Travme in socialno delo


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Nina Mešl
Sodelavci: Klavdija Kustec, Bernard Stritih

3003000651255


Cilji:

Cilji: Cilj je opremiti študente za prakso socialnega dela, temelječega na znanju o travmi. Študentje spoznajo značilnosti travmatičnih doživetij in raznolikost posledic teh doživetij. Seznanijo se z oblikami pomoči osebam, ki so utrpele travmo, podrobneje s prvo pomočjo s pogovorom in možnostmi pomoči različnim socialnim sistemom. Poudarek je tudi na pomenu odziva družbe na travmatizirane osebe in vlogo socialnega dela v prepoznavanju stigmatiziranja teh oseb in pomoči pri njihovi integraciji v družbo.

Predmetno specifične kompetence: znanje in sposobnost vzpostavljanja prvega stika in delovnega odnosa na področju socialnega dela z ljudmi s travmatsko izkušnjo; sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na področju socialnega dela z ljudmi s travmatsko izkušnjo; razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na področju socialnega dela z ljudmi s travmatsko izkušnjo; znanje in razumevanje zgodovine razvoja strokovnih pojmov in praks na področju socialnega dela z ljudmi s travmatsko izkušnjo; sposobnost v izvirnih delovnih projektih podpore in pomoči povezati izkušnje uporabnikov z doktrino stroke SD tako, da bo zanje uporabna; znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod in postopkov na področju socialnega dela z ljudmi s travmatsko izkušnjo; poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za socialno delo pomembnih drugih strok (sociologija, psihologija, terapija); sposobnost soustvarjanja pristopov in metod dela glede na individualne potrebe uporabnikov; sposobnost soupravljanja s tveganjem na področju socialnega dela z ljudmi s travmatsko izkušnjo; sposobnost sodelovanja v superviziji, interviziji in drugih oblikah podpore svoji lastni praksi socialnega dela znotraj svoje učne skupine oz. na terenu.


Vsebina predmeta:

Stresne in travmatične izkušnje. Posledice travmatičnih izkušenj. Travma kot diagnostična kategorija in travma kot izkušnja. Potravmatska stresna motnja: dejavniki tveganja in varovalni dejavniki. Navezanost in travma. Zgodovina raziskovanja travm. Socialno delo in pristop, utemeljen na razumevanju travme. Psihološke, nevrofiziološke, socialne posledice travm. Enkratne in ponavljajoče travmatične izkušnje. Enostavne in kompleksne travmatične izkušnje. Družbeni odzivi, stigmatiziranje in vključevanje oseb, ki so doživele travmo. Okrevanje po travmatični izkušnji. Načini podpore in pomoči ljudem s travmatično izkušnjo (različni pristopi). Pomoč socialnim sistemom, v katerih živi oseba, s travmatično izkušnjo: krepitev odpornosti. Področja: travme pri naravnih in civilizacijskih nesrečah; travme v družini; travme v širši družbi; travma in izguba; travma in trajna telesna okvara.


Temeljna literatura:

Mešl, N. in Drobnič Radobuljac (2019). Otrok z izkušnjo travme v postopkih zaščite. V: Leskošek, V., Kodele, T. in Mešl, N. (ur.). Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji. Ljubljana Fakulteta za socialno delo, str. 202-235.

Mešl, N. & Rihter, L. (2021). Examining the association of the subjective experience of poverty, adverse and positive childhood experiences in the adult population of Slovenia, European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2021.1995703

Mešl, N., Drglin, Z. in Kuhar, M. (2021). Posledice travmatičnih izkušenj otrok: prepoznavanje in odzivanje v slovenskih vrtcih in šolah. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, 58 (4) 947-970, doi: 10.51936/tip.58.3.947-970.Levine, Peter. A. in Frederick, A., (2015). Kako prebuditi tigra: zdravljenje travm: prirojena sposobnost preobražanja izkušenj, pod katerimi klonimo. Ljubljana: V.B.Z.

Levine, A., P. & Kline, M. (2018). Skupaj premagujemo travme in stres; Kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost. Ljubljana: Mladinska knjiga, Založba d.d.

Stritih, B. (2002). Pomoč osebam, ki so doživele travmo. V: Bohak, Možina (ur.), Kaj deluje v psihoterapiji. Rogla: Študijski dnevi SKZP, str. 108-122.

Lewis Herman, J. (2001). Trauma and Recovery. London: Pandora.

Knight (2015). Trauma-Informed Social Work Practice: Practice Considerations and Challenges. Clinical Social Work Journal 43, 25-37.

Steele, W. & Kuban, C. (2011). Advancing trauma-informed practices: Bringing trauma-informed, resilience-focused care to children, adolescents, families, schools and communities. Dostopno na: http://www.starrtraining.org/trauma-research

Van der Kolk B. (2014). The body keeps the score: brain, mind and body in the healing of trauma. New York: Penguin group.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija na modul Psihosocialna podpora in pomoč.


Metode ocenjevanja:

Vaje in projektna naloga: 40%. Izpit: 60%.
Uspešno opravljene vaje so pogoj za pristop k izpitu. Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno.


Delež v %:Vaje in projektna naloga: 40%. Izpit: 60%.