Neprofitne organizacijeNosilci: Doc. dr. Mesec Bojana

Cilji
Cilji predmeta so študentke in študente seznaniti z kompleksnostjo neprofitnega sektorja in njegovimi pojavnimi oblikami. Predmet opredeljuje specifiko javnih in nevladnih organizacij ter jih umešča v širše družbeno okolje. To zajema značilnosti teh organizacij, njihovih udeležencev, politike, potrebe po strateškem načrtovanju in načine financiranja. Pridobljeno znanje o družbenem kontekstu neprofitnih organizacij je pomembno predvsem za razumevanje vpliva vladnega aparata in civilne družbe na celoten sistem in delovanje socialnega varstva in je osnova, ki jo morajo študentke in študentje osvojiti, da lahko povezujejo svoje teoretično znanje socialnega dela v praksi, ki jo opravljajo skozi celoten dodiplomski študij.

Vsebina

Opredelitev neprofitnega sektorja. Družbeni okvir. Značilnosti neprofitnih organizacij. Udeleženci v neprofitnih organizacijah. Organizacijske vrednote in filozofija organizacije. Poslanstvo in vizija organizacije. Okolje v katero so vpete neprofitne organizacije. Cilji in strategije. Financiranje v neprofitnem sektorju. Donatorstvo in sponzorstvo. Značilnosti fundacij. Prostovoljno delo v nevladnih organizacijah. Odnosi z javnostmi in lobiranje.Zakonodaja, ki opredeljuje neprofitni sektor.

Temeljni viri

 • Mesec, Bo. (2007): Življenski ciklus neprofitne organizacije, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana

 • Širca T. N., Tavčar M. I. (1998): Management nepridobitnih organizacij, Visoka šola za management, Koper
 • Lešnik K. M. (2003): Od poslanstva do vizije zavoda in neprofitne organizacije, Inštitut za psihologijo osebnosti, Ljubljana

 • Marega M., Šepec M. (ur.) (1998): Vloga in financiranje NVO, Zbornik strokovnih prispevkov, Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Ljubljana

 • Pučko D. (ur.) (2005): Planiranje v neprofitnem javnem sektorju, Ljubljana

 • Jelovec D. (ur) (2001): Jadranje po nemirnih vodah managementa nevladnih organizacij, Zavod Radio Študent, Ljubljana


 • Obveznosti
  Seminar (strateški načrt – terensko delo) in izpit.
  Gradiva:Javni razpis za predizbor aktivnosti v evropskem letu enakih možnosti 2007
  jr_elem07_proracun
  Neprofitne organizacije
  NPO predavanja - power point
  Sodobno delovno okolje 26.1.08
  Strateško planiranje
  Trikotnik blagajne
  Uporabne spletne strani: razpisi SD menedžment