Kakovost delovnega življenjaNosilci: Izr. prof. dr. Kresal Barbara

Cilji
Študent/ka se seznani s pomenom kakovosti delovnega življenja za uspešnost podjetja in za kakovost življenja zaposlenih ter spozna specifično področje socialnega dela, ki obravnava probleme človeka pri delu. Spozna spreminjajoči se svet dela in razvije sposobnost za povezovanje organizacijskih in osebnih dejavnikov v delovnem okolju. Nauči se prispevati k ugodnejšim delovnim razmeram za vse zaposlene. Pomaga zaposlenim pri reševanju težav na področju dela in v povezavi z njihovim osebnim in družinskim življenjem. Spodbuja posameznikove sposobnosti ter svetuje delodajalcu pri urejanju delovnih razmer in pri upravljanju
človeškega dejavnika.

Vsebina
Človek, delo, organizacija: pomen dela s perspektive socialnega dela, pogledi na delo v industrijski in postindustrijski družbi. – Razvoj in opredelitev socialnega dela v delovnem okolju: zgodovinska perspektiva, današnje stanje in možni scenariji bodočega razvoja v svetu (Evropa, ZDA ) in v Sloveniji. – Organiziranost, modeli, programi in metode socialnega dela v delovnem okolju. – Družbeni, organizacijski in konceptualni okviri socialnega dela v delovnem okolju. Pomen človeškega dejavnika, razmerje med ekonomskimi in socialnimi cilji. Razvoj in vloga kadrovskega menedžmenta in menedžmenta človeških virov v odnosu do socialnega dela v tem okolju. – Opredelitev pojmov kakovost delovnega življenja, humanizacija dela, delovne razmere. Pomen kakovosti delovnega življenja za uspešnost organizacije. – Delo in zaposlitev. Varstvo zaposlitve. Vseživljenjsko izobraževanje. Poklicna pot. Brezposelnost kot del delovnega življenja. – Vpliv trajanja in razporeditve delovnega časa na delovno storilnost. Delovne in življenjske razmere delavcev in ekonomsko uspešnost organizacije. – Plačilo za delo. Socialni, ekonomski in motivacijski vidik. Vrednotenje dela. Načelo enakega plačila za delo enake vrednosti in prepoved diskriminacije pri plačilu. Minimalna plača. Nadomestila plače. Varstvo plače. – Varnost in zdravje pri delu. Pravni, socialni in ekonomski vidik varnosti pri delu. – Vpliv delavcev na odločanje. Avtonomija pri delu. Delovanje sindikatov. Sodelovanje delavcev pri odločanju v podjetjih. Stili vodenja in vpliv na odločanje. – Pošteno obravnavanje delavcev. Pošteno ravnanje s skupinami: prepoved diskriminacije, izenačevanje možnosti. Pošteno ravnanje s posamezniki: prepoved spolnega nadlegovanja in zastraševanja. Delo otrok. – Pravica delavcev do zasebnosti. Varstvo osebnih podatkov na področju dela in informacijska tehnologija. Spoštovanje zasebnosti ob izbiri kandidatov za zaposlitev. Opazovanje in nadzorovanje delavcev. Internet, elektronska pošta in varovanje delavčeve zasebnosti. – Usklajevanje delovnega, osebnega in družinskega življenja. Spremembe tradicionalnega življenjskega ciklusa. Družini prijazna podjetja. Priprava na upokojitev. – Kakovost delovnega življenja v organizacijah na socialnem področju.

Temeljni viri
 • Blanpain, R. (2005), Confronting Globalization: The Quest for a social Agenda. Haag: Kluwer Law International.

 • Blanpain, R. (2002), On-line Rights for Employees in the Information Society. Haag: Kluwer Law International.

 • ILO (2003), Time for Equality at Work. Geneva: ILO .

 • Kavar Vidmar, A. (1993), Brezposelnost. Socialno delo, 32, 5–6: 99–111
 • Kavar Vidmar, A. (1998), Kakovost delovnega življenja. Socialno delo, 37, 2: 81–119

 • Klajnšček, C. (1989), Od iskanja opore v sistemu k opiranju na lastne moči. Socialno delo, 28, 3: 245–252.

 • Kresal, B. (2001), Pravna ureditev plače. Ljubljana: Bonex. (70–84, 111–115, 237–249, 266–283)

 • Kresal, B. (1994), Sodelovanje delavcev pri odločanju. V: Kresal Šoltes/Kresal (1994), Predpisi o delovnih razmerjih s komentarjem. Ljubljana: Slovenska založba (246–272).

 • Rapoša Tajnšek, P. (1997), Socialno delo v delovnih organizacijah. Ljubljana: VŠSD .

 • Rapoša Tajnšek, P. (1991), Perspektive socialnega dela v podjetjih. Socialno delo, 30, 1–2: 12–19.

 • Standing, G. (2003), Minimum Income Schemes in Europe. Geneva: ILO . • Obveznosti
  Seminarska naloga, ki se upošteva kot del izpita. Izpit.