Skupinsko delo z izrazno ustvarjalnimi sredstvi


Stopnja: 1
Letnik: 3
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Lea Šugman Bohinc
Sodelavci: Klavdija Kustec

3003000651255


Cilji:

Znanje in razumevanje zgodovine razvoja strokovnih pojmov in praks na konkretnem področju SD (skupinsko delo).
Znanja in spretnosti za uporabo strokovnih metod (skupinskega dela, tudi z izrazno ustvarjalnimi sredstvi) in postopkov na konkretnem področju SD.
Znanje in sposobnost pogovarjanja (spoznavanja, pogajanja, dogovarjanja). vodenja pogovora v smeri želenih razpletov na konkretnem področju SD (z uporabo skupinskega dela z izrazno ustvarjalnimi sredstvi).
Sposobnost soustvarjanja izvirnih projektov podpore in pomoči v dialogu z uporabniki in drugimi udeleženci na konkretnem področju SD z uporabo skupinskega dela z izrazno ustvarjalnimi sredstvi. Sposobnost raziskovanja in refleksije osebne vpletenosti sodelujoče-ga v postopke SD (tudi z izrazno ustvarjalnimi sredstvi).
Spretnosti prepoznavanja in obvladovanja lastnih občutkov in sposobnost iskanja pomoči zase.


Vsebina predmeta:

Predmet se izvaja v okviru izbirnega modula Psihosocialna podpora in pomoč.

Vsebina:

Uvod v prakso skupinskega socialnega dela (vrednote, etika, definicija)
Vrste skupin (skupine za podporo in pomoč, delovne skupine), prednosti in slabosti skupinskega (socialnega idr.) dela
Kratek zgodovinski pregled skupinskega (socialnega idr.) dela in vplivnih teorij
Skupinska dinamika (definicija, 4 razsežnosti, razvojne faze)
Vodenje (tradicionalne in kontingenčne oz. situacijske ter transformativne teorije) in sovodenje
Raba izrazno ustvarjalnih sredstev v kontekstu psihosocialne podpore in pomoči (definicije, zgodovine razvoja, raziskav, kompetenc izvajalca)

Pristopi, modeli, metode, spretnosti uporabe izrazno ustvarjalnih sredstev (gib-ples, zvok-glasba, drama in psihodrama, igra, pripovedovanje zgodb, poezija, likovnost, fotografija, video, kreativno pisanje) pri delu s posameznikom, skupino in skupnostjo

Organizacija skupine/delavnice z izrazno ustvarjalnimi sredstvi v kontekstu psihosocialne podpore in pomoči


Temeljna literatura:

1. Crisp, R. J., Turner, R. N. (2010). Essential Social Psychology. Los Angeles, London: Sage Publications Ltd. 126-136, 212-215.

2. Kustec, K. (2007). Kako plesati življenje in kako živeti ples življenja? Umetnostna izrazna sredstva v socialnem delu. Magistrsko delo. Ljubljana: FDV (pdf).

 

3. Malchiodi, C. A. (ed.) (2005). Expressive Therapies. New York, London: The Guilford Press (pdf). 1-15, 183-209 (ostala poglavja po izbiri študentke glede na fokus izpitne delavnice in naloge).

4. Šugman Bohinc, L. (1994). Socialno kulturno delo. Socialno delo 33, 1994, 4: 317-324.

5. - (2003) Pripovedovanje zgodb v socialnem svetovanju in psihoterapiji. Socialno delo 42, 6: 377-383.

6. - (2004). Kibernetika psihoterapevtske pomoči z umetnostjo. Kompetentni psihoterapevt. Zbornik prispevkov na Tretjih študijskih dnevih SKZP, Rogla 2003. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo. 169-173.

7. Toseland, R. W., Rivas, R. F. (eds.) (2009, 2011, 2012, 2014). An Introduction to Group Work Practice. Boston, New York: Pearson Education, Inc., 1-63, 64-148, 151-215, 251-312, 427-451, 456-457, 458-470.

8a. Yalom, I. D. (ed. Yalom, B) (1998). The Yalom Reader: Selections from the Work of a Master Therapist and Storyteller. New York: The Basic Books, Inc. Publishers. 5-41.

ali

8b. Yalom, I. D. (1970, 2000, 2005), The Theory and Practice of Group Psychotherapy. New York, London: Basic Books, Inc, Publishers, 3-59.

Dodatna literatura za namene izpitne delavnice in naloge po izbiri študentke.


Pogoji za vključitev v delo:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v tekoči letnik študija.


Metode ocenjevanja:

pisni izpit 30%, skupinska projektna naloga 50%, pisne refleksije o vajah 20%


Delež v %:pisni izpit 30%, skupinska projektna naloga 50%, pisne refleksije o vajah 20%