Kakovost delovnega življenja


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Barbara Kresal
3020000751255


Cilji:

Razumevanje pomena kakovosti delovnega življenja za uspešnost podjetja in za kakovost življenja zaposlenih. Študent je sposoben prispevati k ugodnejšim delovnim razmeram. pomagati zaposlenim pri reševanju težav in razvijanju njihovih sposobnosti. ter svetovati delodajalcu pri urejanju delovnih razmer in pri upravljanju človeškega dejavnika.

 • Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih strok (sociologija. psihologija. antropologija. pedagogika. pravo idr.)
 • Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju SD
 • Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji. institucijami in javnostjo
 • Spretnosti in znanja za omogočanje dostopa do pomembnih virov ter sredstev in uporabe omrežij na konkretnem področju SD

Vsebina predmeta:

·         Opredelitev pojmov. Pomen kakovosti delovnega življenja za kakovost življenja ljudi in za uspešnost organizacije. Delo in človekove pravice. Temeljne socialne pravice. Socialna pravičnost.

·         Delo v sodobni družbi. Poklicna pot. Različne oblike dela. Delo in zaposlitev. Varstvo zaposlitve in zaposljivosti. 

·         Plačilo za delo, delovni čas, vseživljenjsko izobraževanje, varnost in zdravje pri delu ter druge pravice delavcev. Pravica do dostojnih delovnih in življenjskih razmer. Koncept dostojnega dela, dostojnega plačila. Revščina zaposlenih.

·         Pošteno obravnavanje delavcev. Prepoved diskriminacije. Prepoved neposredne in posredne diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Zagotavljanje enakih možnosti in enakega obravnavanja ne glede na osebne okoliščine ljudi pri zaposlovanju in delu.

·         Pravica delavcev do zasebnosti in spoštovanja osebnosti  na področju dela. Informacijska tehnologija, internet in elektronska pošta na delovnem mestu. Nadzorovanje delavcev.

·         Usklajevanje poklicnega in zasebnega/družinskega življenja. Spremembe tradicionalnega življenjskega ciklusa. Družini prijazna podjetja.

·         Vpliv delavcev na odločanje. Avtonomija pri delu. Delovanje sindikatov. Participacija delavcev - sodelovanje delavcev pri odločanju.

 

 


Temeljna literatura:
 • Več avtorjev (2019). Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem. Ljubljana: GV Založba.
 • Kresal, B. (2013): Ali delovno pravo zagotavlja dostojne pogoje zaposlitve in dela, vključno s pravico do dostojnega plačila, V: Leskošek, V. et al. (2013): Revščina zaposlenih, Sophia, Ljubljana, str. 77-148.
 • Kresal Šoltes, K., Strban, G. in Domadenik, P. (ur.), Prekarno delo: Multidisciplinarna analiza, Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
 • Kresal, B. (2014): Prikrita delovna razmerja : nevarno izigravanje zakonodaje, Delavci in delodajalci, letn. 14, št. 2-3/2014, str. 177-199.
 • Kresal, B. (2011): Fleksibilne ali prekerne oblike zaposlitve, Delavci in delodajalci, letn. 11, št. 2-3/2011, le pogl. 1-6, str. 169-178.
 • Kresal Šoltes, K. (2018): Nestandardne oblike dela in kolektivne pogodbe, Delavci in delodajalci, let. 18, št. 2-3, str. 253-266.
 • Informacijski pooblaščenec (2019): Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih – Smernice Informacijskega pooblaščenca, Ljubljana (https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih_verzija_1.1_koncna.pdf).
 • Senčur Peček, D. (2017): Delovni čas v dobi stalne dosegljivosti, Delavci in delodajalci, št. 2-3/2017, s. 155-178.
 • Kresal, B. (2008): Skrajševanje delovnega časa, Delavci in delodajalci, št. 4/2008, str. 617-633.
 • Kresal, B., Kresal Šoltes, K. (2015): Usklajevanje dela in družine: primeri dobrih praks v kolektivnih pogodbah (https://institut-delo.com/P/PDF/Prirocnik_GEQUAL_Delo_in_druzina_Print.pdf) .
 • Kresal, B. (2019): Prenehanje pogodbe o zaposlitvi z vidika standardov MOD, Delavci in delodajalci, letn. 19, št. 2-3 str. 173-194.
 • Eurofound (2020): Living, working and COVID-19, Dublin (https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20059en.pdf)
 • Kogovšek Šalamon, N. (2011): Položaj delavcev migrantov v delovnem in socialnem pravu, Delavci in delodajalci, letn. 11, št. 2-3/2011, str. 185-201.
 • Senčur Peček, D. (2015); Delovnopravno varstvo žvižgačev, Delavci in delodajalci, letn. 15, št. 2-3/2015, str. 223-248
 • Brečko. D. (2007): Mobing – kako ga pravočasno prepoznati in ukrepati, Delavci in delodajalci, št. 2-3/2007, str. 415-428.
 • Kresal, B. (2013): Kvote za uravnoteženo zastopanost spolov v organih gospodarskih družb, Podjetje in delo, letn. 39, št. 5/2013, str. 847-860.
 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2006): Employment in social care in Europe, Dublin (str. 1-36).

Pogoji za vključitev v delo:

vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit. 

Ocenjevalna lestvica : 1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno     zd (6), db (7), pdb (8), pdb (8), odl (10).

Seminarske naloge tekom leta ocenjene z: opravil/ni opravil.


Delež v %:pisni ali ustni izpit 100%