Socialno delo v izrednih razmerah


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Alenka Gril
Sodelavci: Mojca Šeme

2502500751255


Cilji:

Študent/ka prepozna stisko in krizo. Zna organizirati tim za nujno pomoč. Zna oceniti potrebe ljudi in odzive nanje (oblasti, humanitarne, spontane). Zna prepoznati zlorabo pomoči. Zna identificirati elemente, na katerih je mogoče graditi odpornost skupnosti.


Vsebina predmeta:

Razprave o "izrednih razmerah", njihovih vzrokih in posledicah. Vloga socialnega dela v izrednih razmerah. Izkušnje naravnih (potres, poplave) in od človeka povzročenih katastrof (vojne, razvojni projekti, pandemije) v svetu in pri nas. Metode socialnega dela v izrednih razmerah (ocena potreb, sodelovanje pri načrtovanju ukrepov, zagotovitev nujnih oblik pomoči najbolj ogroženim in socialno izoliranim, spodbujanje samoorganizacije). Dolgoročni pomen izrednih razmer za skupnost in za posameznika. Izkušnje solidarnosti. Spontano pojmovanje ustrezne in pravične pomoči. Posttravmatska stresna motnja. Psihosocialne metode dela s travmatiziranimi ljudmi.


Temeljna literatura:

Rape Žiberna, T. in Kodele, T. (ur.) (2021). Tematska številka: Socialno delo v času COVIDA-19. Socialno delo, 60, 3. Znanstveni članki:

  • Gril, A. in Šeme, M. (2021). Vloga socialnega dela v izrednih razmerah (201–218).
  • Sobočan, A. M. (2021). Etična socialnodelovna praksa v pandemičnem času (219–231).
  • Mešl, N. in Leskošek, V. (2021). Delovanje centrov za socialno delo v času prvega in drugega vala epidemije COVIDA-19 (233–251).
  • Kodele, T., Kustec, K. in Rape Žiberna, T. (2021). Praksa na fakulteti za socialno delo v času izrednih razmer (253–271).

Kajfež-Bogataj, L., et al. (ur.) (2010), Modern RISC-societies: towards a new paradigm for societal evolution. Vienna: Echoraum. Izbrana poglavja:

  • Škerjanc, J. (2010), Secondary disaster and social work. (369385)
  • Urek, M., Lešnik, B. (2010), Tsunami project: a case of a collaborative project between two universities. (387401)
  • Zidar, R., Urek, M., Lamovšek, V., Rode, N., Škerjanc, J. (2010), Natural and other disasters: a social work perspective. (343368)

Lep, Ž. In Hacin Beyazoglu, K. (ur.) (2020). Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize. Ljubljana: ZIFF UL. Dostopno na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/243

Ramon, S. (ur.) (2008), Social work in the context of political conflict. London: Venture Press.

Sedmak, M. In Medarić, Z. (2017). Life transitions of the unaccompanied migrant children in Slovenia. Dve domovini, 45. Dostopno na: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-SNPM7X5I/74831339-75bb-4d58-8b38-f96bf104b27a/PDF

Stritih, B. (2006), Strategije pomoči pri socialnem delu s travmatiziranimi osebami in družinami. Socialno delo, 45, 6: 333-343.

Tosone, C. (ur.) (2021). Shared trauma, shared resilience during a pandemic, Social work in the time of Covid-19. Cham: Springer Nature Switzerland.

 

Zorn, M., Komac, B., Pavšek, M., Pagon, P. (ur.) (2010), Naravne nesreče 1: od razumevanja do upravljanja. Ljubljana: Založba ZRC. Dostopno na: http://giam2.zrc-sazu.si/sites/default/files/Naravne-nesrece-01.pdf. Izbrani poglavji:

  • Škerjanc, J., Lamovšek, V. (2010), Socialno delo za pomoč prebivalcem po potresu na Bovškem leta 2004. (357366).
  • Rode, N., Zidar, R., Lamovšek, V., Škerjanc, J., Urek, M. (2010), Socialno delo v primeru naravnih in drugih nesreč. (349355)

* OPOMBA: Seznam temeljne literature se v vsakem študijskem letu posodablja in dopolnjuje z različnimi viri in literaturo.


Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tekoči letnik.


Metode ocenjevanja:

Zaključna seminarska ali projektna naloga s predstavitvijo (individualno, v paru ali mali skupini) 60%

Ocena iz vaj ali kolokvij 40%

 

Ocenjevalna lestvica po pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja:

1- 5 nezadostno, 6-10 pozitivno


Delež v %:Zaključna seminarska ali projektna naloga s predstavitvijo (individualno, v paru ali mali skupini) 60% Ocena iz vaj ali kolokvij 40%