Protidiskriminacijsko pravo


Stopnja: 1
Letnik: 1
Študijski program: Socialno delo

Nosilci: Barbara Kresal
3020000751255


Cilji:

Študent spozna pravni okvir varstva pred diskriminacijo, zagotavljanja enakih možnosti in enakega obravnavanja kot temeljnih načel sodobne pravne ureditve. Razume pomen protidiskriminacijskega prava za varstvo ranljivejših posameznikov in skupin prebivalstva, s poudarkom na področju temeljnih socialnih pravic. Študent spozna pravne instrumente in pravne poti, ki jih ima žrtev diskriminacije za voljo v okviru slovenskega pravnega reda, spozna pa tudi najpomembnejše dokumente o prepovedi diskriminacije v okviru prava EU in različnih mednarodnih organizacij.

Predmetno specifične kompetence:
- Poznavanje in sposobnost uporabe prispevka za SD pomembnih drugih strok (sociologija, psihologija, pedagogika, pravo idr.)
- Razumevanje delovanja institucij in izboljševanje institucionalnih praks na konkretnem področju SD
- Sposobnost vzdrževanja in zagovarjanja strokovne avtonomije SD v dialogu z različnimi akterji, institucijami in javnostjo
- Spretnosti in znanja za omogočanje dostopa do pomembnih virov ter sredstev in uporabe omrežij na konkretnem področju SD


Vsebina predmeta:

Uvod. Razvoj. Pomen protidiskriminajskega prava za socialno delo na različnih področjih.
- Pregled najpomembnejših pravnih virov s področja prepovedi diskriminacije in načela enakega obravnavanja in enakih možnosti: notranji pravni viri (Ustava RS, zakoni), pravo EU (ustanovitvene pogodbe, direktive EU o enakem obravnavanju, zlasti direktiva 2006/54, direktiva 2000/78 in direktiva 2000/43), mednarodni pravni viri (konvencije OZN, Mednarodne organizacije dela, Sveta Evrope).
- Pravna opredelitev diskriminacije, enakega obravnavanja, enakih možnosti. Osebne okoliščine: opredelitev, značilnosti, primeri (spol, starost, narodnost, jezik, itd.). Neposredna diskriminacija, posredna diskriminacija. Spolno in drugo nadlegovanje. Navodila za diskriminiranje. Povračilni ukrepi. Diskriminacija zaradi povezave. Diskriminacija zaradi pripisanih osebnih okoliščin. Večkratna diskriminacija.
- Pozitivni ukrepi. Posebni ukrepi.
- Pravica do sodnega varstva. Obrnjeno dokazno breme. Odškodninska odgovornost.
- Pregled institucij in postopkov za uveljavljanje varstva pred diskriminacijo in pravice do enakega obravnavanja in enakih možnosti.


Temeljna literatura:

-EU Agency for Fundamental Rights (FRA) in European Court of Human Rights (ECHR) (2018): Handbook on European Non-discrimination law, 2018 Edition, Strasbourg (https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-non-discrimination-law-2018-edition ) .
- Kresal, B. (2015), Novejša sodna praksa SEU o diskriminaciji na podlagi spola. Podjetje in delo, letn. 41, št. 3/4, str. 516-538.
- Kresal, B. (2015), Diskriminacija v delovnih razmerjih. Podjetje in delo, letn. 41, 6/7, str. 1208-1222.
- Kresal, B. (2009): Prepoved diskriminacije : razkorak med pravno ureditvijo in prakso. V: Zega, P. (ur.).: Stereotipi, rasizem in diskriminacija, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana, s. 10-24
- Zore, L. (2007): Prepoved diskriminacije v slovenski ustavnosodni presoji, Delavci in delodajalci, pos.izd., Inštitut za delo pri PF UL, Ljubljana, s. 95-116
- De Schutter, O. (2005): The Prohibition of Discrimination under European Human Rights Law, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg
- pravni viri (Ustava RS, zakoni itd.)
- sodna praksa SEU (curia.eu ), ECtHR (hudoc.echr.coe.int) in slovenskih sodišč (sodnapraksa.si)
- European Court of Human Rights (2020), Gender Equality. Strasbourg (http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_Equality_ENG.pdf).

- European Court of Human Rights (2020), Gender Identity. Strasbourg (http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_ENG.pdf).

- European Court of Human Rights (2020), Roma and Travellers. Strasbourg (http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Roma_ENG.pdf) .

- European Court of Human Rights (2021), Sexual Orientation. Strasbourg (http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Sexual_orientation_ENG.pdf).

- European Court of Human Rights (2018), Religious Symbols and Clothing. Strasbourg (http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Religious_Symbols_ENG.pdf ).


Pogoji za vključitev v delo:

vpis v tekoči letnik študija


Metode ocenjevanja:

Pisni ali ustni izpit 100%


Delež v %:Pisni ali ustni izpit 100%