Uporabniška perspektiva v raziskovanju


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Petra Videmšek
Sodelavci: Vera Grebenc

3020000751255


Cilji:

Razumevanje koncepta uporabniške perspektive. Razumevanje posledic odsotnosti ljudi z osebnimi izkušnjami pri raziskovanju in delu na področju socialnega varstva. Teoretsko znanje o uporabniški perspektivi s poudarkom na aktivni participaciji uporabnikov v procesih raziskovanja. Pridobivanja informacij in vodenja postopkov. Razvijanje in iskanje strategij vključevanja uporabnikov v procese odločanja. Znanje o tem. kako vključiti uporabnike v raziskovanje. pomen uporabniške participacije. Prepoznavanje različnih načinov vključevanja uporabnikov v raziskovanje. Pridobivanje praktičnih izkušenj pri raziskovalnem delu z uporabniki socialno varstvenih storitev. Znanje o načelih emancipatornega raziskovanja. Sposobnost samorefleksivnosti v socialnem delu. Izkušnje terenskega dela.


Vsebina predmeta:

Razvoj uporabniške perspektive. Pomen aktivne participacije in posledice odsotnosti uporabnikov v procesih raziskovanja, pridobivanja informacij in vodenja postopkov.

Uporabniško raziskovanje kot zagotavljanje koncepta krepitve moči.

Mednarodne izkušnje na področju uporabniškega raziskovanja. Strategije vključevanja uporabnikov v procese odločanja.

Načela emancipatornega raziskovanja (domorodski zorni kot, emsko-etsko, perspektiva »od spodaj navzgor«, razumevanje in poznavanje položaja uporabnikov, refleksivnost, kritičnost).

Usposabljanje uporabnikov. Vzajemno učenje: sodelovanje strokovnjakov, raziskovalcev in uporabnikov. Vrednotenje posameznikovih izkušenj.

Etične dileme na področju raziskovanja izključenih družbenih skupin.

Terensko delo.


Temeljna literatura:

Urek, M. (2005). Zgodbe na delu. Ljubljana: Založba/*cf. Poglavje V. Pripovedovanje kot upor (str. 221- 248) ter  Poglavje VI. Pripovedovanje v raziskovanju (str. 249- 299).

Zaviršek, D., V Videmšek, P. (2009). Uključivanje korisnika usluga u istraživanje i poučavanje : ima li tome mjesta u istočnoeuropskom socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 16, br. 2, str. 189-205.

Videmšek, P. (2011). Spreminjanje socialne vključenosti ljudi z osebnimi izkušnjami duševne stiske : od boja za pravice do vključenosti v raziskovanje. Socialno delo, let. 50, št. 3/4, str. 217-227.

Videmšek, P. (2012). Uporabniško raziskovanje kot produkcija znanja. Soc. delo, let. 51, št. 1/3, str. 115-125. Videmšek, P. (2013). Vpliv družbenih gibanj na razvoj socialnega dela v Sloveniji. Soc. delo, let. 52, št. 2/3, str. 129-139.

Zaviršek. D.. Zorn. J.. Videmšek. P. (2002). Inovativne metode v socialnem delu. Opolnomočenje ljudi. ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Študentska založba. Ljubljana.

Lamovec. Tanja (1996). Duševno zdravje v skupnosti skozi oči uporabnikov. Socialno delo. 1996. let. 35. št. 3. str. 197-216.

Ramon. S. (ur.) (2003). Users researching Health and Social Care: An empowering Agenda.Ventura. Birmingham.

Dodatna literatura:

McLaughlin H. (2009a Service User Research in Health and Social Care. London: SAGE.

Hugh McLaughlin, Joe Duffy, Brendan McKeever, June Sadd  (ur) (2017). Service User Involvement in Social Work Education. Routledge. England.

Rose, D. (2009). So what is Survivor research? In. A. Sweeney, P. Beresford, A. Faulkner, M. Nettle, D. Rose (Eds.), This is Survivor Research (pp. 38-44). Herefordshire: PCCS BOOKS Rose- on Wye.

Dominelli, L. (2009). Social work research: contested knowledge for practice. V: Adams, R., Dominelli, L. Payne. M. (ur), Practising Social Work in a Complex World.United Kingdom: Palgrave Macmillan: 241-256.

Powell, J. (2009). Developing social work research. V: Adams, R., Dominelli, L. Payne. M. (ur), Practising Social Work in a Complex World.United Kingdom: Palgrave Macmillan: 321-328.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Izpit       90,00 %

Predstavitev izbrane knjige         10,00 %

Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Izpit 90,00 % Predstavitev izbrane knjige 10,00 %