Metode socialnega dela (projektne skupine) I.Nosilci: Doc. dr. Mesec Bojana
Sodelavci:Pred. Mesec Marko

Cilji in vsebina
Program opredeljuje namen prakse za 1. letnik in osnovne naloge in pogoje, ki morajo biti zagotovljeni, da velja praksa za uspešno. osnovni namen prakse je omogočanje izkušenj, spoznavanja, učenja spretnosti in integracije teorije in prakse. Med praktičnim delom se študent/ka v okviru prostovoljnega dela čimbolj približa življenjskemu svetu uporabnikov, pri tem pa pridobi izkušnjo o življenjskemu in družbenemu položaju uporabnikov, izkušnjo o procesih samopomoči prostovoljnega povezovanja, spozna področja, službe in naloge strokovnega socialnega dela, spozna vrednote in etiko socialnega dela, seznani se s praktično aplikacijo pravnih okvirjev socialnega dela, spozna protislovja med pričakovanji organizacij in željami in potrebami uporabnikov, pridobi si prve izkušnje o osnovnih, deloma tudi o specifičnih spretnostih socialnega dela, poveže različne teorije z osebnimi spoznanji in izkušnjami. Praksa poteka po projektnih skupinah prostovoljnega dela, v okviru katerih študent/ka ob druženju in skupnem delu s posameznimi uporabniki ali ob vključevanju v skupinske dejavnosti doživi neposredno delo z ljudmi. kot prostovoljec/prostovoljka je študent/ka povezan/a s strokovnim delavcem/delavko, ki jih podpira pri praktičnem delu, in z mentorjem na šoli, ki jim omogoči integracijo znanja in izkušenj.

Obveznosti
- najmanj 42 ur praktičnega dela na terenu,
- obiskovanje in aktivno sodelovanje v mentorski skupini,
- dnevnik prakse,
- poročilo o praksi I. (povzetek eseja pri predmetu "Prostovoljno delo")
Gradiva:Temeljni vir
Priročnik za praktično delo Metode SD I., II. Preostali viri se določijo v konzultaciji z mentorjem prakse na fakulteti in mentorjem na učni bazi.


Gradivo navodila:
Prirocnik Metode SD I, II
Pisanje Dnevnika
Kodeksa etike - SV in SD
Splošen priročnik Metode SD

Obrazci in prijavnica:
Potrdilo o obveznostih študentov
Prijavnica MSD študenti