Metode dela z mladimiNosilci: Red. prof. dr. Leskošek Vesna

Cilji
Študent/ka poveže težave, ki se pojavljajo v odraščanju mladih, z načini usmerjenih in vodenih intervencij za njihovo reševanje. Vključi sodobne doktrine socialnega dela v načine dela z mladimi.

Vsebina
Uvod v metode. Ulično delo. Socialne akcije. Javno zagovorništvo. Treningi veščin. Samopomočne skupine. Trening asertivnosti. Projektno delo. Svetovanje. Zagovorništvo. Krepitev moči.

Temeljni viri
  • Miheljak V. (ur.) (2002), Mladina 2000. Slovenska mladina na prehodu v tretje tisočletje. Ljubljana: Urad RS za mladino, str. 9–49.

  • Mrgole A. (2003), Kam za mularijo? Načela kakovosti neformalnega dela z mladimi. Maribor: Aristej.

  • Tivadar B., Polona M. (2002), Flying over or falling through the cracks? Young People in the risk society. Ljubljana: Office RS for youth. Str. 95–105; 106–112; 184–195; 196–202; 225–229; 230–233; 247–252; 253–257; 273–281;

  • Ule M. (2000), Socialna ranljivost mladih. Ljubljana: Urad RS za mladino.

  • Zaviršek D., Zorn J., Videmšek P. (2002) Inovativne metode v socialnem delu. Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za socialno delo. Ljubljana: Študentska založba.


  • Obveznosti
    Skupinska raziskovalna naloga, izpitna pisna naloga.
    Gradiva:Metode dela z mladimi - program in zahteve za izpit