Zasvojenosti II s seminarjem (metodika)Nosilci: Izr. prof. dr. Flaker Vito
Sodelavci:Doc. dr. Grebenc Vera
Sodelavci:, As. dr. Kastelic Andrej
Sodelavci:, As. dr. Šabić Amra

Cilji
Na podlagi osvojenega znanja fenomenologije socialne adiktologije študent/ka spozna socialne imunske in energetske potenciale za delo na področju zasvojenosti in omam in pet metodičnih področij programskega sklopa sociale na tem področju: prvo socialno pomoč s svetovalnimi pogovori, preventivo, socialno urejanje, socialno oskrbo in strokovni razvoj.

Vsebina
Socialni imunski sistem samopomoči in solidarnosti – energetska osnova za socialno delo na področju zasvojenosti in omam. Stvarne in osebnostne motivacijske osnove programskega sklopa sociale na področju zasvojenosti. Načini socialnega delovanja na področju zasvojenosti: strokovno in laično, poklicno in prostovoljsko socialno delo. Organizacijske oblike v socialni mreži na področju zasvojenosti: organizirana samopomoč in humanitarnost, državna sociala in podjetništvo. Temeljne metode socialnega dela na področju zasvojenosti: delo s posameznikom, s skupino, s skupnostjo. Vloge pri spoprijemu z zasvojenostjo. Prva socialna pomoč pri zasvojenosti. Socialnodelovni informativni in svetovalni pogovor na področju problematike zasvojenosti. Socialno urejanje zasvojenih in njihovega mikro okolja: bistvo in cilji socialnega urejanja, motivacija za urejanje, abstinenca, treznjenje, uvid, recidiva, programi v Sloveniji za socialno urejanje alkoholikov, njihovih svojcev in zasvojencev z ilegalnimi drogami, doživljajsko urejanje zasvojencev in njihovih svojcev. Socialna oskrba pri nerešljivi problematiki zasvojenosti. Socialna preventiva zasvojenosti in omam: primarna in sekundarna. Razvijanje socialne stroke in socialnovarstvenega sistema na področju zasvojenosti: izobraževanje, raziskovanje, publiciranje, menedžment, povezovanje strokovnjakov in samoorganiziranost (zlasti intervizijska). Zaščita pred poklicno patologijo (poklicna higiena) pri socialnem delu na področju zasvojenosti. Zgodovina protialkoholnega in ostalega dela na področju problematike zasvojenosti in omam. Socialnodelovno izrazje na področju zasvojenosti.

Temeljni viri
 • Barber, J. G. (1997), Socialno delo na področju zasvojenosti. Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Flaker, V. (2002), Živeti s heroinom II: K zmanjševanju škode. Ljubljana: Založba /*Cf.

 • Kvaternik, I., Grebenc, V., Rihter, L. (2008,) Droge med politiko in vsakdanjim življenjem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

 • Grebenc, V., Šabić, A., Kvaternik, I. (2008). Varna vožnja : obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.


 • Metodika alkohološkega dela iz enega od celovitih alkohološko-adiktoloških priročnikov:
 • Hudolin Vladimir (1991). Alkohološki priručnik. Zagreb: Medicinska naklada.

 • Ramovš Jože (1983). Boj za življenje družine: Alkoholno omamljen II. Celje: Mohorjeva družba.

 • Rugelj Janez (in več soavtorjev) (1983). Uspešna pot. Ljubljana: Rdeči križ.


 • Literarni viri


 • Burroughs, W. (1992), Džanki. Ljubljana: Aristej.
  Nadrag, K. (2010). Utopljene sanje. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga
  Steinbeck J. (2005), Polentarska polica. Ljubljana: Cankarjeva založba.
  Steinbeck, J. (1965), Ulica ribjih konzerv. Ljubljana: Mladinska knjiga.
  Watson, K. (2003), Zadeta od življenja. (Ljubljana: Založba ŠKUC
  Welsh, I., (1996), Trainspotting, London: Random House. Prevod: (1997), Ljubljana: DZS.


 • Obveznosti
  Kabinetno in terensko seminarsko delo. Projektne skupine s pisnimi nalogami po navodilih. Izpit.
  Gradiva:TERENSKO DELO: vprašalnik otroci ,vprašalnik starši
  razpored predstavitev
  Navodila za pisanje eseja pri predmetu Zasvojenosti II (2)