Zaščita otrok v primerih nasilja in zlorab


Stopnja: 1
Letnik: 4
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Vesna Leskošek
Sodelavci: Anže Jurček

3003000651255


Cilji:

Sposobnost prepoznavanja znakov zanemarjanja in nasilja ter sprejemanja odločitev v korist otroka.

Obvladovanje postopkov ukrepanja v korist otroka.

Usposobljenost za organizacijo in koordinacijo. medinstitucionalnega sodelovanja.

Usposobljenost za analitično razumevanje okoliščin, vzrokov in posledic zanemarjanja in nasilja nad otroci.


Vsebina predmeta:

Nasilje in zanemarjanje otrok – definicije, pomeni, oblike

Zaščita otrok – teorije in koncepti

Ocena tveganja

Vloga države pri zaščiti otrok – poseganje v zasebnost

Ukrepi za zaščito

Odvzem otroka

Zakonski okvir javnih pooblastil

Postopki in prakse

Medinstitucionalno sodelovanje

Pomoč in podpora otroku


Temeljna literatura:

Aničić, K., Hrovat Svetličič, T., Sušnik, A. (2015). Nasilje nad otroki: Strokovne smernice za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje. Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo.

Leskošek, V., Kodele, T. in Mešl, N. (2019). Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

 


Pogoji za vključitev v delo:

Vključitev v tekoči letnik študija


Metode ocenjevanja:

Analiza primera kot pogoj k izpitu. Pisni izpit. 


Delež v %:Pisni izpit 100%