Skupnostno socialno deloNosilci: Doc. dr. Dragoš Srečo

Cilji
Študent/ka pridobi teoretsko in praktično znanje, potrebno za razumevanje in organiziranje kolektivnih akcij in za podporo in razvijanje mrež medsebojne pomoči in storitev v skupnosti. Teoretsko znanje dopolnjuje s pridobivanjem osnovnih spretnosti pri vajah in s praktičnim delom v skupnostnih projektih, kar mu/ji omogoči lastno izkušnjo pri spoznavanju skupnostnih problemov in pri uporabi intervencijskih strategij in tehnik.

Vsebina
Opredelitev predmeta in njegovih konceptualnih izhodišč: teoretske in vrednostne osnove in perspektive, pregled temeljnih ciljev, strategij, modelov in spretnosti skupnostnega socialnega dela. Opredelitev skupnosti: pojem skupnosti, konstitutivni elementi skupnosti, lokalna in funkcionalna skupnost, pregled značilnih teorij oz. konceptov o skupnosti. Proces skupnostnega socialnega dela: odkrivanje in raziskovanje potreb v skupnosti, načrtovanje, izvedba in evalvacija skupnostnih akcij (projektov). Pridobivanje sodelavcev, potrebnih sredstev in podpore. Spretnosti komuniciranja in informiranja, spretnost pogajanj med skupinami in organizacijami. Mreže pomoči in zagotavljanja storitev v skupnosti: neformalne in polformalne oblike pomoči in samopomoči, formalna in institucionalna mreža. Pluralizacija oblik in načinov zagotavljanja storitev, razvoj civilne družbe in tretjega sektorja. Koncept socialnega kapitala. Problemi in metode skupnostnega dela pri kreiranju politike, načrtovanju in koordiniranju mreže storitev v lokalni skupnosti. Skupnostno delo pri nastajanju, razvijanju in delovanju skupin za samopomoč in akcijskih skupin, procesi skupinske dinamike. Ulično in terensko delo, oblike in pomen teritorialne preventive. Procesi individuacije in globalizacije v sodobnem svetu, lokalno-globalno prežemanje, iskanje skupnosti in podpora kolektivnim akcijam v mestu, socialno delo v ruralnem okolju.

Temeljni viri
 • Bahovec, Igor (2005), Skupnost: teorije, oblike, pomeni. Ljubljana: Sophia

 • Bajzek, Jože (1998), Teritorialna preventiva. V: Mladi, ulica, prihodnost: zbornik predavanj. Ljubljana, Salve, 1998

 • Dragoš, Srečo, Žnidarec Demšar, Simona (2005), Akcijski projekt v skupnosti: Priročnik za izvedbo projekta in izdelavo projektne naloge. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo

 • Dragoš, Srečo (2002), Socialni kapital: dragocena, nejasna in nevidna dobrina. Socialno delo, 41, 2002, št. 2:71-91

 • Jeriček, Helena (2004), Skupnost, izziv osamljenosti: (ne)trivialni socialni sistemi, raziskovanje in delovanje v skupnosti. Ljubljana, Založništvo Jutro
  “Kako začeti:. Priročnik z nasveti za uporabnike služb duševnega zdravja pri ustanavljanju in vključevanju v skupine samopomoči”. London: The Hamlet Trust 1995 in Ozara, Maribor 1996

 • Kavčič, Bogdan (1996), Kako se uspešno pogajati. Ljubljana, Kranj: Moderna organizacija Southgate, John, Randall, Rosemary (1988), Skupinska dinamika v skupnosti. Ljubljana, ZKOS in VŠSD

 • Žnidarec Demšar, Simona, (2005), Uvod v razumevanje skupnostnega socialnega dela. Študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo


 • Obveznosti
  Sodelovanje na predavanjih in vajah; načrtovanje, izvedba in evalvacija akcijskega projekta (v skupini ali individualno) ter končna predstavitev oz. zagovor projekta. Kolokvij in izpit.
  Gradiva:Akcijski projekt v skupnosti
  Dopolnitve k navodilom za načrtovanje in izdelavo projektne naloge
  Komuniciranje