Ženske in moški v socialnem deluNosilci: Izr. prof. dr. Urek Mojca
Sodelavci:Doc. dr. Videmšek Petra

Cilji
Znanje o spolnih neenakosti, konstrukciji spola, spolnih identitetah, posameznih vrstah nasilja in njegovih učinkih. Razumevanje mehanizmov reproduciranja neenakosti med spoloma, posledic neenakosti v vsakdanjem življenju moških in žensk, konstrukcije socialnih problemov, ki se nanašajo na spol.

Vsebina
Spolne neenakosti in socialno delo. Spol med biologijo in družbeno konstrukcijo. Moškost, ženskost. Spolne identitete. Neenakost med spoloma v Sloveniji. Družine, razveze, enostarševske družine. Socialna konstrukcija spolnosti. Istospolne družine. Ženske in duševno zdravje. Prostitucija, trgovanje z ženskami. Nasilje. Spolno nadlegovanje, posilstva. Spolne zlorabe otrok. Motnje hranjenja.

Temeljni viri
 

  • Bass E., Davis L. (1999), Pogum za okrevanje. Ljubljana: VŠSD , Liberalna akademija.


 

  • Haralambos M., Holborn M. (1995), Sociologija. Teme in pogledi. Ljubljana DZS


 

  • Leskošek V. (2003), Zavrnjena tradicija. Ljubljana: Založba *cf.


 

  • Zaviršek D. (1996), Ženske in duševno zdravje. Ljubljana: VŠSD


 

  • Zaviršek D. (ur.) (1996), Spolno nasilje. Feministične raziskave za socialno delo. Ljubljana: VŠSD


 

  • Interno učno gradivoObveznosti
Izpit in načrt varnosti


Gradiva:

Obvezna literatura predmeta je skripta: Ženske in moški v socialnem delu I. in II.del (oba dela sta zvezana v eno skripto). Dobite jo lahko v fotokopirnici ali v knjižnici.

Dodatni teksti, ki pridejo vpoštev za izpit in niso v skriptah: [ATTACH id="2011092315151762"]LESKOŠEK, Vesna, UREK, Mojca, ZAVIRŠEK, Darja. Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih: končno poročilo raziskovalnega projekta. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2010. (glavne ugotovitve)
- Vesna Karlin (2011). Obžalovanje: resnična zgodba o nasilju v družini. Rakek: T&D (vključno s spremno besedo).
Powerpointove predstavitve:
Uvodno predavanje
Raziskava o nasilju nad ženskami v zasebni sferi
Načrtovanje varnosti

Družine in družinsko življenje

Poleg tega izberete še dodatno literaturo - 1 knjigo ali 6 člankov - iz spodnjega seznama literature, za esejsko vprašanje, ki bo predstavljalo eno od šestih vprašanj pri izpitu. Esejsko vprašanje je obvezno za pozitivno oceno, nanašalo se bo na povzetek in refleksijo prebranega dela (del). Več točk bo imelo, če boste smiselno povezali in reflektirali več del.

SEZNAM DODATNE LITERATURE ZA PREDMET»ŽENSKE IN MOŠKI V SOCIALNEM DELU« (2011-2012) (ZA ESEJSKO VPRAŠANJE)

Nasilje:
Brownmiller, Susan (1988), Proti naši volji. Krt, Ljubljana.
Carew –Jones, Melanie, Watson, Hester (1985), Making the Break. Penguin Books.
Davis, Jill (1998), Safety Planning With Battered Women. London: Sage
Doane, Sharon (1996), New Beginings: A Creative Writing guide for Women Who Have Left Abusive Partners. Washington: Seal Press.
Kozmik V., Dobnikar, M. (ur.) (1999), Dosje: Nasilje nad ženskami. Ljubljana: Urad vlade R Slovenije za žensko politiko.
Kralj, Julijana (2004), Pomanjkanje enakih možnosti in podpornih mrež pomoči za ženske z gibalno oviro. Socialno delo, let. 43, št.5 (65-71)
Munc, Matic (2010) Nemoč nasilja.
Priročnik SOS telefona za ženske in otroke žrtve nasilja. SOS: Ljubljana (v knjižnici)
Satler, J. A. (1997) (ur.), Namesto koga roža cveti. Kako prepoznavati in preprečevati fizično in duševno trpinčenje otrok. Ljubljana: Meridiana (str. 131-178).
Videmšek, Petra (1999), Opolnomočenje prizadetih ljudi na področju
spolnosti in preprečevanju spolnih zlorab : magistrsko delo (Ljubljana: ISH)
Zbornik Spolno nasilje (1996): Feministične študije za socialno delo. Ured.: Darja Zaviršek, Mojca Urek. VŠSD, Ljubljana.
Zaviršek, Darja (2000): Kompliment kot hate speech – nekatere dileme ob vprašanju spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. V: Zbornik Spolno nadlegovanje. PIC, Ljubljana.

Družine/socialno straševstvo:
RENER, Tanja, SEDMAK, Mateja, ŠVAB, Alenka, UREK, Mojca. Družine in družinsko življenje v Sloveniji, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. 259 str.,
Zaviršek, Darja (ured.) (2009): Socialno starševstvo - Tematska številka revije Socialno delo. 48, 1-3.

Duševno zdravje:
Busfield, J. (1996), Men, Women and Madness.Understanding Gender and Mental Disorder. Houndmills, Basingstoke, London: MACMILLAN PRESS LTD.
Davar, Bhargavi V. (ed.) (2001), Mental Health from a Gender Perspective. New Delhi, London: SAGE Publications.
Zaviršek, Darja (1994): Psihiatrični oddelek med boleznijo in njeno kulturno manifestacijo. Socialno delo, številke 1,2,3,4,5; Ljubljana.
Zaviršek, Darja (1994): Ženske in duševno zdravje. VŠSD, Ljubljana.

Telo, motnje hranjenja:
Kuhar, Metka. (2001). Telo, kultura in identiteta. Emzin, 11: 1-2: 77-81.
Urek, Mojca (1998), Vsak ima svoj hendikep: diktatura vitkosti. AWOL, Časopis za socialne študije, 1-2/1998, letnik IV.
Zaviršek, Darja (2000), Telo v prostorih zasebnega in javnega: sociološki in psihosocialni modeli motenj hranjenja. V: Battelino, T. (ur.), Debelost in motnje hranjenja. Ljubljana: MF, Katedra za pediatrijo, str. 143-151).
Šribar, Renata. O menstruaciji : telo v diskurzu, diskurz v telesu, (Delta). Ljubljana: Delta, 2004. 133 str

Pornografija
Šribar, Renata. O pornografiji : porno konstrukcija in feministična rekonstrukcija seksualnosti, (Zbirka Sodobna družba, 2006, 14). Ljubljana: Sophia, 2006. VI, 181 str.

Prostitucija, trgovanje z ljudmi
Pajnik, Mojca. (2008). Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in migracij. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne in politične študije.

Teorija, zgodovina, žensko gibanje :
Bock, Gisela (2004), Ženske v evropski zgodovini (od srednjega veka do danes). Ljubljana: *cf.
De Beauvoir, Simone (2000): Drugi spol. (I., II.del). Ljubljana: Delta.
De Pizan, Christine (1999), Mesto dam. Ljubljana: Delta.
Braidotti, Rosi. (1998).Koncept spolne razlike. Delta, 4: 3-4: 59-72.
Butler Judith (2001), Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete. Ljubljana, Škuc
Delamont,Sara (2001), Changing women, unchanged men?:sociological perspectives on gender in a post-industrial society.
Gauntlett, David (2004), Media, gender and identity: an introduction. Lodon, New York: Routledge.
Giddens, Anthony (2000): Preobrazba intimnosti. Založba cf.*, Ljubljana.
Haraway, Donna. (1998). "Spol" za marksistični slovar:seksualna politika besede. Delta, 4: 1-2:41-73.
Hochschild, Arlie Russel (2003). The commercialization of intimate life: notes from home and work. Barkeley, Lost Angeles, London: University of California Press.
Jalušič, Vlasta (2002): Kako smo hodile v feministično gimnazijo . Založba cf.*, Ljubljana.
Jogan, Maca (2001): Seksizem v vsakdanjem življenju. Založba cf.*, Ljubljana.
Leskošek, Vesna (2002), Zavrnjena tradicija. Ljubljana: Založba/*cf.
Lippa, Richard A. (2002), Gender, nature, and nurture. London: Lawrence Erlbaum.
Maccoby, Eleanor E. (2000), The two sexes: growing apart, coming together. London: Belknap.
Okič, Fani. (2005). Da bo življenje živelo. Ljubljana: Littera picta.
Žnidaršič Sabina Ž (2000): Ora et labora – in molči, ženska! Založba cf.*, Ljubljana.
Wollstonecraft, Mary (1993), Zagovor pravic ženske. Ljubljana:Krt.
Woolf, Wirginia (1998): Lastna soba. Založba cf.*, Ljubljana.
Zaviršek, Darja (1994): Ženske in duševno zdravje. VŠSD, Ljubljana.

Spol in spolnost
Bornstein, K. (1999), Spolni izobčenci: o moških, ženskah in nas ostalih. Ljubljana: ŠKUC Lambda.
Feinberg, Leslie (2000), Nedotakljive. Ljubljana: ŠKUC.
Freud, Sigmund (1998), "O psihogenezi primera ženske homoseksualnosti". DELTA 1-2.
Kuhar, Roman (2001), Mi, drugi: Oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete. Ljubljana: ŠKUC Lambda.
Kuhar Roman, Švab Alenka (2005), Neznosno udobje zasebnosti: vsakdanje življenje gejev in lezbijk. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije.
Lang, Sabine (1998), Lezbijke, moški – ženske in »dve duši«: homoseksualnost in spol v ameriških domorodskih kulturah, DELTA Revija za ženske študije in feministično teorijo. Št. 3-4, 1998.
Morrow, D. & Messinger, L. (2006). Sexual Orientation & Gender Expression in Social Work Practice: working with gay, lesbian, bisexual & transgender people. New York: Columbia University Press.
Wormer, K.; Wells, J., Boes, M. (2000), Social Work With Lesbians, Gays and Bisexuals. A Strength Perspective. Boston: Allyn and Bacon.
Zorn, Jelka (1998), "Diskriminacija in stigmatizacija lezbijk v vsakdanjem življenju"; DELTA 1-2.
Zorn, Jelka (1999), "Homoseksualnost: (de)konstrukcija spola in seksualnosti/Antropološka in feministična perspektiva"; DELTA 1-2.
Zorn, Jelka (2000), Homoseksualnost iz perspektive drugega. Socialno delo 39 (2000), 1.

Moški in moškost
Connell, R. (2006). Masculinities. Cambridge: Polity Press
Kimmel, M., Hearn, J, & Connell, R. (2005). Handbook of Studies on Men and Masculinities. Thousand Oaks: Sage.
Featherstone, Brid, Rivett, Mark, Scourfield, Jonathan (2007), Working with men in health and social care. Los Angeles [etc.] : SAGE Publications

Očetovstvo

Rener et al. (2008), Novo očetovstvo v Sloveniji. Ljubljana: Založba FDV.