Delovno pravoNosilci: Izr. prof. dr. Kresal Barbara

Cilji
Študent/ka spozna pomen delovnega prava za delovne in življenjske razmere ljudi, spozna vsebino pozitivnega delovnega prava in se ga nauči uporabljati na področju socialnega dela. Nauči se informirati uporabnike o pravicah in obveznostih na področju dela in o postopkih uveljavljanja in varstva pravic, jim svetovati pri odločitvah in jih po potrebi napotiti po strokovno pravno pomoč. Zna povezati in razmejiti pravice in obveznosti s področja delovnega prava s strokovnim socialnim delom.

Vsebina
Pomen delovnega prava za socialno delo in socialno politiko. Delovno pravo in kakovost (delovnega) življenja. Povezanost z drugimi pravnimi področji. – Razvoj delovnega prava. Predmet delovnega prava. Individualno in kolektivno delovno pravo. Procesno delovno pravo. Načela delovnega prava. Človekove pravice in temeljne svoboščine na področju dela. Sistem virov delovnega prava. Mednarodni pravni viri: multilateralni (univerzalni, regionalni), bilateralni. Splošna deklaracija človekovih pravic. Mednarodni pakt o ekonomskih. socialnih in kulturnih pravicah. Konvencije MOD . Spremenjena Evropska socialna listina. Evropska konvencija o človekovih pravicah. Pravni viri EU: ustanovitvene pogodbe, uredbe, direktive. Notranji pravni viri: heteronomni, avtonomni. Ustava, zakoni in drugi predpisi. Kolektivne pogodbe, splošni akti delodajalca, sporazum med delodajalcem in svetom delavcev. Socialno partnerstvo in tripartitno dogovarjanje. Socialni sporazum. – Individualno delovno pravo. Pojem in značilnosti delovnega razmerja. Pogodba o zaposlitvi. Delavec in delodajalec. Prepoved diskriminacije. Omejitev avtonomije pogodbenih strank. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Vsebina pogodbe o zaposlitvi. Obveznosti pogodbenih strank. Vrste pogodb o zaposlitvi: »tipična« pogodba (za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, opravljanje dela neposredno za delodajalca v prostorih delodajalca). Pogodba za določen čas. Pogodba s krajšim delovnim časom. Pogodba za delo na domu. Pogodba med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku. Pogodba zaradi opravljanja javnih del. Pogodba s poslovodnimi delavci. Sprememba pogodbe o zaposlitvi. Suspenz pogodbe o zaposlitvi. Sprememba delodajalca. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Načini prenehanja. Odpoved pogodbe o zaposlitvi: redna, izredna. Utemeljeni razlogi za odpoved: poslovni, nesposobnost, krivdni. Odpoved s ponudbo nove pogodbe. Odpovedni rok. Odpravnina. Razlogi za izredno odpoved. Postopek in procesna jamstva. Posebno pravno varstvo pred odpovedjo za določene kategorije delavcev. Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja. Pripravništvo. Poskusno delo. Plačilo za delo. Delovni čas. Polni. Nadurno delo. Dodatno delo. Dopolnilno delo. Razporejanje delovnega časa. Nočno delo. Odmori in počitki. Posebnosti urejanja. Letni dopust. Druge odsotnosti z dela. Obveznost opravljanja drugega dela. Izobraževanje. Disciplinska odgovornost. Odškodninska odgovornost. Varstvo določenih kategorij delavcev: žensk, delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, mlajših delavcev, invalidov, starejših delavcev. Predstavniki delavcev. – Delo otrok. Inšpekcija dela. – Kolektivno delovno pravo: pojem. Združenja delavcev in delodajalcev. Sindikalna svoboda. Pogo ji za organiziranje sindikatov. Reprezentativnost sindikatov. Položaj sindikalnih zaupnikov. Kolektivno pogajanje. Stavka in druge sindikalne akcije. Sodelovanje delavcev pri odločanju (participacija delavcev). – Procesno delovno pravo. Individualni in kolektivni delovni spor. Interesni in pravni spor. Delovna sodišča: organizacija in delovanje. Pristojnosti. Postopek. Alternativni načini reševanja delovnih sporov.

Temeljni viri in literatura
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), Uradni list RS, 42/02 in nasl.; Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDS S-1), Uradni list RS, 2/04 in nasl.; Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), Uradni list RS, 56/99 in nasl.; Zakon o inšpekciji dela (ZID ), Uradni list RS, 38/94 in nasl.; Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin), Uradni list RS, 13/93; Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU ), Uradni list RS, 42/93 in nasl.; Zakon o stavki (ZStk), Uradni list SFRJ, 23/91; Odlok o soglasju k ZStk, Uradni list RS, 22/91-I.

 • Kresal, B. (2009), Delovno pravo, učbenik, druga izdaja. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo

 • Kresal/Kresal Šoltes/Senčur Peček (2008): Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja – najpogostejša vprašanja in odgovori. Inštitut za delo pri PF UL. Ljubljana. s. 7-105

 • večavtorjev (2008), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem. Ljubljana: Založba GV.

 • Kresal, B., Kresal Šoltes, K., Senčur Peček, D. (2002), Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem. Ljubljana: Primath.

 • ILO (2003), Fundamental Rights at Work and international Labour Standards. Geneva: ILO

 • Vaughan-Whitehead, D. (2005), Working and Employment Conditions in New EU Member States, Convergence or Diversity?. ILO , Geneva.

 • članki iz revije Delavci in delodajalci, Pravna praksa, Podjetje in delo


 • Obveznosti
  Izpit.
  Gradiva: