Teorije skupnostne skrbiNosilci: Red. prof. dr. Zaviršek Darja

Cilji
Skupnostna skrb je študijsko področje, ki temelji na kritičnem pristopu v socialnem delu. Uporabniki in uporabnice socialnovarstvenih storitev so (bili) pogosto nezadovoljni z obstoječim sistemom pomoči. Skupnostna skrb razvija področja študij hendikepa, upošteva perspektivo spolov in etnične razlike med ljudmi. Ukvarja se zlasti z podporo ljudem, ki so gibalno, senzorno in intelektualno ovirani, so pribežniki in pripadniki etničnih manjšin. Predmet poudari zgodovinsko razumevanje koncepta hendikepa, razvoja izključevanja in institucionalizacije in novejše procese deinstitucionalizacije ali vključevanja v skupnost. Ključno vprašanje je, kako lahko socialno pripomore k spreminjanju odnosa do hendikepiranosti in kako krepi vključevanje.

Vsebina

Medicinski in socialni model hendikepa. Zgodovinski pregled odnosa do hendikepiranih. Družbeno ustvarjanje prizadetosti. Proces institucionalizacije ljudi s prizadetostmi in poskusi deinstitucionalizacije. Socialno izključevanje, somoizključevanje, težave pri povezovanju. Od segregacije k vključevanju. Socialne konstrukcije telesa in razlike med spoloma. Valorizacija socialnih vlog in načela vsakdanjega življenja. Skupnostna skrb, socialna država in človekove pravice. Zagovorništvo in samozagovorništvo. Uporabniška gibanja in identitetna politika

Temeljni viri
 • Brandon, David (1993): Veselje in žalost pri normalizaciji, Socialno delo, 32, 1–2: 19–25.

 • Foucault, Michel (1998): Zgodovina norosti v času klasicizma, Založba /cf*, Ljubljana

 • Lamovec, Tanja (1995): Ko rešitev postane problem in zdravilo postane strup, Lumi, Ljubljana. Izbrani poglavji: 4. del: Alterantivna gibanja in skupnostne službe, str. 161–294 in 5. del: Pomoč v psihozi, str. 295–349

 • Lamovec, Tanja (1998): Psihosocialna pomoč v duševni stiski, Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.

 • Poglavje: II . Duševne krize in psihosocialna pomoč, str.: 197–436.

 • Napret, Boža (1995): Neodvisno življenje, Socialno delo, 34, 3: 235–245.
  Pajnik, Mojca, Petra Lesjak – Tušek, Marta Gregorčič (2001): Prebežniki, kdo ste? Mirovni inštitut, Ljubljana.

 • Sinason, Valerie (1996): Razkrivanje spolnega izrabljanja v psihoterapevtskem okolju in odzivanje nanj, v:

 • Darja Zaviršek (ur.), Spolno nasilje: Feministične raziskave za socialno delo, Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.

 • Zaviršek, Darja (1995): Ljudje, ki potrebujejo pomoč za samostojno življenje, Socialno delo, 34, 5: 281–287.

 • Zaviršek, Darja (2000): Hendikep kot kulturna travma: historizacija podob, teles in vsakdanjih praks prizadetih ljudi, Založba /*cf., Ljubljana. Poglavja: Uvod, str. 7–20, II . Palimpsestni spomin in pretrgana kontinuiteta, str. 115 in VII . Reprezentacije prizadetosti, str. 280–306.

 • Zaviršek, Darja, Jelka Škerjanc (2000): Analiza položaja izključenih družbenih skupin v Sloveniji in predlogi za zmanjšanje njihove izključenosti v sistemu socialnega varstva: Poročilo o raziskavi, Socialno delo, 39, 6.


 • Obveznosti
  Kolokvij, izdelava teoretske naloge/seminar.