Socialno delo s starimiNosilci: Izr. prof. dr. Mali Jana
Sodelavci:Doc. dr. Šabić Amra

Cilji
Študent/ka se seznani s problemi staranja in starosti z biološkega, psihološkega, sociološkega in socialnega vidika, s staranjem kot posledico demografskih dejavnikov in posledico trajanja življenja posameznika (individualno staranje), s pomenom obstoja neformalnih podpornih mrež in obstoječo mrežo institucionalnih in neinstitucionalnih oblik pomoči starim ljudem, s specifičnostmi socialnega dela s starimi ljudmi. Usposobi se za prepoznavanje pojavov, povezanih s starostjo, staranjem in njegovimi socialnimi posledicami za posameznika in družbo.

Vsebina

Uvod: socialno delo s starimi ljudmi kot specializacija stroke. Značilnosti socialnega dela s starimi ljudmi. Fenomen staranja. Demografski trendi v sodobnem svetu in posebej v Sloveniji. Družbene spremembe in položaj starih ljudi. Teorije staranja: biološke, psihološke in socialne. Življenjski stili in staranje, vzroki in preprečevanje prezgodnjega staranja. Starostnik in družina. Pomen socialnih mrež v starosti. Nekatere aktualne teme: smrt, demenca, zloraba starih ljudi. Priprava na starost in staranje. Socialna varnost starih ljudi. Neinstitucionalni programi za stare ljudi: skupine za samopomoč, sosedska pomoč, družabništvo, servisi in druge oblike pomoči na domu. Prepletanje formalnih in neformalnih mrež na tem področju. Institucionalne oblike varstva starih ljudi v Sloveniji. Mreža domov za stare ljudi in domov za odrasle s posebnimi potrebami, problemi in njihova perspektiva.

Temeljni viri
 • Čačinovič Vogrinčič, Gabi (2000). Družina in star človek. Socialno delo, 39, 4–5: 287–292.

 • Dragoš, Srečo (2000), Socialne mreže in starost. Socialno delo, 39, 4–5: 293–314.

 • Hojnik Zupanc, Ida (1999), Samostojnost starega človeka v družbeno-prostorskem kontekstu. Ljubljana: Znanstvena knjižnica FDV.

 • Marshall, Mary, Dixon, Mary (1996), Social Work with Older People. London: Macmillan Press.

 • Mesec, Blaž (2003), Gerontoboetika. Študijsko gradivo. Ljubljana: VŠSD .
  Miloševič Arnold, Vida (2004), Socialno delo s starimi ljudmi. Študijsko gradivo. FSD : Ljubljana.

 • Pečjak, Vid (1998), Psihologija tretjega življenjskega obdobja. Ljubljana: Znanstveni institut Filozofske fakultete.

 • Ramovš, Jože (2004), Kakovostna starost. Ljubljana: Institut dr. Antona Trstenjaka in SA ZU.


 • Obveznosti
  Študent/ka opravi bodisi osebni pogovor (intervju) s starim človekom ali pa v manjši skupini obišče dom za stare ljudi in se spozna s tamkajšnjim življenjem stanovalcev in delom socialne delavke. Kot izpitno nalogo izdela esej na temo po lastni izbiri, v katerem opiše svojo izkušnjo s starim človekom, povzame ustrezne teoretske koncepte o tem in evalvira možnosti uporabe teh spoznanj na osebni in strokovni ravni.
  Gradiva:REDNI ŠTUDIJ
  Raziskovanje ne področju socialnega dela s starimi ljudmi
  Socialno delo z osebami z demenco
  Socialno delo v domovih za stare
  Socialna služba v DSO Preddvor
  Koncepti socialnega dela s starimi ljudmi
  Dolgotrajna oskrba

  IZREDNI ŠTUDIJ
  Prvo predavanje
  Izzivi na področju socialnega dela s starimi ljudmi

  Strategija_starejsi_2010
  Green Paper


  Izpit:
  Navodila za izpitno nalogo
  Seznam priporočene literature