Teorije duševnega zdravja v skupnostiNosilci: Izr. prof. dr. Flaker Vito, Izr. prof. dr. Urek Mojca

Cilji
Študent/ka se seznani z definicijami duševnega zdravja v skupnosti in s temelji znanja in ravnanja v psihosocialnih službah. Spozna osnovne pojme in procese, ki so značilni za duševno zdravje v skupnosti, in pridobi konceptualno orodje za delo na področju.

Vsebina
Temeljna načela duševnega zdravja v skupnosti. Zgodovina obravnavanja duševnih stisk. Kulturne razsežnosti duševnih stisk. Procesi deinstitucionalizacije. Modeli za obravnavo duševnih stisk. Duševne krize. Stres, življenjski dogodki in krize. Značilnosti psihotične krize in njen potek. Zgodnji znaki in preprečevanje kriz. Krizni tim kot pomoč v akutni krizi. Nujne sestavine medosebnega odnosa pri delu z osebo krizi. Metode za psihosocialno obravnavo specifičnih rezidualnih motenj. Proces rehabilitacije in vključevanja v družbo. Spleti okoliščin, ki privedejo do hospitalizacije. Posledice hospitalizacije. Kako družina doživlja življenje s stigmatizirano osebo. Vloga družine pri preučevanju novih kriz in pri razvijanju samostojnosti. Načela sodelovanja med strokovnjaki in družino.

Temeljni viri
 • Duševno zdravje v skupnosti. Socialno delo, 32 (1993), 1–2 (tematska številka).

 • Flaker, V. (1998), Odpiranje norosti – vzpon in padec totalnih ustanov. Ljubljana: *cf.

 • Flaker, V. (2002), Živeti s heroinom (I in II). Ljubljana: cf*.

 • Lamovec, T. (1995), Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup. Ljubljana: Lumi.

 • Lamovec, T. (1997), Kako ravnamo z osebo v psihotični krizi. Ljubljana: Altra.

 • Lamovec, T. (1998), Psihosocialna pomoč v duševni stiski. Ljubljana: VŠSD .

 • Podvoll, E. M. (1990), Seduction of Madness. Harper Collins.

 • Urek, M. in Flaker, V. (ur.) (1989), Hrastovški anali za leto 1987. Ljubljana: RK ZSMS.

 • Urek, M., Zaviršek, D. (ur.) (1991), Sub-psihiatrične študije (Hrastovški anali za leto 1989) Časopis za kritiko znanosti 138–139, 1991, letnik XIX.
  Zaviršek, D. (2002), Hendikep kot kulturna travma: historizacija podob, teles in vsakdanjih praks prizadetih ljudi. Ljubljana: *cf.

 • Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., Urek, M. (2008), Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.


 • Obveznosti
  Seminarska naloga.
  Gradiva:Gradiva za predmet

  Kviz o zgodovini norosti in psihiatrije
  Kaj je duševno zdravje v skupnosti
  Intervju kot umetnost spoznavanja
  Duševno zdravje v skupnosti

  Predavanja (ppt):

  Delo in denar
  Gotovost
  Kako sestaviti stroj dezinstitucionalizacije

  Gradiva samo za delavnico Pripovedovanje zgodb in izdelava spoznavnega intervjuja/biografije.


  Predavanja (ppt):
  Uvod v pripovedovanje zgodb
  Uporaba pripovedi v psihosocialnem delu
  Dobra praksa zapisovanja
  Navodila za spoznavni intervju

  Članki
  1.AVTO/BIOGRAFIJE SKOZI PRIZMO PSIHIATRIČNEGA AZILA
  2.AVTO/BIOGRAFIJE MED PRIČEVANJEM, OKREVANJEM IN UPOROM

  Knjige, članki:
  1. Urek, Mojca (2005), Zgodbe na delu : pripovedovanje, zapisovanje in poročanje v socialnem delu. Ljubljana : Založba /*cf., 2005, 319 str. + razglednica. (Oranžna zbirka).
  2. Poštrak, Urek (ur.) (2008), Zapisovati socialno delo. Ljubljana: FSD.
  3. Flaker, Vito: Intervju kot umetnost spoznavanja: etnometodološke beležke o tem, kako strokovnjaki spoznavajo uporabnike, Socialno delo, 40/2001, št. 2–4, 77–103.

  Literarna in esejistična dela:
  1.Kaysen, Susanna: Girl, Interrupted. London: Virago Press, 1993 (slovenski prevod: Prekinjeno deklištvo. Ljubljana: CZ, 2002).
  2.Lamovec, Tanja: Zgodbe z roba norosti. Ljubljana: Altra - Odbor za novosti v duševnem zdravju, 1994.
  3.Lamovec, Tanja: Kako misliti drugačnost. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1999.
  4.Pečiulis, Saulius: Ten secrets to a successful life for people with mental health problems. Vilnius: UAB »Leidybos centras«, 2002.