Socialna antropologijaNosilci: Red. prof. dr. Zaviršek Darja

Cilji
Predmet bo obdelal tri antropološke specializacije, pomembne za teorije socialnega dela: socialno antropologijo, antropologijo zdravja in simbolno antropologijo. Prek njih študent/ka pridobi vpogled v raznolikost človeškega fenomena in v antropološko heterološkost. Antropološka perspektiva v socialnem delu je pomembna za razumevanje medkulturnih razlik, za upoštevanje prepletanja kulturnega in individualnega konteksta in kulturnih značilnosti določenega okolja, ki se kažejo v naravi in v delovanju socialnih in psiholoških služb.

Vsebina
Uvod v antropologijo. Metode in tehnike antropološkega raziskovanja. Medkulturni študij oblik človeškega življenja. Antropologija v Sloveniji. Rasizem in rasna diskriminacija. Socialne konstrukcije rasnih razlik. Evropski antijudaizem in antisemitizem. Antropologija spolov in antropološke razlage neenakosti. Antropologija zdravja: temeljni koncepti. Zdravje in kultura: vplivi družbenih deprivacij na zdravje ljudi. Kulturno vezani sindromi in tradicionalno zdraviteljstvo. Izguba, žalovanje in kulturno zagovorništvo. Pomen daru in recipročnosti. Teorije polucije/simbolna kontaminacija. Obredi prehoda. Manifestacije duševnega zdravja v medkulturni perspektivi.

Temeljni viri

  • Interno učno gradivo.

  • Levi Strauss, Claude (1993): Rasa in zgodovina; Totemizem danes. Studia Humanitatis, Ljubljana.

  • Mauss, Marcel (1996): Esej o daru in drugi spisi. Studia Humanitatis, Ljubljana.


  • Obveznosti
    Kolokvij, seminar, pisni izpit.