Uvod v socialno deloNosilci: Izr. prof. dr. Flaker Vito
Sodelavci:Doc. dr. Poštrak Milko
Sodelavci:, As. dr. Škerjanc Jelka

Cilji
Študent/ka spozna vire, nastanek in razvoj socialnega dela in njegovo povezanost z nekaterimi miselnimi in idejnimi tokovi, z nekaterimi družbenimi gibanji in primerljivimi družbenimi fenomeni. Poseben poudarek je na neposrednih virih socialnega dela. Spozna problem vpetosti socialnega dela kot strokovne dejavnosti in družbene vede v okvir vsakodnevnega zdravorazumskega življenjskega sveta. Podrobneje se seznani s procesom profesionalizacije socialnega dela in s pomembnejšimi dosedanjimi modeli. Obvlada specifičnosti stroke socialnega dela in njegove temeljne prvine – predmet dela, vrednote in načela, etiko in cilje. O temeljnih metodah socialnega dela dobi uvodne informacije. Podrobneje se seznani z razvojem socialnega dela v Sloveniji.

Vsebina
Uvod: Socialno delo kot družbeni fenomen. Opredelitev socialnega dela in drugih relevantnih pojmov. Viri socialnega dela: splošno o virih. Posredni viri: družina, običaji in morala, religija, miselni in idejni tokovi in nekatera pomembnejša družbena gibanja. Neposredni viri: solidarnost, dobrodelnost, socialnovarstvena naloga države in znanost. Proces profesionalizacije socialnega dela. Načini ocenjevanja profesionalnosti, faze procesa profesionalizacije in kriteriji ali pogoji profesionalnosti: teoretska utemeljenost, etika, družbeno priznanje, avtoriteta stroke in organiziranost profesionalcev. Temeljne prvine socialnega dela: predmet dela, vrednote in načela, etika in cilji socialnega dela. Temeljne metode socialnega dela: pojem, pomen, razvoj, metode. Socialno delo s primerom, s skupino, skupnostno socialno delo, raziskovanje v socialnem delu in supervizija v socialnem delu. Modeli socialnega dela: reformistični, tradicionalni, radikalni, sistemsko-ekološki in socialnokonstruktivistični. Področja socialnega dela, profesionalne vloge, veščine, sposobnosti. Razvoj socialnega dela v Sloveniji do 1945. Nosilci socialnih dejavnosti v času stare Jugoslavije: država, lokalna samouprava, dobrodelne organizacije, politične stranke. Socialna dejavnost med NOV: organi oblasti, OF, slovenska ljudska pomoč, socialna dejavnost Rdečega križa in drugih organizacij. Razvoj socialnega dela v Sloveniji po 1945. Splošne značilnosti in faze razvoja: nepoklicno socialno delo (1945–1957), začetki profesionalizacije in institucionalizacije (1958–1973), podružbljanje socialnih dejavnosti (1974–1987), socialno delo na poti k avtonomiji (od 1988 naprej). Aktualne značilnosti in perspektiva socialnega dela v Sloveniji in v svetu.

Temeljni viri
 • Miloševič Arnold Vida, Poštrak Milko. Uvod v socialno delo. Ljubljana: Študentska založba, 2003.

 • Flaker, V. (2006) Social work as a science of doing : in the praise of a minor profession. V: Flaker, V. (ur.), Schmid, T. (ur.). Von der Idee zur Forschungsarbeit : Forschen in Sozialarbeit un Sozialwissenschaft. Wien: Böhlau Verlag, str. 55-78.
 • Flaker (2003), Oris metod socialnega dela: Uvod v katalog nalog centrov za socialno delo. Ljubljana: FSD , Skupnost CSD Slovenije

 • Zaviršek, D. (ur.) (2006), Z diplomo mi je bilo lažje delat! (znanstveni zbornik ob 50-letnici izobraževanja za socialno delo v Sloveniji). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

 • Ali
 • Zaviršek, D., Leskošek, V. (ur.) (2006), Zgodovina socialnega dela v Sloveniji : med družbenimi gibanji in političnimi sistemi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. • Obveznosti
  Predstavitev konkretnega področja socialnega dela po obisku ustanove socialnega varstva in opravljenem
  intervjuju s socialno delavko/cem, priprava pisnega poročila o obisku (vaje). Aktivna udeležba na vajah. Izpit po dogovoru s predavateljem.
  Gradiva:definicija socialnega dela

  Diapozitivi predavanj
  kako je nastalo socialno delo
  Uvod v metode socialnega dela
  kako dela socialno delo

  Navodila in vprašanja za izpite
  Navodila za opravljanje izpita 2009 redni
  Izpitna vprašanja Uvod v socialno delo
  navodila za esej izredni
  vprašanja za kolokvij
  definicija socialnega dela
  Gradivo v elektronski obliki

  Science of doing
  Oris metod socialnega dela

  Teme za izpit izredni

  definicija socialnega dela