.

Lopez Blasco, A., McNeish, W., Walther, A., ur. (2003). Young people and contradictions of inclusion – Towards integrated transition policies in Europe. Bristol: The Policy Press.

Rakar, T., Boljka, U. (2009). Med otroštvom in odraslostjo: Analiza položaja otrok in mladih v Sloveniji. Ljubljana: Urad za mladino, IRSSV.

Ule, M., Kuhar, M. (2003). Kakovost življenja otrok in mladostnikov v Sloveniji: študija problema osipništva v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Ule. M., Rener. T., Mencin Čeplak. M., Tivadar. B. (2000): Socialna ranljivost mladih. Maribor: Aristej.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Aktivno sodelovanje 5%. Projektna naloga s predstavitvijo 10%. Pisni izpit 85%


Delež v %:Aktivno sodelovanje 5%. Projektna naloga s predstavitvijo 10%. Pisni izpit 85%