Politike na področju drog in zasvojenosti


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vera Grebenc
Sodelavci: Špela Razpotnik, Amra Šabić

3002000751255


Cilji:

Znanje in razumevanje zgodovine razvoja strokovnih pojmov in praks na konkretnem področju SD Kritično branje strokovnih govoric (diskurzivna ali epistemološka analiza) in njihovih učinkov na konkretnem področju SD Sposobnost v izvirnih projektih podpore in pomoči povezati izkušnje uporabnikov z doktrino stroke SD tako. da bo zanje uporabna Sposobnost analize družbenega konteksta in spretnosti varovanja virov. podpore integrativnim procesom ter soustvarjanja sprememb v skupnosti v sodelovanju s skupnostjo Zmožnost kritičnega vrednotenja implikacij problemov kulture. rase. spola. spolne usmeritve za SD


Vsebina predmeta:

Posredovanje temeljnih konceptualnih in teoretičnih znanj s področja politike drog Posredovanje osnovnih pojmov, ki bodo omogočili diskurzivno razumevanje fenomena drog kot družbenega, socialnega, zdravstvenega in predvsem političnega fenomena Seznanjanje s pojavnostjo drog v različnih družbeno-kulturnih konceptih Normalizacija. Droge in pravna država. Seznanjanje z različnimi tipi politik na področju drog Zgodovina pojavnosti drog v zahodnem družbeno-kulturnem kontekstu in pojavnost drog v drugih civilizacijskih krogih. Diskurzi uživanja drog. Modeli politike na področju drog (vojna proti drogam, pojav prohibicionizma, javnozdravstvena politika na področju drog, klasično liberalni model politike na področju drog). Politika EU na področju drog. Politika in praksa zmanjševanja povpraševanja na področju drog (preventiva v šolskem okolju, zmanjševanje škode, zapori, zdravljene) Politična ekonomija drog (zmanjševanje ponudbe na področju drog) in ekonomija stigme.


Temeljna literatura:
 • Derrida. J. (1991). Retorika droge. Časopis za kritiko znanosti, 19(140-141), 183-197.

  Flaker, Vito (2002). Živeti s heroinom I.. Družbena konstrukcija uživalca v Sloveniji. Ljubljana: *cf. (19-164).

  Flaker, V.(2002). Živeti S heroinom II.. K zmanjševanju škode. Ljubljana: *cf. (151-281).

  Freund. J. (1997). Tri predpostavke političnega. V: Bibič. A. (ur.). Kaj je politika? Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče (100-107).

  Greacen, T., Šabić, A., Grebenc, V., Da Silva, Ks., et al. (2012). Developing European guidelines for training care professionals in mental health promotion. BMC public health, ISSN 1471-2458, vol. 12, no. 1114, str. 1-18. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-12-1114.pdf, doi: 10.1186/1471-2458-12-1114.

  Grebenc, V. & Šabić, A. (2011). Zmanjševanje škode zaradi rabe alkohola in prepovedanih drog med mladimi : projekt "Z vrstniki varnejši na cesti". V: Mrgole, Anamarija L. (ur.). Proroad safety : vloga in pomen diseminacije znanj za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu = the role and importance of dissemination of knowledge to ensure better road safety, ProRoad Safety Conference 2011, 1. Mednarodna strokovna konferenca. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo (105-122)..

  Greiff D., P. (1999). Drugs and the Limits of Liberalism. Moral and Legal Issues. Ithaca. London: Cornell University Press (1-190).

  Knipe, E. (1995). Culture. Society and Drugs. The Social Science Approach to Drug Use. Illinois: Waveland Press. Inc. (275-329 in 361-425).

  Kvaternik Jenko, I. (2006). Politika drog. Pogledi uporabnikov in uporabnic drog. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

  Lukšič, I. (1999). Droga kot politično razmerje. Teorija in praksa, 36(5), 820–826.

  Mosher, C.J.. Akins. S. (2007). Drugs and Drug Policy. The Control of Consciousness Alteration. Thousant Oaks. London. New Delhi: Sage Publications (202-237).

  Nadelmann, E. A. (1999). Zdravorazumska politika do drog. Teorija in praksa. 36(5),827-838.

  Oomen J, (2012). How to Set up a CSC in 4 Steps, predavanje na posvetu: Konopljin socialni klub – varna in zdrava možnost, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 7. novembra 2012. How to Set up a CSC in 4 Steps

  Rihter, L,, Kvaternik, I., Grebenc, V., Rode, N. & Flaker, V. (2007). Slovenska politika na področju drog v evropskem kontekstu. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, 44)3/4), 431-446.

  Štukelj, R,, Erveš, V,, Bolta, Ž, Nolimal, D,, Perdija, Ž,, Šetinc, M,, Rengeo, D,, Grebenc, V., Bagar-Povše, M,, Neubauer, D., Flaker, V., Holec, V., Bagar, T.. (2018). Dileme in predlog razvrstitve cannabis sativa 1. v Sloveniji. Dignitas : revija za človekove pravice, 77/78, 189-217,


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

Pisni izpit in projektna naloga
Projektna naloga je pogoj za pisni izpit
Ocenjevalna lestvica – skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:pisni izpit 60% projektna naloga 40%